Etiket: ifade

Sanat Bilgisi Nedir – Özellikleri – Felsefe

Sanat, güzeli yaratan, gerçekliği simgelerle dile getiren bir etkinliktir. Hoşa giden, düşündüren şekilleri yaratma gayretidir. Sanattaki yaratma etkinliği, insanlar için yararlı araçlar üretmeyi değil, güzellik yaratmayı amaçlar. Müzik, resim, heykel, edebiyat, seramik, tiyatro, mimarlık başlıca sanat dallarıdır.

Sanatta, hayatı ve varlığı derin bir şekilde kavrama gücü vardır. Bu kavrama, gücü, bilimden ve felsefeden farklıdır: Akla dayanmaz, duyguya, coşkuya ve sezgiye dayanır. Sanatçı olayların gerçekliğini bireysel duyuşla ifade eder. Bu ifadeye, insanın ruh dünyasının zenginliğini katar. O, varlığın bir kesimini sezgi gücüyle kavrar; eseri ile varlığın ele aldığı kesimini ifade eder. Öyleyse sanat bilgisi, sanatçı ile yöneldiği nesne arasındaki ilgiden doğan bir bilgidir.

Sanatçı ifade aracı olarak terimlerin yanında sesi, rengi ve maddenin çeşitli biçimlerini (taş, ağaç, toprak, alçı vb. gibi) de kullanır. Sanatta söz konusu olan bilgi, kişiden kişiye, sanatçıdan sanatçıya değişen öznel (sübjektif) bir bilgidir. Bu durum güzellik yaratma sürecinde sanatçı hangi araçları kullanırsa kullansın, değişmez. Çünkü sanatçı yöneldiği nesneyi kendi bakış açısından görür, kendisine göre ifade eder.

Sanatçı çoğu kez aklın sınırlarını zorlayarak, onun dışına çıkar. Onu, ne zaman ne de mekân sınırlayabilir. Bu yüzden sanat bilgisi belirli bir yönteme bağlı değildir. Sanat bilgisinin ortaya koyduğu sanat yapıtı tektir. Yani aynı yapıt ikinci kez yapılamaz. Örneğin, Leonardo da Vinci yaşasaydı bile Mona Lisa tablosunu İkinci kez yapamazdı.

{ Add a Comment }

Yüzyıl Kavramı Nedir – Yüzyıl Nasıl Hesaplanır

Tarihçiler olayların gerçekleşme zamanlarını ait oldukları dönem içerisinde daha kolay değerlendirebilmek için her yüz yıllık döneme “yüzyıl” (asır) demişlerdir. Hz. İsa’nın doğumu (Milat) başlangıç “0” kabul edilmiş, günümüze doğru Milat’tan sonra (MS), Hz. İsa’nın doğumundan öncesi için de Milat’tan önce (MÖ) deyimleri kullanılmıştır. Milat’tan sonraki yıllar günümüze doğru gelindikçe sayı değeri olarak artarken, Milat’tan önceki yıllar geçmişe doğru sayı değeri olarak artar.

300 200 100 Milat (0)100 200 300…

Yüzyılı yarıya bölerek yarım yüzyıl, dörde bölerek çeyrek yüzyıl kavranılan da kullanılır.

MİLAT (0) – 50 : I. yüzyılın ilk yansı
50-100        : I. yüzyılın ikinci yansı
MİLAT (0) – 25 : I. yüzyılın ilk çeyreği
25-50          : I. yüzyılın ikinci çeyreği
50 – 75        : I. yüzyılın üçüncü çeyreği
75-100        : I. yüzyılın dördüncü çeyreği gibi.

Yüzyıl kavramı, MS da, MÖ de aynı ifade edilir. Yani bir tarih MS hangi yüzyılda ise MÖ de aynı yüzyıldadır.

MS 1071 -XI. yüzyıl
MÖ 1071 -XI. yüzyıl gibi.

Ancak, başlangıç ve bitiş yıllan farklı olduğundan, yanm ve çeyrek kavramları da farklıdır!

MS XI. yüzyıl, 1000 – 1100 yılları arasını ifade ederken,
MÖ XI. yüzyıl, 1100 – 1000 yılları arasını ifade eder.

Bu yüzden;

MS 1071, MS XI. yüzyılın ikinci yarısı, ya da üçüncü çeyreği şeklinde ifade edilirken,
MÖ 1071, MÖ XI. yüzyılın ilk yarısı, ya da ikinci çeyreği şeklinde ifade edilir.

{ Add a Comment }