Etiket: meclisi

Fransız İhtilali Nasıl Gelişmiştir

Fransız İhtilalinin Gelişim Aşaması:

Fransa’da halkın şikayetlerini, isteklerini dinleyen ve krala bildiren Etejenaro Meclisi bulunmaktaydı. Bu mecliste asillerin üstünlüğü bulunmakla beraber, burjuvalar da temsil ediliyordu. Ancak asillerin bir oyuna karşılık, burjuvaların iki oyu gerekiyordu. Burjuvalar, Etejenaro Meclisi’nde oylamada eşitlik istemiş ve bir ayaklanma başlatarak kendilerini Milli Meclis ilan etmiştir.

Kral, burjuvaların oluşturdukları bu meclisi dağıtmak için zor kullanınca, tepki içerisinde olan halk, burjuvaların yanında yer alarak krala karşı ayaklandı. Bu ayaklanma kısa sürede ülkenin her tarafına yayıldı.

Ayaklanma sonucunda bir kurucu meclis oluşturulmuştur. Bu meclis, derebeyliği kaldırarak, İnsan Hakları ve Vatandaşlık Beyannamesi’ni hazırlamıştır. (1789)

Kurucu Meclis döneminden sonra oluşturulan Yasama Meclisi (1791 -1792) zamanında krallık kaldırılmıştır. İhtilalin bundan sonraki aşamalarında Konvansiyon Meclisi (1792-1795), Direktuvar Devri (1795- 1799) ve Konsüllük Devri (1799-1804) yaşanmıştır.

{ Add a Comment }

1909 Kanuni Esasi’de Yapılan Değişiklikler

1909 Kanuni Esasi Değişiklikleri – Maddeleri:

  • Padişah mecliste anayasaya bağlılık andı içme yükümlülüğü altına girmiş, ödenekleri yasaya bağlanmış, bakanlar kurulunun oluşumu üzerindeki yetkilerini, büyük oranda yitirmiştir.(Bu maddelerle kanun üstünlüğü ilkesi pekişmiş padişahlık sembolik hale gelmiştir.)
  • Bakanlar Kurulu Mebuslar Meclisi’ne karşı sorumlu hale getirilmiştir.(Bu madde ile padişahın yürütme ile ilgili yetkileri kısıtlanmış, halk iradesi yürütme organı üzerinde denetim hakkı kazanmıştır.)
  • Uluslararası antlaşmalar Mebusan Meclisi’nin onayından sonra yürürlüğe girecektir.
  • Mebusan ve Ayan meclisleri padişahtan izin almadan yasa önerme hakkına sahiptir. Padişahın, veto ettiği yasa taslağı, mecliste değişmeden, yeniden kabul edilirse bu taslağı onaylamak zorundadır.(Bu maddelerle padişahın yasama yetkisi kısıtlanmıştır.)
  • Padişahın meclisi feshetme yetkisi zorlaştırılmıştır.
  • Meşrutiyet dönemin’de Osmanlı tarihinde ilk kez çok partili hayata geçilmiştir.

{ Add a Comment }