Patlama Şekilleri volkanizma hareketleri veya diğer bir ifadeyle volkan patlaması sonucu oluşurlar Belli başlı patlama sonucu ortaya çıkan yeryüzü şekilleri şunlardır:

1) KRATER: Volkanların üzerinde yer alan konik çukurluğa krater denir. Her volkanın bir krateri vardır. Volkanik faaliyet sırasında oluşan bu çukurluklar değişik boyutlara sahiptir. Kraterlerin su ile dolması sonucunda krater gölü oluşur.

2) MAAR: Volkanik faaliyetlerin yaşandığı bir yörede, yeraltındaki volkanik gazların yaptığı basınç sonucunda yaşanan patlama ile oluşan dairesel çukurluğa maar denir. Bu çukurluğun sular altında kalmasıyla maar gölü oluşur. Konya Karapınar’daki Meke ve Acıgöl maarların en güzel örnekleri arasındadır.

3) KALDERA: Volkanların zirve kısmı artan volkanik basıncın etkisiyle patlayarak dağılır. Bunun sonucunda büyük volkanik bir çukurluk oluşur. Bu çukurluğa kaldera adı verilir. Diğer taraftan yeraltından çıkan magmanın oluşturduğu boşlukların çökmesiyle de kalderalar oluşabilmektedir. Kimi kalderalar hem patlamanın hem de çökmenin etkisiyle oluşmuştur. Nemrut Krateri bu durumun güzel bir örneğidir. Kalderaların su ile dolmasıyla Kaldera gölleri oluşur.

4) VOLKAN KONİLERİ: Volkanik şekillerden en önemlileri volkanlar ya da daha doğru bir ifade ile volkan konilerdir. Yeryüzüne ulaşan magmanın birikmesiyle ortaya çıkan volkan konileri magmanın ve yer yapısının özelliklerine göre farklılıklar gösterirler. Volkan konileri başlıca dört gruba ayrılır.

I) Kül Konileri: Volkandan çıkan materyal genellikle tüf, çakıl, kum ve katı parçacıklar şeklindeyse ortaya küçük koniler çıkar. Volkan konilerinin yükseltisi oldukça azdır.

II) Kalkan Şekilli Volkanlar: Yeryüzüne ulaşan magma aşırı derecede akışkan ise oldukça uzak mesafelere kadar yayılır. Zamanla üst üste biriken lavlar yassı bir volkan oluşmasını sağlarlar. Türkiye’de bunun en güzel örneği Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki Karacadağ’dır.

III) Karma Volkanlar: Hem kül hem de ağda kıvamında yoğun magmanın bir arada yeryüzüne ulaştığı durumlarda birikmenin kolay gerçekleşmesi sonucunda çok yüksek volkanik dağlar oluşur. Bu tür volkanlar tüf ve lav tabakalaşmasına sahip olduğundan karma volkan olarak adlandırılmıştır. Ağrı, Erciyes ve Hasandağı gibi volkanlarımız karma volkana örnektir.

IV) Yarık Volkanizması: Çatlaklar boyunca yeryüzüne ulaşan magma çevreye yayılır ancak büyük dağlar oluşturamaz. Bu tip volkanizmaya yarık volkanizması adı verilir.

Lav Platoları:  Lavların çevreye yayılması ile çeşitli yüksekliklerde düzlükler ortaya çıkar. Akarsuların etkisiyle zamanla aşınan bu düzlükler platoya dönüşür. Türkiye’de pek çok örneği olan bu oluşumun en güzel örneği Erzurum-Kars platosudur.