Etiket: malazgirt savaşı

Malazgirt Savaşı Sonrası Anadolu’nun Durumu

Büyük Selçuklularla Bizans İmparatorluyu arasında yapılan 1071- Malazgirt Savaşı’nın Türkler tarafından kazanılması ile Türkiye Tarihi denilen dönem başlamıştır. Malazgirt Savaşı sonrası Anadolu’da;

– Malazgirt yenilgisinin şokuyla geri çekilen ve Anadolu’yu savunmasız bırakan Bizans,
– Bizans’ın egemenliği altında bulunan Rum, Ermeni ve Süryani topluluklar,
– Anadolu’nun doğusundan ise Malazgirt Zaferi ile artık Anadolu’nun tamamını almayı hedefleyen Türkler bulunmaktaydı.

Anadolu toprakları yıllarca süren mücadelelerden dolayı (Bizans – Sasani) harabeye dönmüş ve halkın birçoğu yaşadıkları bölgeyi terk etmiştir. Coğrafyanın en güçlü devleti olarak görülen Bizans İmparatorluğunun da otoritesinin giderek zayıflaması bu toprakların ele geçirilmesini kolaylaştırmıştır.

Büyük Selçukluların en önemli sosyal meselelerinin başında, doğudan devam etmekte olan Türk göçleri sonucu topraklarına gelen Türk boylarına uygun yurtlukların bulunması gelmektedir. Büyük Selçuklular Çağrı Bey zamanında başlattıkları akınlar ile tanıma imkânı buldukları Anadolu topraklarını, Malazgirt Savaşı ile ele geçirip bu Türk boylarına yurt edindirmeyi hedeflemişlerdir.

Alparslan ve oğlu Melikşah döneminde hızlanan bu Anadolu politikası sonucu, hanedan üyesi Selçuklu prensleri ve diğer ordu komutanları ele geçirdikleri bölgelerde Büyük Selçuklulara bağlı beylikler kurmuşlardır.

Anadolu’da kurulan bu ilk beyliklerin siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik faaliyetleri sonucu Anadolu kısa sürede Türkleşmiş ve İslamlaşmıştır. Bu beylikler iç işlerinde serbest hareket etmişlerdir. Büyük Selçukluların yıkılmasıyla da bağımsız hareket etmeye başlamışlardır.

{ Add a Comment }

Sultan Alparslan ve Malazgirt Savaşı

Tuğrul Bey 1063 yılında Ölünce yerine Çağrı Bey’in oğlu Alparslan geçti. Alparslan döneminin en önemli olayı 1071tarihinde gerçekleşen Malazgirt Savaşı’dır.

Malazgirt Savaşı’nın Nedenleri:

✓ Bizans’ın Anadolu üzerinde giderek artan Türk baskısına son vermek istemesi.
✓ Türklerin ise Anadolu’daki siyasi varlıklarını kesinleştirmek istemesi,

Bizans İmparatoru’nun büyük bir ordu ile Selçukluların üzerine yürümesi ile Malazgirt ovasında gerçekleşen savaşı Büyük Selçuklular kazanmıştır. Bu savaşta Bizans ordusu içinde bulunan Uzlar ve Peçenekler gibi Türk boyları savaş sırasında Selçukluların tarafına geçmiştir.

Malazgirt Savaşı’nın Sonuçları

✓ 1071 tarihi Türkiye Tarihi’nin başlangıcı olmuştur.
✓ Bizans, Malazgirt Savaşı sonrası büyük bir çöküş yaşamış ve Anadolu topraklarının büyük bir bölümünü kaybetmiştir.
✓ Bizans’ın İslam dünyası üzerindeki baskısı sona ermiştin
✓ Sultan Alparslan, komutanlarını Anadolu’nun fethi, ile görevlendirmiştir. Bu olay ile Anadolu’nun kapılan Türklere açılmıştır.
✓ Anadolu’nun Müslüman Türklerce fethedilmesi ve Bizans’ın Türklere karşı yardım çağrısı Haçlı Seferleri’nin nedenlerinden biri olmuştur.

Malazgirt Zaferi, dünya tarihi açısından da dönüm noktalarından biri olmuştur. Çünkü Malazgirt’e kadar Anadolu’da tam bir siyasi varlık gösteremeyen Türkler, Malazgirt Savaşı sonrası Bizans’ın yaşadığı şoktan yararlanarak Anadolu’yu kısa sürede Türkleştirip, İslâmlaştırdılar. Bu durum Avrupalıların ne olduğunu anlayamadığı bir hızla gerçekleşmiştir. Örneğin; Selçuklu hanedanından ve: aynı zurnanda Alparslan’ın komutanlarından Kutalmışoğlu Süleyman Şah’ın dört yıl gibi kısa. bir süre içerisinde Bizans’ını başkenti İstanbul’un yanı başındaki İznik’e kadar ilerlerken ciddi hiçbir karşılık görmemiş olmasıdır.

{ Add a Comment }