Etiket: hiçbir

Empirizm (Deneycilik) Nedir – Empirizm Temsilcileri

Edindiğimiz bilgilerin duyu ve algıdan ortaya çıktığını, deneyden türediğini ve aklımızda doğuştan gelen hiçbir bilgi, düşünce ve ilke bulunmadığını ileri süren bir akımdır. “Bilginin kaynağı nedir?” sorusunu deneme (empeira) diye cevaplamıştır. Bu yaklaşıma “Ada Felsefesi” de denir.

Rasyonalizmin karşıtı olarak kabul edilen bir akımdır. Çünkü insanın zihninde hiçbir düşüncenin hiçbir ilkenin doğuştan olmadığını savunur. Bir doktrin, bir yaklaşım olmaktan çok bir yöntemdir. Rönesans döneminde ilk temsilcisi Francis Bacon‘dur. Kendisi tümevarım yöntemini geliştirmiş ve yaygınlaştırmıştı. Empirizm’i daha sonraları sistemleştiren John Locke‘tur. David Hume da önemli temsilcilerinden bindir.

Empirizm’in BaşlıcaTemsilcileri:

Francis Bacon, John Locke, David Hume’dir.

{ Add a Comment }

Septisizm (Şüphecilik, Kuşkuculuk) Nedir

Septisizm Nedir, Septisizmin Özellikleri ve Temsilcileri Kısaca:

Duyuların duruma ve koşullara göre farklı bilgiler verdiği gözleminden yola çıkmışlardır. Herhangi bir şeyin bilgisinin elde edilemeyeceği anlayışını benimsemişlerdir. Gerçekliğin duyularla kavrayamayacağı (akatalepsia) hiçbir şey hakkında bir yargıda bulunmamak (epokhe) gerektiği sonucuna varmışlardır. Yargıda bulunulmadığında ruhun huzura (ataraxia) kavuşacağını belirtmişlerdir. Pyrrhon ve Timon en önemli iki temsilcisidir.

PYRRHON: Pyrrhon‘a göre bir konuda nasıl bir görüş ortaya atılırsa atılsın, bu yargıyı aynı şekilde başka bir yargı ile çürütmek mümkündür. Örneğin, ortaya atılan bir önermenin hem kendisi hem de çelişiği savunulabilir. Bundan dolayı da hiçbir şey için belli bir şey diyemeyiz.

Hiçbir şey bilinemez; bu nedenle sonuna kadar her şeyden kuşku duymak gerekir. Hiçbir filozofun nesnelerle ilgili yargısı kanıtlanamaz. Bu konular hakkında susmak ve yargıda bulunmamak en doğru olan davranıştır.

TİMON: Hem duyulara hem de akla karşı güvensizlik duymaktadır. O’na göre algılarımız ve bilgilerimiz ne doğru ne de yanlıştır. Öyleyse ne duyularımıza ne de aklımıza güvenilmelidir. Timon’un görüşlerini üç başlık altında toplamak mümkündür:

Birincisi, “kavranamazlık”tır. Nesnelerin gerçek yapısı kavranamaz. İkincisi, “yargısızlık”tır. Nesnelere karşı alınacak tavır yargıdan uzak durmak olmalıdır. Üçüncüsü, “iç huzuru”dur. İnsan, kavranamaz konularda yargıdan kaçınırsa, ruh dinginliğine, yani mutluluğa ulaşır.

{ Add a Comment }