Etiket: sonuçları

Fransız İhtilali’nin Sonuçları Nelerdir

Fransız İhtilali’nin Sonuçları – Maddeler Halinde:

  • Fransa’da krallık rejimi yıkıldı.
  • Soyluların ve rahiplerin ayrıcalıkları kaldırılarak eşitlik ilkesi getirildi,
  • Millet egemenliği fikri yaygınlaşarak mutlak krallıkların yıkılabileceği anlaşıldı.
  • Mutlak monarşi yıkılarak, egemenliğin halka ait olduğu kabul edildi.
  • İnsan hakları, hürriyet, kardeşlik, eşitlik, adalet, milliyetçilik, gibi kavramlar tüm dünyaya yayıldı.
  • Milliyetçilik fikrinin yayılması ile imparatorluklar dağılma sürecine girdi,
  • Fransız İhtilali sonuçları bakımından evrensel olduğundan Yakın Çağ‘ın başlangıcı olarak kabul edildi.

{ Add a Comment }

Haçlı Seferlerinin Sonuçları – Maddeler Halinde

Dini Sonuçları:

✓ Avrupa’da kilise ve din adamlarına olan güven azalmıştır. Katolik Kilisesi zayıflamıştır.
✓ Kilisenin gücü azalınca Skolastik düşünce zayıflamış bilim, sanat ve edebiyat alanındaki çalışmalar hızlanmıştır.
✓  Hıristiyanlar tarafından kutsal kabul edilen yerler Müslümanların elinde kalmıştır.

Ekonomik Sonuçları:

✓ Doğu-batı arasındaki ticari ilişkiler gelişmiş, Akdeniz’deki limanların Önemi artmıştır.
✓ Seferlerin mali ihtiyaçlarını karşılayabilmek için kralların İtalya bankerlerinden borç para almaları bankacılık sektörünün gelişmesine ortam hazırlamıştır.
✓ Anadolu, Suriye, Filistin toprakları savaşlarda zarar gördüğünden buralardaki Türk ve İslam devletleri ekonomik yönden olumsuz etkilenmişlerdir.

Siyasi Sonuçları:

✓ Avrupa’daki soyluların ve derebeylerinin birçoğunun seferler şırasında ölmesi, feodalite rejiminin zayıflamasına neden olmuştur.
✓ Avrupa’da merkezi krallıklar güç kazanmıştır.
✓ Türklerin batıya ilerleyişleri bir süreliğine durmuştur.
✓ Türklerin elinde bulunan Batı Anadolu Bizans’ın eline geçmiştir.
✓ Haçlılara karşı mücadele eden ve İslam dünyasını Haçlılara karşı koruyan
✓ Türklerin İslam dünyamdaki saygınlığı artmıştır.

Sosyal Alandaki Sonuçları:

✓ Avrupa’da hayat standartları yükselmiş, ticaretle uğraşan burjuva sınıfı ortaya çıkmıştır.
✓ Derebeylerinin zayıflaması sonucu köylüler yeni haklar elde etmişlerdir.

Bilim ve Teknik Alandaki Sonuçları:

✓ Avrupalılar Müslümanlardan kâğıt, matbaa, barut ve pusulayı öğrenmiş, bunları Avrupa’ya götürerek bilim ve teknik alandaki gelişmeleri hızlandırmışlardır.
✓ Avrupalılar Türk ve İslam dünyasını daha yakından tanıyarak faydalanmışlardır.

{ 1 Comment }