Bu akım, Yunan ve Latin edebiyatlar geleneğine bağlı olarak 17. Yüzyılda Avrupa’da, özellikle Fransa’da gelişmiştir. Bu yüzyıl Avrupa’sının toplumsal yapısı feodalizm, yönetsel yapısı da mutlak krallıktır. Yanlış da olsa her şey katı kurallara ve sıkı bir yönetim hiyerarşisine bağlıdır. İşte bütün bu koşullar “kuralcı” bir edebiyat anlayışının doğmasına yol açmıştır.

Klasisizmin Temel Özellikleri:

  • Sanatta mutlaka uyulması gereken kurallar var­dır. Yüksek bir ahlak şuuruna dayanmayan sa­nat boş ve zararlıdır.,
  • Sanat yapıtında akıl ve mantık esastır. Sanatçı, aklıyla bir seçim yaparak tabiatı taklit ve tasvir etmelidir.
  • Klasik yazarlar, yaşamda ender görülen gülünç, tuhaf ve kaba sayılan olayları konu edinmezler. Klasik yapıtlarda soylu ve seçkin kişilere yer verilmiştir. Halktan kişiler, akıl ve iradesini tam kullanamayanlar, çocuklar klasik akımın dışında tutulmuştur.
  • Klasik yazarlar; kıyafet, çevre, yerli hayat, tarih, töre ve gelenek gibi kavramları hiçe saydıkları için “millîlik” iddiası olmayan, hatta ona karşı çıkan bir edebiyat kurdular.
  • Klasik akımda; insanlığın genelini ilgilendiren aşk, kıskançlık, cimrilik, şeref, kin… gibi evrensel temalar işlenmiştir.
  • Klasik yazarlar özellikle eski Yunan ve Latin eserlerini taklide çalışmışlar; Sophokles, Euripidies, Aisopos, Homeros… gibi yazmaya çalışmışlardır.
  • Sanatçılar eserlerde kişiliklerini gizlemişler; duygu, zaaf ve sırlarını söylemekten kaçınmışlar, okuyucunun dikkatini sadece kişiler üzerinde toplamışlardır.
  • Üslubun her türlü yapmacıktan uzak, süssüz, açık ve sağlam olması gerektiği savunulmuştur. Eserlerde konudan çok konunun işleniş biçimi önemli sayılmıştır.

Klasisizm’in Edebî Türleri ve Başlıca Sanatçıları:

Klasisizm, en büyük edebî hamleyi tiyatroda (tragedya ve komedyada) göstermiştir. Bu yüzden klasik akım, ilk bakışta bir tiyatro edebiyatı gibi görünmektedir. Ancak bu devrin yazarları fabl, deneme, roman, hitabet, özdeyiş ve mektup türlerinde de ünlü yapıtlar vermişlerdir.

Bu türlerin başlıca temsilcileri şunlardır:

– Tragedya  – Corneille, Racine
– Komedya – Moliere
– Fabl  La Fontaine
– Deneme – Pascal, La Bruyere
– Roman – Madame de La Fayette
– Hitabet – Bossuet
– özdeyiş – La Rochefoucauld
– Mektup – Madame de Sevigne