II.Mahmut Döneminde Eğitim ve Kültürel Alanda Yapılan Islahatlar:

  • Medreselerin yanında Avrupa tarzında eğitim veren kurumlar açıldı.
  • İlköğretim zorunlu hale getirildi.
  • Avrupa‘ya İlk kez öğrenci gönderildi.
  • Yüksek öğretime öğrenci yetiştirmek için Rüştiye (Ortaokul) ve Mekteb-i Ulumu Edebiye gibi orta dereceli okullar açıldı.
  • Kız rüştiyeleri kuruldu.
  • Devlet memuru yetiştirmek için Mekteb-i Maarif-i Adliye Bunun yanında Mekteb-i Harbiye (Harp Okulu), Mekteb-i Tıbbiye (Tıp Fakülteleri), Mızıka-yı Hümayun (Bando Okulu) gibi yüksekokullar açıldı.
  • Takvim-i Vekayi adıyla ilk resmi gazete çıkarıldı.

2.Mahmut döneminde Avrupa tarzında okulların açılması ve buna karşın eskilerin devam etmesi Osmanlı Devleti’nde kültür çatışmasına neden olmuştur. Eğitimde doğan bu iki başlılık Cumhuriyet döneminde çıkarılan Tevhidi Tedrisat Kanunu ile ortadan kaldırılmıştır.