Allah tarafından gönderilen son kitap Kur’an-ı Kerim’dir. Kur’an’ın bazı temel amaçları vardır. Bunları; doğru bilgi, doğru inanç ve doğru davranış şeklinde sınıflandırmak mümkündür. Her Müslüman, Kur’an’ın ortaya koyduğu ilkeleri ve amaçları dikkate almalıdır. Doğru bilginin insanı doğru inanca, doğru inancın da doğru davranışlara yönlendireceğini bilmelidir.

DOĞRU BİLGİ: Kur’an; dinimizde emredilen ibadetlerin neler olduğu; bunların ne zaman, nasıl ve niçin yapılacağı konusunda bilgiler verir. Kur’an-ı Kerim’de; evrenin ve insanın yaratılışı, gözle görülmeyen varlıklar, geçmişte yaşamış topluluklar, kıyamet vb. pek çok konuda doğru bilgiler verilir.

Kutsal kitabımız insanlık tarihinin başlangıç dönemleriyle ilgili çeşitli bilgiler verir, örneğin bu konuyla ilgili bir ayette şöyle buyrulur: “Sizi bir tek candan (Âdem’den) yaratan, ondan da yanında huzur bulsun diye eşini (Havva’yı) yaratan odur …” Böylece Hz. Âdem’in bütün insanların atası olduğu belirtilir. Kur’an insanların sahip olduğu bazı yanlış inançları da düzeltir, örneğin İslam’ın geldiği dönemde bazı kimseler meleklerin, Allah’ın kızları olduğuna inanıyorlardı.

DOĞRU İNANÇ: İslam dininin geldiği dönemde insanlann büyük çoğunluğu yanlış inançlara yönelmişti. İnsanlar evrenin yaratıcısı olan Yüce Allah’a değil, kendi elleriyle yaptıkları putlara tapıyordu. Kur’an-ı Kerim’de yer alan birçok ayette bu inancın yanlış olduğu açıkça dile getirilmiştir. “İnkârcılar onu (Allah’ı) bırakıp hiçbir şey yaratamayan, bilakis kendileri yaratılmış olan, kendilerine bile ne zarar ne fayda verebilen, öldürmeye, hayat vermeye ve ölüleri yeniden diriltip kabirden çıkarmaya güçleri yetmeyen tannlar edindiler.” buyrularak putlara tapanlar açık bir şekilde kınanmıştır.

Her Müslüman, hurafelerden ve batıl inançlardan uzak durmalıdır. Dinimizin inanç esaslarını Kur’an-ı Kerim’den doğru bir şekilde öğrenmeye önem vermelidir. “Şüphesiz ki bu Kur’an en doğru yola iletir …” mealindeki ayet de Kur’an’ın insanı her konuda doğru yola yönlendireceğine işaret etmektedir.

DOĞRU DAVRANIŞ: Yüce Allah, insanların mutlu, huzurlu bir şekilde, barış içerisinde, dostça ve kardeşçe yaşamalarını ister. Bunun içinde onlara iyi ve güzel davranışları emreder. Toplumda huzur ve güven ortamını bozacak, insanlar arası ilişkilere zarar verecek her türlü kötü davranışı yasaklar. Ayrıca Kur’an-ı Kerim’de yalancılık, hilekârlık, savurganlık, başkalarıyla alay etme, dedikodu yapma, riyakârlık, cimrilik vb. kötü davranışları yasaklayan birçok ayet bulunur.