Tanzimat Fermanı‘nın ortaya çıkardığı bazı önemli sonuçlar olmuştur bunları kısaca maddeler halinde özetlersek:

  • Padişah kendi isteğiyle yetkilerini kısıtlamıştır.
  • Hukukun üstünlüğü ilkesi benimsenmiştir.
  • Tanzimat Fermanı’yla anayasal düzene geçişte önemli bir adım atılmıştır. (ilk anayasacılık hareketi)
  • Tanzimat Fermanı’yla verilen haklar bir halk hareketi sonucunda değil de padişah tarafından verildiği için Osmanlı ülkesinde batıdakine benzer önemli sosyal gelişmeler yaşanmamıştır.
  • Tanzimat döneminde hukuk, yönetim, askerlik, eğitim ve kültür alanlarında yenilikler yapılmıştır.

Tanzimat Fermanı Sonucunda Getirilen Yenilikler Kısaca:

Hukuk Alanında Yapılan Yenilikler: Adli alanda Şeriyye mahkemelerinin yanı sıra, azınlıkların Cemaat mahkemeleri, Konsolosluk mahkemeleri, Ticaret mahkemeleri ve Nizamiye mahkemeleri açıldı. 1840’da ceza, 1850’de ticaret kanunu çıkarıldı.(Osmanlı ülkesinde şerri mahkemelerin yanında batılı tarz hukuk kurallarını uygulayan mahkemelerin açılması hukuk birliğini bozmuştur.)

Askerlik Alanında Yapılan Yenilikler: Askerlik hizmeti vatan görevi sayılıp, din farkı gözetmeksizin bütün halka yayıldı.

Yönetim Alanında Yapılan Yenilikler: Valilerin yetkileri kısıtlandı ve bazı illerde meclisler kuruldu. (Hıristiyanların bu meclislerde temsil edilmediklerini ileri sürüp, Avrupa devletlerine şikayetlerde bulunmaları batılı devletlerin Osmanlı Devleti’nin içişlerine karışmalarına ortam hazırlamıştır.)

Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan Yenilikler: Maarif Nezareti (Eğitim Bakanlığı) oluşturulacak medreseler dışındaki eğitim kurumları bu bakanlığa devredildi.(Bu durum eğitim alanında ikiliklere neden olmuştur. Kız öğrencilerin eğitimi devletin sorumluluk alanına alınmıştır.)

Ceride-i Havadis, Tercüman-ı Ahval ve Tasvir-i Efkar gibi gazeteler yayınlanmıştır.(Bu durum halkın önemli gelişmelerden haberdar olmasına, aydınlanmasına, kültürel yönden gelişmesine ortam hazırlamış, okuma-yazma faaliyetlerine önem kazandırmıştır.)