Ebu Abbas Abdullah tarafından Haşimiye merkezli olarak kurulmuştur. Hz. Muhammed’in amcası Hz. Abbas’ın soyundan oldukları için Abbasiler olarak adlandırılmışlardır.

Kuruluş Dönemi: Emeviler’in yıkılmasından sonraki karışıklıklara son vererek İslam dünyasında (İspanya hariç) siyasi birliği sağlamışlardır. Mansur döneminde Bağdat’ı kurarak devlet merkezini buraya taşımışlardır. Kafkasya ve Maveraünehir’de Türkler’le, Afrika ve Anadolu’da Bizans’la mücadele etmişlerdir. Eski Yunan ve Helen kültürüne ait eserleri Arapça’ya tercüme ederek kültürel hayatı zenginleştirmişlerdir.

Yükselme Dönemi: Abbasiler’in en parlak dönemleri Harun Reşit ve oğulları döneminde yaşanmıştır. Bu dönemde devlet için tehlike oluşturmaya başlayan Bermeki ailesinin yönetimdeki etkinliğine son verilmiştir. Bizans’a seferler düzenlemiş, İstanbul kuşatılmış ve Bizans’tan vergi alınmaya başlanmıştır. Abbasiler bu dönemde Anadolu’daki Bizans sınırında avasım eyaletlerini kurmuş ve bu eyaletlere savaşçı özelliklerine güvendikleri Türkleri yerleştirerek fetihleri kolaylaştırmışlar ve sınır güvenliğini sağlamışlardır. 816 yılında çıkan dini-siyasi nitelikler taşıyan Babek İsyanı nı güçlükte bastırabilmişlerdir. Abbasiler İtalya’nın batısındaki Sardunya, Korsika ve Sicilya adalarını da hakimeyetleri altına almışlardır.

Dağılma Dönemi: Mutasım’dan sonra eski güçlerini kaybeden Abbasilerin, hakimiyet kurdukları bölgelerde kendilerine görünüşte bağlı birçok devlet kurulmuştur. Mısır’da kurulan Tolunoğulları, İhşidiler, Fatimiler, Eyyübiler ve Memlükler, İran’da kurulan Tahinler, Saffariler ve Büveyhoğulları, Maveraünnehir de kurulan Samanoğulları bu devletlerin en önemlileridir. Bu durum Abbasilerde merkezi otoritenin ve siyasi birliğin bozulmasına neden olmuştur.

Abbasiler, 945’te Büveyhoğullarının Bağdat’ı ele geçirmesiyle güçlerini iyice kaybetmişlerdir. Tuğrul Bey’in Bağdat seferi sonunda (1055), Selçuklular Büveyhoğullarının hakimiyetine son verip halifeyi baskıdan kurtarmışlardır. Bu olaydan sonra Abbasiler Selçuklu himayesine girmiş ve halifeler İslam dünyasının dini lideri olarak varlıklarını sürdürebilmişlerdir.

1258’de İlhanlı hükümdarı Hülağu’nun Bağdat’a girmesiyle Abbasi devleti yıkılmıştır. Abbasilerin yıkılmasından sonra halifelik önce Memlûk himayesine geçmiş, Yavuz’un Mısır seferinden sonra Osmanlı padişahları tarafından temsil edilmeye başlanmıştır.

Abbasilerin Genel özellikleri

  • Emeviler’den uzun yaşadıkları halde onlar kadar güçlü olamamış, emir’ul ümera adı verilen askeri valilerin geniş yetkilere sahip olması nedeniyle kısa sürede ülke genelindeki otoritelerini kaybetmişlerdir.
  • Doğal sınırlara ulaşmaları nedeniyle daha çok kültür ve medeniyet alanında gelişme göstermişlerdir.
  • Arap ulusçuluğu yerine hoşgörülü bir yönetim sergileyerek İslam devleti karakteri sergilemişlerdir.
  • Yönetimde ve orduda İranlılarla, Türklere görev vermiş ve bu topluluklar arasında lslamiyetin yayılmasında etkili olmuşlardır.

Abbasiler Zamanında Türk-Arap İlişkileri

Talas Savaşı’yla dostane başlayan ilişkiler Abbasilerin hoşgörülü yönetimleri ve Türklere idari, askeri alanda görev vermeleri nedeniyle genelde olumlu gelişmiştir. Abbasiler döneminde saray muhafızları zaman zaman Türklerden oluşturulmuş, Bizans sınırında oluşturulan avasım eyaletlerine Türk askerler yerleştirilmiş, Türkler için Bağdat yakınlarında Samerra ordugah şehri kurulmuş, idari alanda vezirlik, haciplik ve valilik gibi önemli görevlere Türkler getirilmiştir.

Abbasiler, Türk askerlerinin savaşçı özelliklerini korumak amacıyla, onların Araplarla karışmalarını engelleyecek tedbirler almışlardır. Bu olumlu ilişkiler Türkler arasında İslamiyetin yayılmasını hızlandırmış ve İslam dünyasının Türkler tarafından korunmasına etki etmiştir.