Türkler, tarih boyunca Asya’nın —Japonya, Filipinler, Seylan gibi mahdut yerler hariç— hemen tamamında, Avrupa’nın batı kesimleri hariç en büyük kısmında, Afrika’nın kuzey yansı ile doğu kıyılarında, şu veya bu devirlerde hâkimiyet kurmuşlardır. Ancak bugün, bu ülkelerin büyük kısmından çekilmişler veya bu ülkelerde erimişlerdir. Türkler’in nasıl eridikleri hakkında bir örnek: İngilizler’in yaptıktan 1881 Hindistan sayımında, Delhi ve Râvelpindi vilâyetlerinde 36.090 Türk sayılmıştır. Bu Türkler’in şimdi hepsi Türkçe’yi unut-muşlardır.

Birçok seyyah, Türkçe konuşarak Asya’yı dolaşmanın mümkün olduğunu belirtmiştir. Bugün de siyasî sınırların keskinliği olmasa, Adriyatik’le Kamçatka arasında 140 tul ve Kuzey Buz Denizi ile İran Yaylası arasında 50 arz dairesinde arasında Türkçe konuşarak anlaşmak mümkündür.

Bugün 85 milyon kadar insanın Türkçe konuştuğu tahmin edilmektedir. Başlıca şu ülkelerde Türkler bugün mutlak veya nisbî çoğunlukla yaşamaktadırlar: Türkiye, Batı Trakya, Kuzey Makedonya ile Kıbns’ın bazı kesimleri, Dobruca ve Deliorman, Kerkük ve Er- bil, Azerbaycan, Hemedân, Hâmse, Dağıstan; Kuzey Kafkasya, Orenburg ve Astırhan’m bazı kesimleri, Çuvaşistan, Tataristan, Başkurdistan, Türkistan (Rusya, Çin ve Afganistan arasında bölüşülmüştür), Yakutistan; Altaylar’ın bazı kesimleri.