Devlet Hz. Muhammed’in amcası Hz. Abbas’ın soyundan gelen Ebu’l Abbas Abdullah tarafından kurulmuştur. Devlete bu yüzden Abbasiler denilmiştir.

✓ Ebu’l Abbas iç karışıklıkları bastırmış, devletin başkentini Şam’dan Küfe’ye
taşımıştır. Halife Ebu Cafer Mansur döneminde Bağdat şehri kurularak başkent buraya taşınmıştır.
✓ Emevi topraklarından sadece Endülüs (İspanya) kontrol altına alınamamıştır.
✓ Devlet en parlak dönemini Halife Harun Reşid zamanında yaşamıştır. Bu dönem de Bizans vergiye bağlanmıştır.
✓ Abbasi Devleti zamanında Emeviler gibi geniş alanları kapsayan fetihler olmamıştır. Bu dönemde diğer milletler ve kültürler ile ilişkiler geliştirilmiştir.
✓ Abbasiler özellikle Türklerle iyi ilişkiler kurdular. Türklerden devlet kademelerinde ve askerlik alanında yararlandılar.
✓ Özellikle 751 tarihinde Abbasilerle Çinlirler arasında yapılan Talaş Savaşı’nda Abbasilere yardım eden Türklerin savaşçılık özelliklerini yakından tanımış oldular.

Avasım Şehirleri: Halife Harun Reşid zamanında Bizans sınırlarının korunması amacıyla Diyarbakır’dan Tarsus’a kadar uzanan bölgede bu şehirler kurulmuştur. Türkler bu şehirlere yerleştirilmiştir.
Samerra Şehri: Halife Mutasım zamanında Türklerin Araplarla karışarak savaşçı özelliklerini kaybetmemesi amacıyla kurulmuş ve sadece Türkler bu şehre yerleştirilmişlerdir.

✓ Abbasilerin Türklere bu şekilde değer vermesi Türklerin İslamiyeti benimsemesine zemin hazırlamıştır.

Abbasilerde Devlet Teşkilatı

Hz. Ömer zamanında kurulan Divan teşkilatını getiştirmişlerdir. Divan devlet meselelerinin görüşüldüğü ve problemlere çözüm bulunan önemli bir kurum haline getirilmiştir. Merkez divanın haricinde, bu divana bağlı altta da aynı esaslar dahilinde işleyen küçük divanlar bulunmaktaydı. Abbasi devrinden itibaren divan, bütün İslam devletlerinde yaygın bir hale geldi.Vezirlik makamı ilk defa Abbasi devletinde uyyulanmaya başlayan bir yapıdır. Vezirlere devlet idaresinde geniş yetkiler verilmiştir.