Wittgenstein Sözleri ve Felsefi Görüşleri:

Wittgenstein(1889-1951), tüm felsefe sorunlarını dil çerçevesinde ele almıştır. Bu yüzden onun yaklaşımın temelinde dilin kapsamı ve sınırlarını açıklığa kavuşturma problemi vardır.

Ona göre insanların en önemli özelliği dili kullanma ve anlamadır. Bu noktadan yola çıkarak dil ile ilgili olarak iki soru sorulabilir: Dilin dünya ile ilişkisi nedir? Diğeri dilin düşünmeyle ilgisi nedir? Dil, dünyayı betimleyerek temsil eder. Bundan dolayı ortaya koyduğumuz yargılarımız yani önermelerimiz dış dünya hakkında bilgi verirler. Dil, dünyanın ve düşüncelerimizin ortak bir görüntüsüdür. Dilin mantıksal bir yapısı vardır. Bu yapı iyi analiz edilmelidir. Cümle veya önermelerin yapısı açıklanmalıdır. Yani kelimelerden oluşan önerme, dünyadaki bir olguyu yansıtıyor mu? Öyleyse olguların bilgisi önermelerle anlatılmış olmaktadır.

Burada önemli olan dil’in yapısının gerçekler dünyasının yapısını belirlemesidir. Çünkü dış dünya, kelimeler ve önermelerle sınırlıdır; önermelerle ifade edemezsek bir anlamı kalmaz. Bundan dolayı dilin yapısı düşünceye de sınır koymuş olur. Sonuçta bu sınırların dışında kalan “saçma”dır, yani anlamsızdır, doğrulanamaz, bilgi değeri yoktur.

Wittgenstein, 1929’dan sonra bu düşüncelerini değiştirmiş ve başka bir dil görüşü geliştirmiştir. Bu görüşünde o, dil’i bir araç gibi görmüştür. Önceden reddetttiği metafizik önermelerin de bir anlamı olduğunu ileri sürmüştür. Burada önemli olan dilin kullanılış biçimleridir. Dildeki kelimeler ile satranç oyunundaki taşları birbirlerine benzetir. Satrançta belli kurallar vardır ve taşların sayıları sınırlıdır. Ama sonsuz sayıda hareket etme olanağı vardır. Dil de aynen böyledir.