İnanmanın çeşitli biçimleri vardır. Bunlardan başlıcaları; tek tanrıcılık (monoteizm), çok tanrıcılık (politeizm), gizemcilik (gnostisizm), bilinemezlik (agnostisizm), tanrı tanımazlık (ateizm)tır.

Tek Tanrıcılık (Monoteizm): Monoteizm, sözcük anlamı itibariyle tek tanrıcılık manasına gelir. İslam dininde bu inancın anlamsal karşılığına tevhit denir. Tevhit inancında ise Allah birdir, tektir; onun eşi, benzeri ve de ortağı yoktur ve olamaz. O ki evreni yaratan, yöneten, kontrol edendir.

İlk insan ve ilk peygamber olarak yer yüzüne gönderilmiş olan Hz. Âdem’den son peygamber Hz. Muhammed (SAV)’e  değin tüm peygamberlerin insanlara sunduğu dinler tek tanrı inancına dayanmaktadır. Buna tevhit (Allah’ın birliği) denilmektedir. İhlâs suresinde Allah şöyle buyurmaktadır: “De ki: O Allah birdir. Allah sameddir. O, doğurmamış ve doğmamıştır. Onun hiçbir dengi yoktur.”

Çok Tanrıcılık (Politeizm): Farklı inanç biçimlerinden biri de çok tanrıcılık yani politeizmdir. Bu inanca göre çok sayıda tanrı ya da tanrısal güçler vardır. Çok tanrıcılığa inanan kimseler, inandıkları tanrıların her birine farklı anlamlar ve görevler yüklemektedirler, örneğin Hinduizmde üçlü tanrı inancı vardır. Bunlardan Brahma yaratıcı, Vişnu koruyucu, Şiva ise yok edici tanndır.

Tanrıtanımazlık (Ateizm): Ateizm, Tanrı’nın var olmadığı görüşünü savunan inanç biçimidir. Ateist düşünürler, olmayan bir şeyin varlığının kanıtlanmasının mümkün olmadığını savunurlar. Bu inancı benimseyenler, varlığı kanıtlanamayan bir şeyin var olduğuna inanmanın mantıksız olduğunu belirtirler. Ateistlere göre evren ve evrendeki olaylar tesadüfen, kendiliğinden meydana gelmektedir. Ateistler, dinlerin ve dinî değerlerin tamamına karşıdırlar. Dinin insanları uyuşturduğunu, toplum için zararlı olduğunu savunurlar.