Türkler tarih boyunca, Göktürk, Uygur, Türgiş (Soğd), Çin, Brahmi, Mani, Tibet, Nasturi, Gotik, Slav, Kiril gibi alfabeleri değişik coğrafyalarda ve değişik zamanlarda kullanmışlardır. Anadolu’da kullanılan Türkçe Batı Oğuz Türkçesi grubuna girer. Bu dil de tarihi süreç açısından üç döneme ayrılır.

  • Eski Anadolu Türkçesi
  • Osmanlıca
  • Türkiye Türkçesi

Osmanlıca Türkçesi beş yüzyıl boyunca Türk dilinde egemen durumda olmuştur. Osmanlı döneminde yetişmiş belli başlı şair ve yazarlar şunlardır: Fuzuli, Baki, Bağdatlı Ruhi, Lütfi Paşa, Fitnat Hanım, Nef’i, Nabi, Nedim, Şeyh Galib, Karacaoğlan, vd.

Osmanlı Devleti’nde Edebiyat; Divan edebiyatı, Halk edebiyatı ve Tasavvuf Edebiyatı olarak üçe ayrılabilir. Osmanlı Devleti’nin edebiyat alanında en güçlü olduğu dönem XVI. yy.dır.

XV. yüzyılda başlarında Türkçe’nin gelişmesinde II. Murat’ın büyük payı vardır. II. Murat kitapların Türkçe yazılmasını istemiştir. Fatih’ten sonra Arapça ve Farsça kelimeler dilimize girmeye başladı, Türkçe, Arapça, Farsça karışımı Osmanlıca denilen bir dil ortaya çıktı.Türkler, Arap harfleriyle yazı yazmayı sanat haline getirdiler. Buna Hat Sanatı denir.

Osmanlı devletinin resmi dili Türkçe’dir. Alfabesi Arap alfabesine bir kaç harf eklenerek oluşturulan Osmanlıcadır (Osmanlı Paleografyası).