Etiket: osmanlı devleti

Osmanlı – Amerika (ABD) İlişkileri

Osmanlı Dönemi Türk- Amerikan Ticari İlişkileri – Kısaca:

Amerika ile Osmanlı Devleti arasındaki İlişkilerin başlaması XIX. yüzyılın başlarına rastlamaktadır, ABD gelişen sanayisiyle artan üretimini yeni pazarlara sürmeyi hedeflerken, Osmanlı Devleti ise kendine müttefik bulmakta zorlandığından ABD ile yakınlaşmayı önemsemiştir.

Osmanlı Devleti ve Amerika arasındaki ilişkiler ticaret ile başlamıştır. Amerika Birleşik Devletleri Akdeniz’deki ticaret içerisinde yerini almak istediğinden Osmanlı Devleti ile ilişki kurmayı önemsemiştir.

ABD, Osmanlı Devleti ile 1830 yılında imzalanan ticaret atlaşmasına kadar, başka ülkelere vergi ödeyerek Akdeniz’e girebilmiştir. Cezayir, İngiltere gibi devletlere vergi ödeyerek Akdeniz’de ticaret yapabilen ABD, Osmanlı Devleti ile 1830 yılında dokuz maddeden oluşan bir antlaşma imzalayarak, aracısız bir şekilde Osmanlı Devletinin topraklarında ve karasularında ticaret yapmaya başlamıştır.

OsmanlıABD ilişkilerindeki bir diğer önemli konu da Osmanlı Devletinden ABD‘ye yapılan göçler olmuştur.

{ Add a Comment }

Berlin Kongresi ve Sonrası – Berlin Antlaşması (1878)

Berlin Konferansı ve Antlaşması Hakkında Bilgi:

Berlin Konferansı‘na Osmanlı Devleti, Rusya, Fransa, Avusturya, İtalya ve Almanya katılmıştır. İngiltere ise Ayastefanos Antlaşmasının şartlarının yumuşatılmasına karşılık olarak Osmanlı’dan Kıbrıs‘ı istemiş, Osmanlı Devleti bunu kabul etmek zorunda kalmıştır.

Berlin Antlaşması Maddeleri:

 • Sırbistan, Romanya ve Karadağ bağımsız olacaktır.
 • Bulgar Krallığı üçe bölünecekti Asıl Bulgaristan Osmanlı Devleti‘ne bağlı olacaktır.

Doğu Rumeli, Hıristiyan vali atanmak kaydıyla Osmanlı Devleti‘ne bağlı olan bir muhtarlık haline dönüştürüldü, Makedonya ise ıslahat yapılması şartıyla Osmanlı Devleti’ne bırakıldı.

 • Bosna – Hersek, Osmanlı toprağı olmakla beraber, yönetimi geçici olarak Avusturya’ya bırakılacaktır.
 • Kars, Ardahan, Batum Rusya’ya; Doğubeyazıt ı Osmanlı’ya bırakılacaktır.
 • Osmanlı Devleti Ermenilerin yaşadığı topraklarda ve Girit’te ıslahat yapacaktır.
 • Osmanlı Devleti Rusya‘ya savaş tazminatı ödeyecektir.

BİLGİ NOTU: Ermeni Meselesi dünya kamuoyuna ve uluslararası antlaşmalara girerek uluslar arası politika konusu olmuştur. Avrupa devletlerinin Türk-Ermeni ilişkilerinde müdahale hakkı doğmuştur.

{ Add a Comment }

1877- 1878 Osmanlı – Rus Savaşı (93 Harbi)

93 Harbi ve Ayastefanos Antlaşması:

Osmanlı Devleti‘nin İstanbul (Tersane) Konferansı‘nda alınan kararları kabul etmemesi üzerine Avrupa devletlerin de onayını alan Rusya, 1277 yılında Osmanlı Devleti’ne savaş ilan etti.

Rusya Osmanlı Devleti‘ne doğuda Kafkaslar üzerinden, batıda ise Balkanlar üzerinden olmak üzere iki koldan saldırmıştır. Doğudaki savaşlarda Gazi Ahmet Muhtar Paşa, Rusları ancak Erzurum’da durdurabilmiştir. Batıda ise Ruslar Tuna Nehri‘ni geçmiş ve Edirne’yi alarak Çatalca önlerine kadar ilerlemişlerdir. Bu cephede ise Plevne kahramanı Gazi Osman Paşa‘nın başarılı savunma savaşları olmuştur.

Savaşta yenilen Osmanlı Devleti, Ruslarla 1878’de Ayastefanos (Yeşilköy) Antlaşması‘nı imzaladı.

Ayestefanos (Yeşilköy) Antlaşması (1878):

  • Sırbistan, Romanya ve Karadağ bağımsız olacaktır.
  • Büyük bir Bulgaristan krallığı kurulacak, Makedonya ve Doğu Rumeli eyaletleri bu krallığa bağlanacaktır.
  • Bosna 1Hersek’e özerklik verilecektir.

 

 • Kars, Ardahan, Batum ve Doğubayezit Rusya’ya bırakılacaktır.
 • Osmanlı Devleti, Rusya’ya savaş tazminatı ödeyecektir.
 • Osmanlı Devleti, Girit’te ve Ermenilerin oturduğu yerlerde ıslahat yapacaktır.

Ayastefanos Antlaşması ile Rusların bölgede tamamen hakim bir konuma gelmeleri Batılı devletleri telaşlandırdı. Çünkü Rusların Bulgaristan yolu ile sıcak denizlere inmesi İngilizlerin Hindistan siyasetine ve Avusturya’nın Bosna-Hersek’i topraklarına katma planlarına set çekmiş olacaktı. Bu gelişmeler doğrultusunda bir araya gelen Avrupalı Devletler bu antlaşmanın maddelerini iptal ettirerek Berlin Antlaşması‘nı imzaladılar.

BİLGİ NOTU: Ermeni Sorunu ilk kez Ayaştefanos Antlaşması ile gündeme gelmiştir. Bundan sonraki dönemlerde Rusya, Doğu Anadolu’da bir Ermeni devleti kurdurup bölgede nüfuz sahibi olmayı amaçlamıştır.

{ Add a Comment }

Paris Antlaşması (1856) – Maddeleri – Önemi

Paris Antlaşması Hakkında Bilgi:

Kırım Savaşı sonucunda imzalanan bu antlaşmaya göre:

 • Osmanlı Devleti bir Avrupa devleti olarak kabul edilecek buna paralel olarak devletler hukukundan yararlanacak, toprak bütünlüğü Avrupa devletlerinin garantisi altına alınacak.
 • Eflâk ve Boğdan’a özerklik verilecek
 • Karadeniz’de ticaret gemileri dışında hiçbir devlet savaş gemisi bulunduramayacak.
 • Karadeniz kıyılarında Osmanlı Devleti ve Rusya tersane kuramayacak. (Bu madde Osmanlı Devleti’nin savaşı kaybettiği anlamındadır.)
 • Boğazların durumu 1841 Londra Sözleşmesine göre devam edecek
 • Tuna Nehri’nde ticaret gemileri serbest dolaşabilecek
 • Islahat Fermanının uygulanmasına Avrupa devletleri karışmayacak
 • Osmanlı Devleti’nin içişlerine karışılmayacak.

Paris Antlaşması’nın Önemi:

 • Paris Konferansı’nda, savaşa katılmamış olmasına rağmen Prusya da bulunmuştur.
 • Paris Antlaşması ile Osmanlı Devleti ilk defa bir Avrupalı devlet olarak kabul edilmiş, toprak bütünlüğünün garanti edilmesi nedeniyle de Avrupalı devletlerin koruması altına girmiştir.
 • Osmanlı Devleti, konferansa galip devlet olarak katılmış olmasına rağmen, savaşı kaybeden Rusya ile eşit tutulmuştur.
 • Osmanlı Devleti, Kırım Savaşı sırasında tarihinin ilk dış borcunu almış, ileride zor durumda kalacağı bir sorunun temelleri atılmıştır.
 • Ayrıca, Paris Konferansı toplanmadan önce, Osmanlı Devleti “Islahat Fermanı”nı ilan ederek, Avrupalı devletlerin sempatisini kazanmaya çalışmıştır.
 • Osmanlı Devleti, Rusya tehlikesinden Avrupalı devletlerin desteğiyle korunmuştur.

{ Add a Comment }

Kırım Savaşı ve Paris Barış Antlaşması

Kırım Savaşı’nın Nedenleri:

Rusya’nın Boğazları ele geçirerek sıcak denizlere inmek istemesi,

Macar Mültecileri Sorunu: 1848 İhtilalleri sırasında Macarlar aynı zamanda kendi kralları olan Avusturya İmparatoru’ndan bazı haklar istediler: Avusturya İmparatoru bu hakları vermediği gibi Macaristan’ı işgal etti. Böylece Macarlar Avusturya ile savaşa haşladı. Avusturya ise Ruslarla işbirliği yaparak Macar problemine son vermek istedi. Ruslar karşısında tutunamayan Macarlar Osmanlı Devleti‘ne sığındılar. Avusturya bu sığınmacıları (mültecileri) yeri istedi. Osmanlı Devleti bu isteği reddetti. Osmanlı Devleti‘nin içinde bulunulan durumu Avrupa kamuoyuna anlatmak için bir rapor hazırlaması ve bu raporun özellikle Fransa ve İngiltere gibi demokrasinin geliştiği ülkelerin halklarında karşılık bulması İngiltere ve Fransa’nın Osmanlı Devleti‘ne yardım etmesine zemin hazırlamıştır. Bu durum karşısında Avusturya ye Rusya’nın da tutumlarında değişiklik olmuştur.

Kutsal Yerler Sorunu: İsa‘nın; doğduğu yer olan Kudüs’teki kutsal yerlerin bakım, onarım ve koruma işini Osmanlı Devleti Fransa’ya vermişti. Bu durum ise Katolikler – Ortodokslar arasında çekişmeye neden oluyordu. Rus elçisi Prens Mençikof olağanüstü elçi olarak İstanbul’a atandıktan sonra Rusya’nın Ortodoks Hristiyanların haklarını bahane ederek Osmanlı Devteti‘nden Ortodoks kilisesi ile ilgili isteklerde bulunması Osmanlı Devletinin de bu istekleri kabul etmemesi üzerine bu sorun ortaya çıkmıştır.

Rusya bu gelişmeleri bahane ederek 1853’te Osmanlı Devletine savaş açmış Sinop’aki Osmanlı donanmasını yakmıştır.

Bu gelişme üzerine İngiltere, Fransa ve Piyemonte Devleti Osmanlı Devleti’nin yanında savaşa katıldı. Osmanlı Devleti ve müttefikleri Rusya’ya ait Kırım’a saldırarak Sivastopol Şehrini ele geçirdiler.

Kırım Savaşı’nın Sonuçları:

 • Rusya barış istedi ve taraflar arasında Paris Barış Konferansı toplandı. (1856)
 • Paris Konferansı‘ndan önce Osmanlı Devleti Islahat Fermanı‘nı ilan ederek azınlıklara çok önemli haklar vermiştir. Ayrıca Osmanlı Devleti 1854 yılında savaş devam ederken ilk defa dış borç almıştır.

Paris Barış Konferansı (1856):

 • Osmanlı Devleti bir Avrupa devleti sayılacak ve Avrupa hukukundan yararlanabilecek.
 • Osmanlı Devletinin toprak bütünlüğü Avrupa devletleri tarafından korunacak.

Osmanlı Devletinin kendisini koruyamayacak kadar güçsüz olduğunu kabul etmiştir.

 • Boğazlar konusunda 1841 yılında imzalanan Londra Boğazlar Sözleşmesi geçerli olacak.
 • Karadeniz tarafsız olacak ve Karadeniz’de hiçbir devletin donanması bulunmayacak tüm devletlerin ticaret gemilerine açık olacaktır.
 • Her iki taraf savaşta aldıkları yerleri geri verecekti.
 • Eflak ve Boğdan, Avrupalı devletlerin kefilliği altında ve özerk olacak.
 • Islahat Fermanı‘yla güvence altına alınan gayrimüslim haklarına hiçbir devlet karışmayacak.

Paris Konferansında Osmanlı Devleti savaşı kazanmış olmasına rağmen yenilmiş devlet muamelesi görmüştür.

{ Add a Comment }

Islahat Fermanı Hakkında – Kısaca – Bilgi (1856)

Islahat Fermanı Nedenleri:

Paris Barış Konferansı öncesi Osmanlı Devleti bu konferansta Avrupalı devletlerin desteğini sağlamak, azınlıkların devletten ayrılmasını önlemek, azınlıkların durumlarını bahane eden Avrupalı devletlerin, içişlerine karışmasına engel olmak amacıyla Islahat Fermanı’nı ilan etmiştir. Bu fermanı ilan etmesi için Batılı devletler Osmanlı Devleti’ne baskı uygulamışlardır.

Islahat Fermanı Maddeleri:

 • Tanzimat Fermanı’nda ilan edilen ilkeler pekiştirilmiş, azınlıkların kendi hukuk kurallarını oluşturmalarına izin verilmiş
 • Müslüman olmayanların da devlet memuru olabilmesi sağlanmış
 • Müslüman olmayanların askerlik görevlerini bedelli olarak (para ödeyerek) yapmaları kabul edilmiş
 • Osmanlı vatandaşı olmayan yabancıların da, Osmanlı ülkesinde mülk sahibi olmalarına izin verilmiş
 • Mahkemelerde herkesin kendi dinine göre yemin edebilmesine izin verilmiştir.
 • Olumsuz sonuçlarının yanında eşitlik ilkesine yer vermesi, adalete önem vermesi açısından önemli bir demokratik harekettir.

{ Add a Comment }

Kırım Savaşı Nedenleri ve Sonuçları

Kırım Savaşı Sebepleri ve Sonucu (1853-1856):

İngiltere ve Fransa’nın Osmanlı’dan yana hareket etmeleri ve İngiltere’nin Osmanlı Devleti’ni paylaşma teklifini kabul etmemesi üzerine Rusya, ortaya yeni bir sorun çıkarmıştır.

Hıristiyanlık dinince önemli bir merkez olan Kudüs’te bulunan kutsal yerlerin, kendi kontrolüne verilmesini isteyen Rusya, böylece Ortodoksların himayesini üstleniyordu. Ancak, Katolikler tarafından da aynı kutsallığa sahip bu yerlerle ilgili olarak, Osmanlı Devleti daha önce Fransa’ya bazı ayrıcalıklar tanımıştı.

Kutsal Yerler Sorunu’nu ortaya atmış olan Rusya’nın amacı Ortodoksların lideri olmaktı. Osmanlı Devleti’ne yaptığı baskılar sonucu, Kudüs Ortodoks kilisesini, İstanbul Fener Ortodoks kilisesinden ayırmış, Kudüs’te bazı haklar elde etmiştir.

Bu durum, Kudüs’te ayrıcalığı olan Fransa ile Rusya’yı karşı karşıya getirmiştir.

Rusya, Osmanlı Devleti’ne; Kudüs’te kendilerinin söz sahibi olmasını, bütün Ortodoksların himayesinin kendilerine verilmesini isteyen bir ültimatom vermiş, Osmanlı Devleti tarafından reddedilince Rusya, Osmanlı Devleti’ne savaş açmıştır.

Bir Rus donanması, Sinop’ta bulunan Osmanlı donanmasını yakmıştır. (1853)

 • Sinop Baskını, olaya Avrupalı devletlerin de karışmasına yol açmıştır. İngiltere ve Fransa, Rusya’ya, Osmanlı Devleti ile yaptığı savaşa son vermesini, Ortodoksların liderliği isteklerinden vazgeçmesini kapsayan bir ültimatom vermiştir. Rusya bunu kabul etmeyince İngiltere ve Fransa da Rusya’ya savaş açmıştır. (1854)
 • Bu durum, kendi çıkarlarına göre Avrupalı devletlerin tutumlarını nasıl değiştirdiklerinin de bir göstergesidir.

İngiltere, Fransa ve Osmanlı kuvvetlerinden oluşan bir orduya, Piyemonte Krallığı da asker göndermiştir.

 • Piyemonte Krallığı, İtalya siyasi birliğini kendi etrafında sağlamak istiyordu. Bu mücadelede İngiltere ve Fransa’nın desteğini sağlamak için Kırım’a asker göndermiştir.

Bu birleşik ordu, Kırım’a çıkarak Sivastopol’ü ele geçirmiş ve Rus orduları ağır bir yenilgi almıştır.

Zor durumda kalan Rusya, barış istemiş ve bunun sonucunda Paris Konferansı toplanmıştır. (1856)

Paris Konferansı’nda imzalanan antlaşma ile Kırım Savaşı sona ermiştir.

{ Add a Comment }

Tanzimat Fermanı Hakkında Bilgi

Tanzimat Fermanı Nasıl İlan Edildi (3 Kasım 1839):

II.Mahmut döneminde başlatılan yenilik hareketleri 1839 yılında vefatı üzerine padişah olan oğlu Abdülmecit tarafından devam ettirilmiştir. Sultan I. Abdülmecit, Londra elçiliğinden Hariciye Nazırlığı’na (Dışişleri Bakanlığı) getirilen Mustafa Reşit Paşa‘yı II. Mahmut zamanında kararlaştırılan Tanzimat Fermanı‘nı hazırlamakla görevlendirdi.

Mustafa Reşit Paşa yapacağı tüm yenilikleri Tanzimat Fermanı’nda toparlayarak 3 Kasım 1939 tarihinde İstanbul’daki Gülhane Parkı‘nda halka açıklamıştır. Bu nedenle Tanzimat Fermanı’na Gülhane Hattı Hümayunu da denilmektedir.

Tanzimat Fermanı’nın Amacı:

Tanzimat Fermanı bir yenilik olarak hazırlanırken aynı zamanda bazı amaçlar da güdülmüştür.

 • Osmanlı vatandaşı olan azınlıklara yeni haklar sağlayarak, onları devlet bünyesinde tutmak, bu sayede dağılmayı önlemek
 • Avrupalı devletlerin azınlıkların durumlarını ileri sürerek içişlerimize karışmalarını önlemek, amaçlarına yöneliktir.

Tanzimat Fermanı Maddeleri:

 • Müslüman, Hıristiyan ayırımı yapılmadan, kanunlar önünde herkesin eşitliğinin sağlanması
 • Azınlıklara can ve mal güvenliği sağlanması
 • Vergilerin belli bir usulde ve herkesten gelirine göre alınması
 • Askerlik işlerinin belli bir düzene göre yapılması ve azınlıkların da askerlik görevini yapması
 • Mahkemelerin açık ve eşit olması, mahkeme kararı olmadan kimsenin malına el konulmaması
 • Mülkiyet hakkının korunması ve miras bırakılabilmesinin sağlanması esasları getirilmiştir.

Tanzimat Fermanı’nın Kısaca Önemi:

Osmanlı Devleti’nde Tanzimat Fermanı’nın ilanından, Meşrutiyetin ilanına kadar süre döneme “Tanzimat Devri” denmiştir.

 • Bu fermanla kanun önünde herkesin eşitliği ve hukukun üstünlüğü temel ilke olarak kabul edildiği için önemli bir uygulamadır.
 • Ferman halkın baskısı sonucu oluşmamıştır. Padişahın tek taraflı olarak yayınladığı bir fermandır. Sözleşme özelliği taşımaz.

Abdülmecit Dönemi Kısa Bilgi Notu:

Abdülmecit, padişah olduğunda Mısır İsyanı devam ediyordu. Bu nedenle Abdülmecit döneminin ilk siyasi olayı Mısır Sorunu’nun Londra Antlaşmasıyla (1840) çözümlenmesidir. Mısır Sorunu’nun ortaya çıkardığı bir diğer sorun olan Boğazlar Sorunu da Londra Boğazlar Sözleşmesi ile çözümlenmiştir.

 • Avrupa’da Sanayi Devrimi’nin yapılmasıyla, Osmanlı Devleti’nin önemi daha da artmıştır. Çünkü Avrupa devletleri, Osmanlı Devleti’ni bir hammadde ve pazar kaynağı olarak gördüklerinden, aralarında çıkar tartışmaları artmaya başlamıştır.

Osmanlı toprakları üzerinde emelleri öteden beri bilinen Rusya, engellenmekteydi.

 • Boğazları eline geçiren ve Akdeniz’e inen bir Rusya, İngiltere için büyük tehlike oluşturacağından, zayıf Osmanlı tercih edilmiştir.

Rus Çarı, Osmanlı Devleti’ni “Hasta Adam” olarak nitelendirmiş ve hasta adamın topraklarını aralarında paylaşmayı İngiltere’ye teklif etmiştir.

İngiltere bu teklifi reddetmiş, Osmanlı Devleti’nin hasta olarak yaşamasından yana olduğunu ifade etmiştir.

{ Add a Comment }

Yunan İsyanı ve Nedenleri

1820 Yunan İsyanı Nedenleri:

 • Milliyetçilik akımının etkisi
 • Rumlar tarafından kurulan Etniki Etarya Cemiyeti‘nin faaliyetleri
 • Osmanlı Devleti‘nin yönetimindeki bozulmalar
 • Yanya valisi Tepedelenli Ali Paşa‘nın bir anlaşmazlık sonucu görevden alınması üzerine isyan çıkarması

Yunan İsyanı Gelişimi:

Yunanlılar ilk olarak 1820 yılında Eflak’ta ayaklandılar. Buradaki isyanları yeterli desteği göremediğinden başarısız oldu. İkinci olarak 1821 yılında Mora’da isyan çıkaran Yunanlılar, Tepedelenli Ali Paşa‘nın da isyanından dolayı uygun ortamı bulmuşlar ve isyanın büyümesini sağlamışlardır.

Osmanlı Devleti, isyanı bastıramayınca Mısır Valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa‘dan yardım istemiştin Mehmet Ali Paşa, Mora ve Qirit Valiliklerinin kendisine verilmesi karşılığı yardımı kabul etmiştir. Osmanlı Devleti‘nin bu isteği kabulü ile Kavalalı destek vermiş ve isyan bastırılmıştır.

Avrupalı devletler bu duruma müdahale etmişlerdir.

{ Add a Comment }