Etiket: olduğu

Aristoteles Kimdir – Aristoteles Felsefesi (M.Ö. 384-322)

Aristo Hakkında Kısaca Bilgi:

İlkçağda rasyonalizmin en büyük temsilcisi olarak kabul edilir. Akılcı anlayışının temeline mantıksal çıkarımları koymuştur. Düşünce yasaları ile varlık yasalarının aynı olduğu düşüncesinden yola çıkarak önce mantık disiplinini düzene koymuştur. Yani o, varlıklara ait olan yasaları mantık kurallarından yola çıkarak ortaya koymuştur.

Öğretmeni Platon‘un görüşlerine karşı çıkarak duyular dünyasına önem vermiş ve bu dünyayı açıklamaya yönelmiştir. Ona göre idealar içeriklerini bu duyusal dünyadan alırlar. Bu dünyadaki varlıkların içinde öz olarak bulunurlar.

Aristoteles’e göre, bir varlık hakkında doğru bir bilgiye sahip olabilmek için, onun nasıl meydana geldiğini bilmek gerekir. Her şeyden önce bir şeyin maddi nedeninin bilgisine sahip olmak, yani, onun neden yapıldığını bilmek gerekir, ikinci olarak o varlığın yapılmasındaki ilkelerin ve yasaların bilgisine sahip olmak gerekir. Buna formel neden denir.

Üçüncü olarak o varlığı meydana getiren fail nedeni bilmek gerekir. Son olarak da o varlığın ne için var olduğunu yani ereksel nedenini bilmek gerekir. Örneğin bir arabanın bilgisini elde etmeye çalıştığımız zaman, her şeyden önce o arabanın, hangi maddelerden yapılmış olduğunu bilmemiz gerekir. İkinci olarak arabanın yapılmasında kullanılan ilkelerin ya da planın bilgisine sahip olmamız gerekir. Üçüncü olarak da bu arabanın kimin tarafından yapıldığını bilmemiz gerekir. Son olarak da arabanın niçin yapılmış olduğunu bilmemiz gerekir.

Aristoteles’e göre zorunlu ve doğru olan bu bilgilere akıl yoluyla ulaşılabilir. Onun savunduğu akılcılık c anlayışı da hocası Platon’dan farklıdır. Platon aklın doğru bilgiyi naklettiğini savunuyordu. Aristoteles ise aklın bilgiyi naklettiği görüşünü reddederek, bilginin yapıcısı olduğu görüşünü benimsemiştir. Ona göre duyu organlarından gelen ham veriler, akıl tarafından işlenerek bilgi haline getirilir. Bu noktada akıl bilgiyi üretme gücüne sahiptir.

{ Add a Comment }

Yerleşme Tipleri Nelerdir

A) TOPLU YERLEŞME

  • Genellikle düz arazilerde görülürler.
  • Su kaynaklan sınırlı olduğu için akarsuların geçtiği bölgelerde kurulmuşlardır.
  • Evler birbirine yakın ve toplu haldedir.
  • Köyler genellikle bir meydan ve bunun çevresinde toplanmıştır.
  • Türkiye’de en fazla İç, Güneydoğu ve Doğu Anadolu’da görülürler.

Bilgi Notu1: Toplu yerleşmeler kırsal alanlarda su kaynaklarını yetersiz olduğu yerlerde görülmektedir.

B) DAĞINIK YERLEŞME

  • Genellikle engebeli arazilerde görülürler.
  • Su kaynakları fazla olduğu için birbirinden uzakta kurulmuşlardır.
  • Evler birbirinden uzak ve dağınık haldedir.
  • Köyler çok sayıda küçük mahalleden oluşmuştur.
  • Türkiye’de en fazla Karadeniz ve Doğu Anadolu’da görülürler.

Bilgi Notu2: Yağış miktarının fazla olduğu dağlık arazilerde konutlar birbirinden uzaktır. Bu tip yerleşmeler ülkemizde Doğu Karadeniz yöresinde yaygın olarak görülmektedirler.

C) ÇİZGİSEL YERLEŞME

Bir akarsu veya yol boyunca kurulmuş yerleşmelere çizgisel yerleşme adı verilir. Yol boyu yerleş-meleri, büyük birana yol çevresinde ikiye ayrılmıştır. Yolun kullanımı sırasında ortaya çıkan ihtiyaçların giderilmesi için kullanılan mesken, otel, benzinlik, lokanta gibi unsurlar yol kenarına dizilmiştir. Akarsu boyu yerleşmeleri su ihtiyacının fazla olduğu yerlerde veya akarsuların taşımacılıkta kullanıldığı alanlarda görülmektedir.

Bilgi Notu3: Macaristan’ın başkenti Budapeşte tipik bir çizgisel yerleşmedir. Tuna nehri boyunca uzanan bu kent Buda ve Peşte olmak üzere akarsuyun iki yanında iki kentten oluşmaktadır.

D) KIYI BOYU YERLEŞME

Dağların kıyıya paralel olduğu yerlerde veya kentin kıyı boyunca gelişim gösterdiği alanlarda görülen yerleşme tipidir.

Bilgi Notu4: San Francisco ABD’nin Batı kıyısındaki en önemli kentlerden biridir. Bu kent Pasifik Okyanusu boyunca uzanmaktadır.

E) DAİRESEL YERLEŞME

İlk çağlardan beri düzlüklerde kurulmuş olan yerleşmeler, korunaklı olmaları için dairesel şekilde gelişmiştir. Genellikle bunların çevresinde surlar bulunmaktadır. Günümüzde ise bir sanayi merkezinin ya da ticaret alanının çevresinde kurulmuş yerleşimler dairesel şekildedir.

Bilgi Notu: Atça kasabası dairesel şekilli yerleşmelere tipik bir örnektir.

{ Add a Comment }