TAHT MÜCADELELERİ

Bu dönemde Bizans’ın kışkırtmalarıyla II. Murat’ın amcası Mustafa Çelebi (yeniden) isyan etmiştir. Bu olayda Anadolu beylikleri de Osmanlı aleyhine birleşmişlerse de II. Murat bu isyanı bastırmış ve Bizans’ı cezalandırmak için İstanbul’u kuşatmıştır (1422).

Bizans bu kuşatmadan kurtulmak amacıyla II.Murat’ın kardeşi Şehzade Mustafa’yı kışkırtmıştır. II. Murat’ın bu ayaklanmayı da başarıyla bastırmıştır (1423).

ANADOLU TÜRK BİRLİĞİNİ SAĞLAMA ÇABALARI

Taht mücadelelerini başarıyla sonuçlandıran II. Murat Anadolu Türk siyasi birliğini sağlamak İçin harekete geçmiş, Candaroğulları, Aydınoğulları, Menteşeoğulları, Tekeoğulları (Hamitoğulları), Germiyanoğulları ve Karamanoğulları beyliklerine Osmanlı hâkimiyetini kabul ettirmiştir.

BALKANLARDAKİ GELİŞMELER VE EDİRNE-SEGEDİN ANTLAŞMASI (1444)

Anadolu’daki sorunları çözen II. Murat Balkanlara yönelerek Venedikle mücadele etmiş, Selanik, Yanya ve Serez’i Osmanlı hakimiyetine almıştır.

Osmanlı-Venedik mücadelelerinden sonra Sırplar, Eflaklılar ve Bosnalılar Osmanlılara bağlılığı kabul etmeyip Macarlarla birleşmiştir. Bu arada Balkanlar’da bozulan dengeyi sağlamak isteyen II. Murat Sırp despotluğuna son vermiş, Bosna ve Hersek’i vergiye T bağlamış, Belgrat’ı kuşatmıştır.    |

Bu gelişmeler Balkanlar’da Osmanlıya karşı yeni bir haçlı birliği oluşmasına neden olmuştur. Haçlıların Balkanlar’da Osmanlı kuvvetlerine karşı üstünlük sağlaması, Arnavutluk beyinin ayaklanması ve Karamanoğullarının Osmanlı topraklarına saldırması üzerine II. Murat, Macarlar’la on yıllık bir barış sürecini ön gören Edirne-Segedin Antlaşması’nı imzalamıştır.

Bu antlaşmaya göre,

  • Bulgaristan’daki Osmanlı hâkimiyeti tanınacaktır.
  • Sırp despotluğu tekrar kurulacak ancak Osmanlı Devleti’ne vergi ödeyecektir.
  • Eflak, Macar egemenliğinde olacak ancak Osmanlı ya vergi verecektir.
  • Tuna nehri taraflar arasında sınır olacaktır.

VARNA SAVAŞI (1444)

II. Murat, Macarlar’la imzaladığı antlaşmadan sonra tahtı oğlu Mehmet’e bırakınca, haçlılar Edirne-Segedin Antlaşması’nı bozup Osmanlı Devleti’ne savaş açmışlardır. Bu gelişme üzerine II. Murat tekrar tahta geçip haçlıları Varna’da mağlup etmiştir.

Varna Zaferi Osmanlı Devleti’nin Balkanlar’daki egemenliğini güçlendirmiştir.

Bu zaferden sonra II. Murat tahtı tekrar oğluna bırakmış ancak yeniçeriler maaşlarının azlığını bahane edip isyan çıkarınca (Buçuktepe İsyanı) üçüncü kez tahta çıkmıştır.

1. KOSOVA SAVAŞI (1448)

II. Murat’ın Mora ve Arnavutluk üzerine sefere çıkması üzerine haçlılar Varna‘nın intikamı almak ve Türkleri Balkanlar’dan atmak üzere Osmanlı topraklarına girmişlerdir. Taraflar arasında Kosova’da yapılan savaş Osmanlı ordusunun zaferiyle sona ermiştir.

Kuruluş döneminin son padişahı II. Murat 1451’de vefat etmiş ve Osmanlı tahtına II. Mehmet çıkmıştır.

  • 1. Kosova Savaşı’yla Balkanlar’da Türk egemenliği kesin olarak sağlanmıştır.
  • Bu zaferden sonra haçlılar Osmanlılara bir daha saldıramamıştır.