Hitit Uygarlığının Özellikleri Nelerdir: M.Ö. 2OOO’li yıllarda Kafkaslar üzerinden Anadolu’ya yelerek Kızılırmak’ın çevresinde İç Anadolu’da kuruldular. Başkentleri Yozyat yakınlarındaki Hattuşaş‘tır. Hattuşaş Anadolu’daki yolların kesiştiği bir bölyede olduğundan Hititlerin Anadolu’da kontrolü sağlamasını kolaylaştırmıştır.

Hititler M.Ö. 1800’lerde devletlerini kurmuş M.Ö. 1400’lerde ise Ege’den Güneydoğu Anadolu’ya, Karadeniz’den Suriye’ye kadar uzanan bir imparatorluk haline yetmişlerdir.

M.Ö. 1280 tarihinde Mısırlılar ile imzaladıkları Kadeş Antlaşması tarihte bilinen ilk yazılı antlaşmadır. Ege Göçleri sonunda M.Ö. 12OO’lü yıllarda Hitit İmparatorluğu yıkılmıştır. Bu tarihten M.Ö. 700’lü yıllara kadar Hitit şehir devletleri ortaya çıkmıştır. Bu devletler Asurlular tarafından ortadan kaldırılmışlardır.

Devlet Yönetimi: Hititlerde ilk dönemlerde feodal beylikler şeklinde örgütlenmiş bir yapı vardı. Başlarında Prensler bulunan bu beyliklere daha sonra merkezden atanan valiler yönderilmiştir. Bu sayede merkezi yönetimin yüçlenmesi amaçlanmıştır.

Tanım: Feodalite: Bu tür yönetim anlayışında iç işlerinde serbest hareket eden bir yönetici vardır. (Bey, Prens gibi). Bu yönetici dış işlerinde ise merkeze bağlı hareket etmek zorundadır.

Devletin başında bulunan kral, aynı zamanda başkomutan, başyaryıç ve başrahip olduğundan mutlak yetkilere sahiptir.Ülke yönetiminde asillerden oluşan “Pankuş” meclisi vardır. Bu meclis daha çok bir danışma meclisi olarak yörev yapmıştır. ‘Tavananna” adı verilen kraliçeler yönetimde kraldan sonraki en yetkili kişilerdir.

Ordu: Hititlerde Özellikle imparatorluk olduktan. sonra sürekli ve düzenli bir ordu bulundurulmuştur. Orduda atlı savaş arabaları kullanılmıştır.

Din ve İnanış: Hititler çok tanrılı inanışı benimsemişlerdir. Kayaları düzleştirerek tanrı kabartmaları yapmışlardır. Kendi tanrılarından başka diğer kültürlerin tanrılarını da kutsal kabul edip Anadolu’ya getirmişlerdir. Bu yüzden Hititler zamanında Anadolu “Bin Tanrı İli” olarak adlandırılmıştır.

Sosyal Hayat: Toplumda sosyal sınıflar bulunmaktadır. Bu sınıflar; yöneticiler (soylular), rahipler, özgürler ve köleler olarak ayrılmıştır. Kölelik anlayışı diğer toplamlara göre daha yumuşak bir özelliğe sahiptir. Köleler karşılığını ödeyerek özgür kalabilir ve özgür kadınlarla evlenebilirlerdi. Kölelerin mülkiyet hakları da vardır.

Ekonomik Hayat: Ekonominin temeli tarım ve hayvancılığa dayanmaktadır.

Yazı, Dil ve Edebiyat:Asur çivi yazısını ve daha sonra da kendilerine ait Hiyeroglif yazısını kullanmışlardır. Mezopotamya’nın Gılgamış Destanı‘nı Hititçeye çevirmişlerdir. Krallar öldükten sonra Tanrılara hesap vermek amacıyla dönemlerine ait olayları yazdırmışlardır. Böylece “Anal” adı verilen Yıllıklar ortaya çıkmıştır. Anallar, bilinen ilk “Tarih Yazıcılığı” çalışmasıdır. Krallar Anallara başarıları kadar başarısızlıklarını da yazdırdıklarından, olayları objektif (tarafsız) bir anlayışla yazdırmışlardır.

Hukuk: Hititler, Sümer kanunlarından etkilenmişlerdir. Aile ve toplumsal hayat ile ilgili kanunlar yapmışlardır. Kanunları Asur ve Babil kanunlarına göre daha insancıldır. Bu kanunlardan bazı örnekler:

“Eğer bir kimse bir temelden bazı taşları çalarsa, iki taş için on taş versin.”

“Eğer biri, (başkasına ait) bir kovanda yaşayan arı topluluğunu çalarsa eskiden üç şekel (Hitit Para Birimi) ceza yeriyordu, şimdi beş şekel ceza versin”

Saraya karşı işlenen suçlara ise oldukça ağır cezalar öngörülmüştür:

“Eğer bir kimse, sarayın kapısından bir bronz mızrağı çalarsa, o ölsün.”

Sanat: Özellikle mimari alanda ilerlemişlerdir. Surlar, saraylar ve tapınaklar inşa etmişlerdir. Heykelcilik ve kabartma sanatında çok gelişmiş olup Yazılıkaya ve İvriz Kabartmaları en önemli eserleridir.