Etiket: haçlı seferleri

Haçlı Seferlerinin Sonuçları Nelerdir

Haçlı Seferleri ortaya konan gaye bakımından başarıya istenileni verememişse de Avrupa’da birtakım önemli gelişmelerin doğmasına neden olmuştur. Böylelikle Haçlı Seferleri, Avrupa’da yeni bir dönemin başlamasını sağlamıştır. Haclı Seferlerinin ortaya çıkardığı genel sonuçları maddeler halinde şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Doğu medeniyetine ait mallar daha yakından tanınmış ayrıca Doğu-Batı ticareti hız kazanmış, İpek ve Baharat Yolu ile Suriye ve Anadolu limanlarına ulaşan mallar, Venedik ve Ceneviz tüccarları vasıtasıyla gemiler kullanılarak Avrupa’ya getirilmiş; böylelikle de Akdeniz limanlarının önemi ön plana çıkmıştır.
 • Papa ve ona bağlı kilisenin yalancılıkları ortaya çıktığından Papalığa ve Katolik kilisesine karşı duyulan itimat temelinden sarsılmıştır.
 • Haçlı Seferlerine katılan derebeylerinin bu seferlerden geri dönmemesi Avrupa’da bulunan kralların işene yaramıştır. Çünkü derebeylerinin geri dönmemesi krallıkların yeniden güç kazanmasına zemin hazırlamıştır.
 • Haçlı Seferleri esnasında, İslam devletlerinin kültür ve medeniyeti Avrupa devletleri tarafından tanınmış, bu sayede pek çok yenilik, Avrupa’ya gitmiştir. Kağıt, pusula, barut, matbaa vs. bunların önde gelenleridir.
 • Coğrafya Keşifleri
 • Rönesans
 • Reform, gibi önemli hadiselerin de alt yapısı oluşmaya başlamıştır.
 • İslam ülkeleri, özellikle de Anadolu, Haçlı Seferleri sonucunda çok büyük tahribata uğramıştır.
 • Haçlı Seferlerinin Türkler açısından önemli bir neticesi de olmuştur. Zira bu akınlara karşı başarılı mücadeleler sergileyen Türklerin İslam dünyasındaki prestiji ve önemi yükselmiştir.

{ Add a Comment }

2. Kılıçarslan Dönemi Hakkında Bilgi

Hükümdarlığının ilk yılları kardeşi Şahinşah ile taht kavgası ve Bizans’ın kendisine karşı oluşturduğu ittifaklarla mücadele şeklinde geçmiştir. Kardeşini kontrol altına alıp ittifakları bozarak Bizans’a karşı tekrar harekete geçen II. Kılıçarslan’a karşı Bizans Kralı Manuel Komnen kalabalık bir ordu ile karşılık vermek istemiştir.

Miryakefalon Savaşı (1176)

Nedenleri:

a) Bizans’ın Türkleri Anadolu’dan çıkarmak istemesi.
b) Bizans’ın Haçlı Seferleri’nin Türkler üzerindeki etkisinden yararlanmak istemesi.
c) Bizans’a karşı Türkmen akımlarının sürmesi.

Türkiye Selçukluları Denizli yakınlarındaki Miryakefalon denilen yerde Bizans ordusunu mağlup etmişlerdir.

Sonuçları:

a) Türklerin Anadolu’dan atılamayacağı kesin olarak anlaşıldı.
b) Bizans bu yenilgi üzerine savunmaya geçerken Haçlı Seferleri sonrası elden çıkan üstünlük tekrar Türklere geçmiştir.
c) Türk – İslam dünyası üzerinde Bizans baskısı sona ermiştir.
d) Avrupalılar da bu zafer üzerine Anadolu’nun Türk yurdu olduğunu kabul etmişlerdir.

II.  Kılıçarslan daha sonra Anadolu Türk birliğinin sağlanması çalışmalarına ağırlık vermiştir. Bu amaçla Danişmentlilere son vererek Malatya’yı almıştır.
Bu dönemde ilk gümüş ve altın para bastırılmıştır.
Anadolu’ya göç etmeye devam eden Türkmenleri yerleştirerek Anadolu’da imar faaliyetlerine önem vermiştir.
II. Kılıçarslan Türk devlet geleneğine göre ülkeyi on bir oğlu arasında paylaştırmıştır. Ancak daha ölmeden oğulları arasında taht kavgaları başlamıştır.

{ Add a Comment }

Haçlı Seferlerinin Nedenleri – Maddeler Halinde

Haçlı Seferleri Avrupalı Hıristiyanların XI. yüzyıldan başlayarak XIII. yüzyılın son çeyreğine kadar Anadolu, Filistin ve Suriye’ye düzenlediği seferlere denilmiştir. Türkiye Selçuklularının kurutuş yıllarında uğraşmak zorunda kaldıkları Haçlı Seferleri’nin dini, siyasi ve ekonomik nedenleri vardır;

Haçlı Seferlerinin Dini Nedenleri

✓ Papa ve din adamlarının etki sahalarını artırmak istemeleri
✓ Hristiyanların Müslümanların elinde bulunan ve Hristiyanlarca kutsal kabul edilen Kudüs gibi yerleri geri almak istemeleri.
✓ Bu dönemde Fransa’da ortaya çıkan Kluni tarikatının Hristiyanları Müslümanlara karşı kışkırtması.
✓ Savaşlara katılanların günahlarının affedileceği şeklindeki telkinler.
✓ Katolik Kilisenin, Ortodoks dünyanın üzerinde etkinliğini artırmak istemesi.

Haçlı Seferlerinin Ekonomik Nedenleri

✓ Avrupalıların doğunun zenginliklerine sahip olarak fakirlikten kurtulmak istemeleri.
✓ Avrupalıların doğudaki ticaret yollarının kontrolünü ele geçirmek istemeleri.
✓ Avrupa’da toprak sahibi olamamış soyluların doğuda toprak elde etmek istemesi. (Derebeylik)

Haçlı Seferlerinin Siyasi Nedenleri

✓ Bizans’ın Türklere karşı Anadolu için Avrupalılardan yardım istemesi.
✓  Derebeylerinin etki sahalarını ve güçlerini doğuda yeni yerler ele geçirerek yaymak istemeleri.
✓ Avrupalıların Türkleri Anadolu, Suriye, Filistin ve Akdeniz’den uzaklaştırmak istemeleri.
✓ Avrupalılar, bu nedenlerle 1096-1270 yılları arasında, iki yüzyıl boyunca sekiz Haçlı sihri gerçekleştirmiştir.

{ Add a Comment }

Orta Çağ Özellikleri – Maddeler Halinde

 • Orta Çağ (M S. 37S – MS. 4-453) arasını kapsar.
 • Kavimler Göçü’nden İstanbul’un fethine kadar -geçen süredir.
 • Siyasi alanda dünyada yeni gelişmeler yaşanmıştır. Avrupa’da merkezi krallıkların zayıfladığı Feodalite (Derebeylik) rejiminin güçlendiği dönemdir.
 • Bu dönemde Tek Tanrılı dinlerin (Hıristiyanlık, İslamiyet) toplumlar ve devletler üzerinde etkili olduğu görülmektedir.
 • İslam dininin ortaya çıkıp yayılması ve Hıristiyanların kutsal saydığı yerlerin ele geçirilmesi Haçlı Seferleri’nin nedenlerinden biri olmuştur.
 • Haçlı Seferleri sonucunda Batı – Doğu dünyası arasında kültürel etkileşim olmuş, bu seferler sonraki dönemleri etkileyecek birçok gelişmeye zemin hazırlamıştır.
 • Bu dönemde ticaretin önemi daha da artmıştır. İpek ve Baharat Yolları en önemli ticaret yolları olmuştur.
 • Bu dönemde demokratik gelişmeler de görülmüştür. (1295 Magna Carta)

{ 1 Comment }