■ Göçler ve düzensiz şehirleşme,
■ Kişi başına kullanılan enerji, su, kâğıt, kömür vb. artışı,
■ Ormanların tahribi, yangınlar ve erozyon,
■ Aşırı otlatma ve doğal bitki örtüsünün tahribi,
■ Konutlardaki ve işyerlerindeki ısınmadan kaynaklanan (özellikle kalitesiz kömür kullanımı) hava kirliliği,
■ Motorlu araçlar ve deniz araçları,
■ Maden, kireç, taş ve kum ocakları,
■ Gübre ve zirai mücadele ilaçlan,
■ Kanalizasyon sularının arıtılmaksızın alıcı ortamlara verilmesi ve sulamada kullanılması,
■ Katı atıklar ve çöp,
■ Sulak alanların ve göllerin kurutulması,
■ Arazilerin yanlış kullanımı,
■ Televizyon, bilgisayar ve röntgen; tomografi tıbbi cihazların yaygınlaşması ile meydana gelen radyasyon,
■ Endüstriyel ve kentsel kaynaklı gürültü.