Devletin en parlak dönemidir. Babası Alparslan’ın görevlendirdiği komutanlar, Melikşah zamanında da Anadolu fetihlerine devam etmişlerdir.

– Süleyman Şah komutasındaki ordu, İznik’i alarak Marmara Denizi’ne ulaştı.
– Atsız Bey Suriye, Lübnan, Kudüs ve Filistin’i fethetti.
– Artuk Bey Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nden güneye doğru toprakları ele geçirdi.
– Çaka Bey İzmir’e kadar ulaşmıştır. İzmir’i ele geçirmiş ve donanma kurarak Bizans ile denizlerde savaşmıştır.

Melikşah döneminde devletin doğu taraflarında da fetihler yapılmıştır. Batı Karahanlı Devleti, Semerkand şehri fethedilerek, Doğu Karahanlı Devleti de Kaşgar şehri fethedilerek Selçukluların egemenliğine girmiştir. Melikşah’ın Çin sınırından Suriye sahillerine, kuzeydeki İslam ülkelerine en uzak noktadan

Yemen diyarının en uç noktasına kadar uzanan sahada adına hutbeler okunmuştur. Büyük Selçuklu Devleti’nin topraklarını en geniş hale getirdiği için kendisi, “Ebul-Feth” (fetihlerin babası) lakabıyla anılmıştır. Hükümdarlık yılları genel olarak huzur, emniyet ve adalet içinde geçmiştir.

Melikşah aynı zamanda devlet teşkilatlanmasına da ağırlık vermiştir. Özellikle askeri alanda yeni düzenlemeler yapmıştır. Melikşah 1092 tarihinde 37 yaşındayken ölmüştür.