Hz Muhammed, 571 yılında Mekke’de dünyaya geldi. Babası Abdullah Kureyş kabilesinin Haşimoğullari kolundan, annesi Amine ise Beni Zühre kolundandır. Hz. Muhammed çok küçük yaşlarda anne ye babasız kalmıştır. Babasını doğmadan öncey annesini ise 6 yaşında kaybetmiştir. Bu tarihten sonra Önce dedesi Abdultalip, onun ölümünden sonra da amcası Ebu Talip ile birlikte yaşadı.

Amcası Ebu Talip ile birlikte ticaretle meşgul olmaya başlayan Hz. Muhammed Suriye ve Yemeh taraflarına gitmekteydi. Bu dönemde ahlaki, yönden üstünlüğü ile dikkat çekmeye başlamıştı. Doğruluğu ve dürüstlüğünden dolayı kendisine “Muhammed’ül Emin” denilmekteydi.

Yirmibeş yaşında Hz. Hatice ile evlendi. Hz. Hatice de ticaret yapmaktaydı. Hz. Muhammed bu dönemde Arap toplumunun yaşadığı ahlaki çöküntüden oldukça üzüntü duymaktaydı. Yalnız kalabilme ve bir nevi tefekkür etme düşüncesi ile sık sık Hira Dağındaki mağaraya çekilmekteydi. Bir yönüyle gelecekte üsteleneceği ağır göreve hazırlanmaktaydı.

Bu halde iken Hz. Muhammed’e 610 senesinde ilk vahiy gelmiştir. Bu şekilde başlayan İslamiyet dinine ilk giren kişiler Hz. Hatice, Hz. Ali, Hz. Zeyd bin Harise ve Hz. Ebu Bekir olmuştur.

İslamiyet’in Mekke’de yayılmaya başlaması üzerine zenginliklerini ve ekonomik çıkarlarını kaybedeceğinden korkan Mekkeliler, Müslümanlara karşı baskılarını artırdılar. Bunun üzerine 615 tarihinde bir grup Müslüman Habeşistan’a göç ettiler. Mekkelilerin bir diğer baskısı, üç yıl süren Müslümanları boykot olmuştur. Müslümanlarla alış-veriş kesilmiş ve müslümanlar Mekke’nin dışına çıkarılmışlardır.

Hz Muhammet (SAV) Sonrası İslamiyet’in Yayılması

– Hz. Muhammed’in vefatından sonra Hz. Ebubekir halife olmuştur. Onun zamanında yalancı peygamberler  ortaya çıkmış ve zekat vermek istemeyen kabileler itaat ettirilmiştir. Kur’an -ı Kerim ilk defa onun zamanında kitap haline getirilmiştir.

– Ondan sonra halife olan Hz. Ömer döneminde Irak, İran, Suriye ve Mısır alınmıştır.

– Hz Osman döneminde İslam orduları Türklerle ilk defa karşı karşıya gelmiştir. Bu dönemde İlk İslam donanması kurulmuş böylece Kıbrıs alınmıştır. Fakat Hz. Osman’ın son dönemlerinde ortaya çıkan kaos ortamı Hz. Ali döneminde de artarak sürmüştür. Böylece İslam toplumu bölünmüş ve bu yüzden de fetihler durmuştur.

– İslam ordularının fetihleri sonraki yıllarda ise Emeviler döneminde (661-750) yeniden hız kazanmış ve Kuzey Afrika’nın fethi tamamıyla sağlanmıştır. Bu arada İspanya da fethedilmiştir. Horasan ve Maveraünnehir bölgeleri alınmış ve.İstanbul kuşatılmıştır.

– Abbasiler zamanına gelindiğinde ise fetihler durmuştur. Çünkü Abbasiler fetihlerden çok islam dininin yayılması adına gayret sarfetmişlerdir; bilim, sanat ve edebiyatla uğraşmışlardır. Türkler ve İranlılar gibi Arap milletinden olmayan milletlere devlet ve ordu içinde yer vermişlerdir.