Etiket: kast

Hint Uygarlığı ve Kast Sistemi

Hindistan; verimli topraklara sahip bir bölge olduğundan tarih boyunca birçok istilaya uğramıştır. İlk uygarlık izleri M.Ö. 4000’li yıllarda İndus ve Ganj Nehirleri çevresinde ortaya çıkmıştır. Hindistan’ın siyasi yapısına bakıldığında küçük prenslikler olan Racaların olduğu görülür. Hindistan’da siyasi birliğin sağlanamamasında etkili olan faktörler vardır. Bunlar:

– Coğrafi yapı itibariyle yüksek dağların ve: büyük nehirlerin insanların birbiriyle ilişkisini azaltması
– Sık sık istila yaşanması
– Toplumda kast sisteminin egemen olmasıdır.
– Hindistan’ın kuzeybatısında yer alan geçitler bu bölgeyi istilalara açık hale ge-tirmiştir. M.Ö. I5OO’lü yıllarda Ariler bu bölgeden gelerek Hindistan’a siyasi sosyal ve kültürel yönden egemen olmaya çalışmaşlardır.
– Ariler Hindistan’da Kast sistemini uygulamışlardır.

Hint Uygarlığı’nda Kast Sistemi Nedir

Sahip oldukları meslekleri babadan oğula geçen ve aynı geleneksel yapıya ait olan çeşitli sosyal sınıflardan oluşur. Sınıflar arası geçiş yasaktır. Daha aşağıda yer alan kastlarla akrabalık kurulamaz ve evlenilemez. Kastlar dört ana kısıma ayrılmaktadır.

– Din Adamları (Brahmanlar)
– Soylular ve askerler (Kşatriyalar)
– Tüccarlar, çiftçi ve zanaatkarlar (Vaysiyalar)
– İşçiler (Sidralar)

Bunlar dışında Paryalar denilen köleler vardır. İnsanlığın en aşağı tabakası kabul edilirler. Hiçbir hakka sahip değillerdir. Hindistan’da görülen yaygın dinler: Budizm,Veda, Brahmanizm ve Hinduizm inançlarıdır. Paha sonraki yüzyılda Hristiyanlık ve İslamiyet de yayılmıştır. Hindistan: kültür, sanat ve bilim gibi alanlarda dünya uygarlığına önemli katkılarda bulunmuştur. Hint felsefi görüşü en eski zamanlardan beri diğer dünya uygarlıklarını etkilemiştir. İslam dünyası da özellikle Abbasi’ler döneminde Hint bilim ve sanatından etkilenmiştir.

{ Add a Comment }

Hint Medeniyeti – Uygarlığı Hakkında Kısa Bilgi

Sık sık istilaya uğrayan, sıcak bir iklime sahip bulunan, birçok dil ve lehçenin konuşulduğu Hindistan’da katı bir sınıf ayrımına neden olan Kast sisteminin de etkisiyle ulusal birlik gerçekleştirilememiş, kültürel farklılıklar ortadan kaldırılamamıştır. Kast sistemi ile insanlar şu sınıflara ayrılmıştır:

Brahmanlar: Din adamları
Kşatriyalar: Asiller ve askerler
Vaysiyalar : Sanatkarlar, tüccarlar ve çiftçiler
Südralar: İşçiler

Ayrıca Kast’a dahil edilmeyen Paryalar (köleler) vardır. Bu sisteme göre halk mesleki sınıflara ayrılmış, bu meslekler babadan oğula devam etmiştir. Meslekler arası geçiş yasaklanmıştır. İslamiyet’in Hindistan’da yayılmasıyla zayıflayan Kast Sistemi ancak II. Dünya Savaşından sonra hazırlanan anayasayla kaldırılabilmiştir.

{ Add a Comment }