Hayatı Anlamlandırmada Felsefenin Rolü: Felsefe bir düşünme etkinliğidir. İnsana has olan düşünmenin  hayatımız içindeki etkisi çok büyüktür. Felsefi duruş hayatı ve hayata dair her şeyi sorgulamayı, tenkit etmeyi ve gerçeği aramayı gerektirmektedir. Bu duruş filozofları diğer insanlardan farklı duruma getirir. Sokrates’in de dile getirdiği gibi: “sorgulanmayan hayat yaşamaya değmez.”

İnsan evreni, kendisini, kendisinin evrendeki yerini, var oluş amacını, niçin ve nasıl yaşaması gerektiğini hep düşünmüş ve bu soruları cevaplamaya çalışmıştır.

Filozofların bu sorulara verdiği cevaplar farklıdır. Kimileri insan yaşamını toplum yaşamıyla bütünleştirerek onda yaşamını anlamlı kılmaya çalışır; kimileri insanın varoluşunun bir anlamı olmadığını ileri sürer; kimileri de insanın mutlu olmasını, hayatını anlamlı kılacak şeyin sonsuz bir yaşam olduğu inancındadır. Bu üçüncü görüş dini bir nitelikte olduğundan felsefe burada soru sormayı keser.