1830 – 1848 İhtilalleri Nedenleri ve Sonuçları:

1830 İHTİLALLERİ: Viyana Kongresi‘nin getirdiği düzene ilk tepki hareketi Fransa’da başlamıştır. Viyana Kongresinden sonra Fransa Kralı, ülkede asıl gücü elinde bulunduruyordu. Bu arada iktidardaki krallık taraftarı muhafazakârlar, basın ve düşünce özgürlüğüne sınırlama getirdiler. Anayasanın tanıdığı haklarda kısıtlamaların olması muhafazakârlarla liberaller arasında tartışmaları başlattı.

Sonuçları:

 • Fransa Kralı Şarl meclisi dağıtınca yapılan yeni seçimi muhalifler kazanmıştır.
 • Kral bunun üzerine meclisi tekrar kapatıp basına sansür uygulayınca halk ayaklanarak kralı tahttan indirmiştir.
 • Daha liberal düşünceleri benimseyen Lui Filip tahta çıkarılmıştır.
 • Fransa’da meşruti krallık yeniden kurulmuştur.

İhtilal Fransa’dan sonra Belçika, Lehistan, İtalya ve Almanya‘da da görülmüştür. Belçika, Hollanda’dan bağımsızlığını kazanarak ayrı bir devlet kurmuştur.

1848 İHTİLALLERİ: 1848 ihtilalleri de ilk önce Fransa’da başlamıştır. 1848 ihtilallerinin en önemli iki nedeni:

 • Sanayi İnkılabı‘ndan sonra ortaya çıkan işçi sınıfının haklarını savunmak üzere kurulan sendikaların güçlenmiş olması,
 • Bazı Avrupa ülkelerinde milliyetçi hareketlerin güç kazanmasıdır.

Fransa ile birlikte Avusturya, Polonya, İngiltere , İtalya, Belçika ve Hollanda’da görüldü.

Sonuçları:

 • Fransa’da ölüm cezası kaldırıldı.
 • Avusturya’da toprak köleliği yasaklandı.
 • Avrupa’da sosyalist akımlar öne çıkarken, işçi hakları düzelmeye başladı.
 • 1848 İhtilalleri Almanya ve İtalya’nın siyasi birliklerini sağlamalarına zemin hazırladı.
 • Avrupa ülkelerinde sosyal ve hukuk devleti anlayışı güçlenmeye başladı.
 • Fransa’da cumhuriyet ilan edildi ve sosyal demokrasi anlayışı benimsenmeye başlanırken, siyasi haklar konusunda eşitlik kabul edildi.

BİLGİ NOTU 1:

Liberalizm: Kişisel özgürlüklerin her alanda mümkün olduğu ölçüde az sınırlanmasıdır.

BİLGİ NOTU 2:

Sosyalizm: Sömüren sınıf ya da sınıflar tasfiye edilerek, insanın insan tarafından istismar edilmesinin engelleyebilmek ve toplumda fertler arasında karşılıklı bir iş birliği ve yardımlaşmayı kurmayı amaçlayan sistemdir.