Etiket: sonucu

Patrona Halil İsyanı ve Sonucu (1730)

Patrona Halil İsyanı Sonucunda Ne Olmuştur:

Lale Devri‘nde İran savaşlarında başarısızlıklar yaşanırken, halk savaşın getirdiği ağır vergiler ve pahalılık altında eziliyordu. Bu durum yeniçerilerin ve esnafın Patrona Halil liderliğinde isyan etmelerine neden oldu. İsyanın çıkmasında yapılan ıslahatlara karşı olunması değil, halk sıkıntı içerisinde yaşarken belli bir kesimin zevk ve eğlence içerisinde olmasına duyulan tepkiler etkili olmuştur.

İsyan sonucunda Nevşehirli Damat İbrahim Paşa öldürülmüş, III. Ahmet tahttan indirilerek yerine I. Mahmut tahta çıkmıştır.

{ Add a Comment }

Kavimler Göçü ve Sonuçları

Çinlilerin hâkimiyetine girmek istemeyen Hunların bir bölümü Aral Gölü çevresine kadar geldiler. Burada yaklaşık 200 sene boyunca hayatlarını sürdüren Hunlara başka Türk boylarının da katılması ile topraklar yetersiz hale gelmeye başladı. MS. 374 yılında İtil (Volga) nehrini aşarak batıya (Avrupa’ya) doğru ilerlediler. Türklerin bu ilerlemesi sonucu önlerinde bulunan Vizigot, Ostrogot, Vandal, Sakson, Frank gibi birçok kavim hareketlenerek Avrupa’nın içlerine doğru hareket ettiler. Bu tarihlerde Avrupa’da Roma İmparatorluğu bulunmaktaydı. Romalılar bu kavimlerin topraklarına girmesine engel olamadılar. Roma toprakları bu kavimler tarafından yağmalandı. Hun Türklerinin, sebep olduğu bu olaya tarihte Kavimler Göçü adı verilir.

Kavimler Göçü’nün Sonuçları

✓Roma İmparatorluğu; 395 senesinde Doğu ve Batı Roma İmparatorluğu olmak üzere ikiye ayrıldı. Batı Roma İmparatorluğu 476 senesinde Germen kavimleri tarafından yıkıldı.
✓Avrupa’nın etnik yapısı değişti. Değişik toplukların birbiriyle kaynaşması sonucu bugünkü Avrupa’nın yapısı oluşmuştur.

Tanım

Etnik Yapı: Bir toplumu meydana getiren halkların ırki ve kültürel yapılarına genel olarak etnik yapı denir. Örneğin; bugün ülkemizde Türklerin yanı sıra,: Kürtler, Lazlar, Çerkezler, Ermeniler, Süryaniler gibi farklı millet ve kültürlerden insanlar yaşamaktadır.

✓Türkler Avrupa’ya ulaştılar. Avrupa’daki ilk Türk devleti olan Avrupa Hun Devleti’ni kurdular.
✓İngiltere, Fransa gibi Avrupa devletlerinin temeli atıldı.
✓Batı Roma’nın yıkılmasından sonra Avrupa’da Feodalite (Derebeylik) rejimi ortaya çıkmıştır:

  • Avrupa’da Kavimler Göçü’nün meydana getirdiği karışıklıktan dolayı halkın, yaşamını devam ettirebilmesi amacıyla güçlü kişilerin koruması altına girme ihtiyacı ile ortaya çıkmıştır.
  • Halkın himayesine girdiği kişiye Süzeren himaye edilenlere de Vassal denildi. Böylece Süzerenler ile Vassallar arasında bir hiyerarşi (alt-üSt ilişkisi) gelişti.
  • Zamanla bu durum bir yönetim şeklini aldı. Merkezde bir kral bulunmakla beraber kral ülkeyi toprak büyüklüğüne göre kontluklara ve daha küçük yönetim birimlerine ayırdı.
  • Orta Çağ boyunca devam eden Feodalite yönetimi, barutun ateşli silahlarda kullanılması ve derebeylerinin Haçlı Seferleri sonucu eski gücünü kaybetmesi ile sona ermiştir.

✓ Kavimler Göçü sonucunda Avrupa’daki halk sosyal sınıflara ayrılmıştır:

  • Asiller: En imtiyazlı sınıf olup her türlü hakka sahiptirler. En üstte Derebeyi olan Senyörler vardır.
  • Rahipler: Asillerden sonra en imtiyazlı sınıftır Vergi vermez ve askerlik yapmazlardı.
  • Burjuvalar: Ticaret ve sanayiyle uğraşan orta sınıf insanlara denilmiştir. Coğrafi Keşifler ile zenginleşip Avrupa’da etkili hale gelmişlerdir.
  • Köylüler: Toplumun en alt tabakasını oluşturmuşlardır. Serf adı verilen köylülerin hiçbir hakkı bulunmazdı. Toprak ile alınıp satılabilirlerdi. Özgür köylüler ise bir miktar vergi karşılığı Senyörlere bağlı çalışırlardı.

✓Kavimler Göçü’nün bir diğer önemli sonucu da bu dönemde Kilise ve din adamlarının siyaset ve toplum üzerinde etkili hale gelmiş olmasıdır. Kilise’nin ve din adamlarının etkisiyle Avrupa’da Skolastik Düşünce anlayışı gelişmiştir.
✓Skolastik düşünce anlayışında, tamamen kilisenin öğretileri esastır. Farklı bir yaşam tarzı ve anlayışa sahip olma kilise tarafından Afaroz, Enterdi ve Endelüjans gibi yetkiler kullanılarak etkisiz hale getirilmeye çalışılmıştır.
✓İlk Çağ sona ermiş Orta Çağ başlamıştır.

{ Add a Comment }