Etiket: kur’an-ı kerim’i

Kur’an-ı Kerim’i Okumak

Kur’an-ı Kerim; Yüce Allah tarafından Peygamberimiz Hz. Muhammed’e indirilmiş olan İlahî bir kitaptır. İslam dininin inanç, ibadet ve ahlakla ilgili ilkeleri en doğru şekilde Kur’an’dan öğrenilebilir. Bu nedenle her Müslüman, Kur’an-ı Kerim’i okumaya önem vermelidir.

Kur’an’ı Yüzünden Okumak: Kutsal kitabımızda, bizleri Kur’an okumaya teşvik eden ayetler bulunur. Mesela bir ayette, “… Kur’an’ı tane tane oku.” buyrulur. Peygamberimiz de bir hadisinde, “Sizin en hayırlınız Kur’an’ı öğrenen ve öğreteninizdir.” buyurarak Müslümanları Kur’an’ı öğrenmeye ve öğretmeye yönlendirmiştir. Başka bir hadisinde ise “Kur’an-ı Kerim’i sesinizle güzelleştirin.” buyurarak Kur’an’ı güzel okumanın önemini vurgulamıştır.

Kur’an’ın Tercümesini (Meal) Okumak: İslamiyet evrensel bir dindir. Irk, renk, dil, din aynmı yapmaksızın tüm insanlara hitap eder. Bu nedenle de Kur’an’ı Kerim’in ve Hz. Muhammed’in mesajı bütün insanlığa yöneliktir. Kutsal kitabımızda yer alan ayetler belirli bir ırka, millete yönelik emir ve öğütler içermez. Aksine birçok ayet “Ey insanlar!”, “Ey ademoğulları!” gibi tüm insanlığa yönelik genel ifadelerle başlar, örneğin bir ayette, “Bu (Kur’an), bütün insanlığa bir açıklamadır, takva sahipleri için de bir hidayet ve bir öğüttür.” buyrulur. Tüm bunlar, İslam’ın evrensel bir din olduğunu ortaya koymaktadır. Kur’an-ı Kerim, İslam dininin temel kaynağıdır. Dinimizin ilkeleri, emir ve yasakları, öğütleri en doğru biçimde Kur’an’dan öğrenilebilir.

{ Add a Comment }

Kur’an’la İlgili Bazı Kavramlar

Kutsal kitabımızla ilgili bilinmesi gereken kavramlar vardır. Bunlardan bir kısmı Kur’an iç düzeni, bir kısmı da okunması, anlaşılması ve yorumlanmasıyla ilgilidir.

KUR’AN’IN İÇ DÜZENİ İLE İLGİLİ KAVRAMLAR

Kur’an’ın iç düzeni ile ilgili başlıca kavramlar; ayet, sure, cüzdür.

Ayet: Kur’an surelerini oluşturan, bir veya birkaç cümleden meydana gelen ifadelerden her birine ayet denir. Vahiy meleği Cebrail, Peygamberimize getirdiği ayetlerin, hangi surenin kaçıncı ayete ait olduğunu bildirmiştir. Hz. Muhammed (s.a.v) de ayetleri onun bildirdiği şekilde sıralamıştır. Kutsal kitabımızda yaklaşık olarak 6666 ayet yer almaktadır. Bu ayetlerin uzunlukları birbirinden farklıdır.

Sure: Çeşitli sayıda ayetlerden meydana gelen ve Kur’an’ı oluşturan bölümlerden her birine sure denir, kutsal kitabımızda 114 sure bulunmaktadır. Kur’an’ın ilk suresi Fâtiha, son suresi ise Nâs’tır. En uzun sure, 286 ayetten oluşan Bakara, en kısa sure ise üç ayetten meydana gelen Kevser’dir.

Cüz: Kelime olarak parça, bir bütünü oluşturan parçalardan her biri anlamına gelir. Dini bir terim olarak ise Kur’an-ı Kerim’in bölünmüş olduğu otuz parçadan her birine cüz denir. Kur’an, otuz cüzden meydana gelmektedir.

KUR’AN’IN OKUNMASI İLE İLGİLİ KAVRAMLAR

Kur’an’ın okunmasıyla ilgili başlıca kavramlar: Tecvid, mukabele, hatim ve hafızlıktır.

Tecvid: Tecvid, Kur’an-ı Kerim’i doğru ve güzel bir şekilde okumak için uyulması gereken kurallar demektir.

Mukabele: Kur’an’ı iki ya da daha çok kişiden birinin okuması, diğerlerinin de okunanı takip etmesine mukabele denir.

Hatim: Kur’an-ı Kerim’in baştan sona bir kez okunmasına hatim denir.

Hafızlık: Kur’an-ı Kerim’i baştan sona ezberlemiş olan kimse demektir. Kur’an-ı kerim, ilk indiği andan itibaren Peygamberimiz ve bazı sahabeler tarafından ezberlenmiştir. O dönemden bu zamana kadar bütün Müslüman toplumlarda kutsal kitabımızın ezberlenmesine önem verilmiştir.

KUR’AN’IN ANLAŞILMASI VE YORUMLANMASIYLA İLGİLİ KAVRAMLAR

Meal: Bir sözün anlamını bir dilden başka bir dile çevirmeye meal denir. Meal kavramı, özellikle Kur’an tercümeleri için kullanılmaktadır. Çünkü Kur’an-ı Kerim’i Arapça’dan başka bir dile tam anlamıyla tercüme etmek mümkün değildir.

Tefsir: Tefsir, Kur’an-ı Kerim ayetlerinin açıklanıp yorumlanması demektir.

Kur’an ayetlerinin manalarının tam olarak anlaşılabilmesi için tefsire ihtiyaç vardır. Tefsir yapabilmek için Arapçanın, İslami ilimlerin ve Kur’an’ın indirildiği dönemin sosyal, kültürel şartlarının iyi bilinmesi gerekir.

{ Add a Comment }