Hadis, İslam dininin Kur’an’dan sonra ikinci temel kaynağıdır. Hz. Muhammed İslam dinini tebliğ etmeye; başladığı günden itibaren onun özellikle dinle ilgili söz ve fiilleri Müslümanlarca dikkatli bir şekilde izlenmiş, öğrenilmiş, uygulanmaya çalışılmış ve gelecek kuşaklara aktarılması için de çaba sarf edilmiştir.

Kütüb-i Sitte, “altı kitap” adıyla bilinen hadis kitapları tanınmıştır. Bu altı kitapta hadis âlimleri kendi oluşturdukları kriterlere göre güvenilir (sahih) kabul ettikleri hadisleri konularına göre sınıflandırmışlardır. Bu kitaplar, hadis ilminde önem sırasına göre Buharî ile Müslim’in Camiu’s-Sahih adlı eserleri ile Ebu Davud, Tirmizî, Nesaî ve ibn Mace’nin Sünen adlı eserleridir.