Etiket: güzel

Dede Korkut Kimdir – Hakkında Kısaca Bilgi

Dede Korkut ve Dede Hikayeleri ile İlgili Kısaca – Özet Bilgi:

14.yüzyılda veya daha önce, Müslüman Oğuz Türkleri arasında yaşadığı sanılan Dede Korkut, Türk ve dünya edebiyatının zirvelerinden biri olarak tanınmaktadır. Kendi adıyla anılan masal ve hikâyeleriyle şöhret kazanmış, bu gerçekten ibret verici nefis yazılarıyla ismini unutulmaz kılmıştır.

Dede Korkut’un hikâyelerinde Müslüman Oğuzlardan bahsedilir. Onların Rumlar, Gürcüler ve diğer Hıristiyan beylik ve devletlerle yaptığı mücadeleler anlatılır. Masal motifleriyle ankara masaj süslü bu hikâyelerde devler, büyük canavarlar, insanlara korku salan tek gözlü yaratıklar vardır. Hikâyenin kahramanı büyük bir dürüstlük ve yiğitlikle, her türlü kötülüğün üstesinden gelir. Hikâyelerin hepsi Dede Korkut’un bizzat yaptığı güzel bir dua ile biter.

Araştırmacılar bu güne kadar on iki Dede Korkut Masalı tespit etmişlerdir. Bunlar sırasıyla şu isimleri taşır:

 • Dirse Han Oğlu Boğaç Han Hikâyesi
 • Salur Kazan’ın Evinin Yağmalanması
 • Kam Bûre Bey Oğlu Bamsı Beyrek Hikâyesi
 • Kazan Beyin Oğlu Uruz’un Tutsak Olması
 • Kazuluk Koca Oğlu Yeğenek
 • Basat’m Tepegözü Öldürmesi
 • Beğil Oğlu Emre
 • Uşun Koca Oğlu Seğrek
 • Salur Kazan’ın Tutsak Olup Uruz’u Kurtarması Hikâyesi
 • İç Oğuz Dış Oğuz’a Asi Olup Beyrek’in Ölmesi Hikâyesi

Dede Korkut, bu meşhur hikâyelerinden ankara masaj salonu çıkartılan görüşe göre dindar bir Müslüman, kültürlü, bilgili ve zeki bir insandır. Bulunduğu cemiyette daima sevilip sayılmakta, hürmet görmektedir. Bir çocuğa isim verileceği zaman, bir nikâh töreninde veya önemli herhangi bir mevzuda öncelikle O çağrılır. O, problemleri çözen, hakimlik yapan ermiş bir insandır. Hikâyelerinin son cümleleri şöyle biter:

‘‘Allah bizi son günde imandan ayırmasın. Amin, amin diyenler Allah’ın yüzünü görsün. ankara mutlu masaj salonu Yüce Rabbimiz, derlesin, toplasın, günahlarımızı adı güzel Muhammed’in yüzü suyuna bağışlasın.”

Bir Bilgi Sitesi olan Wiki Sitesi olarak Dede Korkut’un Dede Korkut Kitabı’ndan alıntılanmış sözlerinden bir bölümünü sizlerle paylaşıyoruz.

Dizde Korkut dedi ki: “Ezelden yazılmasa kul başına kaza gelmez. Büyüklük taslayanı Allah sevmez. Hesap gününde cuma güzel. Cuma günü okuyunca hutbe güzel. Kulak verip dinleyince ümmet güzel. Minarede ezan okuyunca müezzin güzel. Ak sütünü doyuncaya kadar emzirse ana güzel.”

“Korkut Ata Oğuz kavminin müşkilini hallederdi. Her ne iş olsa, Korkut Ata’ya danışmadan yapmazlardı. Her ne buyursa kabul ederlerdi. Sözünü tutup yerine getirirlerdi.” (Dede Korkut Kitabı’ndan)

{ Add a Comment }

Yaşamda Güzellik – Din Kültürü

Güzelliklerin sadece bilinmesi yeterli değildir. Güzellikleri bilmek kadar yaşamak da önemlidir. İnsan hayatının her aşamasında, konuşmalarında, davranışlarında, yaptığı iş ve çalışmalarında güzel olanı yapmaya ve yaşamaya özen göstermelidir.

SÖZDE GÜZELLİK: Dinimizde güzel söz söylemeye büyük bir önem verilmiştir. Yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’de, güzel söz söylemeyi tavsiye eden ayetler bulunur. Örneğin bu konuyla ilgili bir ayette, “Kullanma söyle, sözün en güzelini söylesinler…” buyrulur. Başka bir ayette ise Yüce Allah, Peygamberimize hitaben şu tavsiyede bulunur: “(Resulüm!) Sen, Rabb’inin yoluna hikmet ve güzel öğütle çağır. Onlarla en güzel şekilde mücadele et…” Rabb’imiz, “Güzel söz ve bağışlama, arkasından incitme gelen sadakadan daha iyidir…” ayetiyle de bizleri güzel söylemeye yönlendirmektedir. Bütün bunlardan da anlaşılacağı gibi güzel sözlerle iletişim kurmak İslam’ın temel amaçlarından biridir. Hz. Muhammed, insanları gereksiz tartışmadan, yalan ve kinci konuşmalardan sakındırmıştır. Konuşmak gerektiği durumlarda, bunun mutlaka iyilik ve güzellik içermesi gerektiğini tavsiye etmiştir.

Günlük yaşantımızda lüzumsuz konuşmamak, argo kelimeler ve yanlış sözler sarf etmemek gerekir. Tartışmalarda sesi yükseltmek, aşırı ısrarlı davranmak, kinci ve alaycı sözler vb. konuşma adabına uymaz. Bulunduğumuz ortamı çok iyi değerlendirmeli, konuştuğumuz insanları hesaba katarak kelimelerimizi özenle seçmeliyiz.

DAVRANIŞTA GÜZELLİK: İslamiyet, insanın amaçsız yaratılmadığını belirtir. Buna paralel olarak da insanlardan davranışlarının bilinçli ve başkalarıyla iyi ilişkiler kuracak biçimde olmasını istemektedir. İnsanın hem kendisine hem de diğer insanlara karşı güzel davranışlar sergilemesi gerekir.

İslam’a göre bütün insanlar köken olarak ortak bir atadan ve eşi benzeri olmayan tek bir Allah tarafından yaratılmıştır. Dolayısıyla her insan Yüce Allah’ın yarattığı bir varlık olarak eşit ve aynı derecede saygıya layıktır. O, en yakından başlayarak ana ve babaya “Öf!” bile dememeyi, yakınlara her türlü yardımı yapmayı emreder.

İŞ VE ÜRÜNDE GÜZELLİK: İslam dini, çalışmaya ve üretmeye büyük bir önem vermiş ve bunu ibadet kabul etmiştir. Dinimize göre iş ve üründe esas olan, helal yollardan üretip helal yollardan kazanmaktır. Kur’an’da, çalışmanın hem dünyaya hem de ahirete yönelik pek çok yararı anlatılırken şöyle buyrulur: “Bilsin ki insan İçin kendi çalışmasından başka bir şey yoktur ve çalışması da ileride görülecektir.” Bu hususa işaret eden başka bir ayette de “Allah’ın sana verdiğinden (onun yolunda harcayarak) ahiret yurdunu iste. Ama dünyadan da nasibini unutma. Allah sana ihsan ettiği gibi sen de (insanlara) iyilik et. Yeryüzünde bozgunculuğu arzulama. Şüphesiz ki Allah, bozguncuları sevmez.” buyrulmaktadır.

Güzel ahlaka sahip olan bir kimse hiçbir işinde dürüstlük ve doğruluktan ayrılmaz. İnsanların en güzel eserlere layık olduğunu bilerek çalışır. Peygamberimiz, “…Siz işinizi düzgün ve güzel yapınız. Çünkü Allah güzeldir, güzelliği sever.” buyurarak işi düzgün ve güzel yapmanın önemine işaret etmiştir.

{ Add a Comment }

Kur’an ve Güzellik Hakkında Bilgi

Kur’an öylesine muhteşem bir kitaptır ki bütün insanlar bir araya gelse onun bir benzerini ortaya koyamazlar. Hatta bir suresinin ve ayetinin bile benzerini meydana getirmekten âciz kalırlar. Allah kelamı olarak Kur’an, benzersiz bir kitaptır. Kur’an ayetlerinin üslubu, sıralanışı, konu ve ayetlerin tekrarı, vurgu, ahenk ve musikisi onun anlamının yanında lafzının da mucize olduğunu göstermektedir.

Kur’an, kendisindeki bu güzellik ve erişilmezliğe vurgu yapan ve mucizeliğini belirten bir ayette, “Eğer kulumuza indirdiklerimizden herhangi bir şüpheye düşüyorsanız haydi, onun benzeri bir sure getirin. Eğer iddianızda doğru iseniz, Allah’tan başka şahitlerinizi (yardımcılarınızı) de çağırın.” buyurarak tüm insanlar bir araya gelseler de Kur’an’a ait güzelliğin bir benzerini, bir ayetini bile ortaya koyamayacaklarını vurgulamıştır.

Kur’an’da her sure, kendi konusu içinde ayrı bir ahenk bütünlüğü oluşturur. Bir yandan ayetlerdeki kafiye ritmi, bir yandan vahiydeki akıcılık dinleyenleri cezbeder. Kur’an’ın manasını bilmeyenler bile bu ahengin güzelliğinden etkilenirler.

Allah kelamı Kur’an, güzeli ve güzellikleri anlattığı için onun güzel ses ve makamlarla okunması istenmiştir. Hz. Peygamber, “Kur’an’ı güzel sesle okuyun.” buyurarak güzel olan İlahî kelama, sesimizle güzellik katmamızı tavsiye etmiştir. Kur’an’ın bu ahenk ve güzelliği içinde dinlenmesi farz kılınmıştır.

{ Add a Comment }

İnsan ve Estetik – Din Kültürü

Kur’an’da insan, tüm varlıklardan farklı bir biçimde ele alınır ve insana büyük önem verilir. Kur’an’ın bu yaklaşımı, insanın yaratılışından ve özelliklerinden bahseden ayetlerde açık bir biçimde görülür. Allah, insanın en güzel biçimde yaratıldığını şöyle ifade eder: “Biz insanı en güzel biçimde yarattık.” Bu en güzel yaratılan varlıktan, kendisi gibi davranışlarının ve yaptığı her şeyin de en güzelini sergilemesi istenir. Çünkü insanın fıtratında güzellikler vardır.

Doğadaki maddeyi şekillendiren, yaşadığı şehri, mahalleyi ve evini düzenleyip süsleyen, ibadet ettiği mekânları görkemli ve kalıcı yapmaya çalışan insandır. İnsan; giyindiği elbiseden evindeki halıya, kullandığı takılardan, okuduğu kitabın cildi ve yazısına kadar eşyada hep güzelliği aramış, güzelliği üretmeye çalışmış ve güzelliğe âşık olmuştur.

{ Add a Comment }

Hak ve Özgürlüklerin Kullanımı – Din Kültürü

Yüce Allah, insanı üstün bir varlık olarak yaratmış, ona değer vermiştir. Bu konuda Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurmuştur: “Biz hakikaten insanoğlunu şan ve şeref sahibi kıldık… Kendilerine güzel güzel rızıklar verdik, yine onları yarattıklarımızın birçoğundan cidden üstün kıldık.” Bu ayet her insanın; ırk, din, dil, cinsiyet vb. ayrımı yapılmaksızın değerli olduğunu belirtmektedir. Temel hak ve özgürlükler de insanın onurunu, şerefini, değerini korumak amacıyla geliştirilmiştir.

{ Add a Comment }

Hz. Muhammed’in Örnekliği – Örnek Kişiliği

Kur’an’da Örnek İnsan ve Özellikleri: İslam dininde güzel ahlaklı olmaya çok önem verilir. Bu nedenle Kur’an-ı Kerim’de güzel ahlaklı, inançlı, ibadetlerine özen gösteren kişiler olmayı öğütleyen birçok ayet bulunur. Böylesi niteliklere sahip müminler örnek insanlar olarak gösterilir.

Örneğin bu konuyla ilgili olarak Mü’minûn suresinde şöyle buyrulur “… Müminler kurtuluşça ermişştir. Onlar ki namazlannda huşu içindedirler, onlar ki boş ve yararsız şeylerden yüz çevirirler, onlar ki zekâtı verirler ve onlar ki iffetlerini korurlar, yine onlar ki emanetlerine ve ahitlerine riayet ederler ve onlar ki namazlarına devam ederler.” Bu ayetlerden de anlaşılacağı gibi örnek bir insan, iyi bir mümin hem ibadetlerini yapmalı hem ahitlerine riayet etmelidir. Boş şeylerden, faydasız işlerden uzak durmalı, emanetleri korumalıdır.

Hz. Muhammed Bizim İçin Bir Örnektir:  Hz. Muhammed sözleri, davranışları ve güzel ahlakıyla örnek bir kişiydi. O, Allah’ın kulu ve sadık bir elçisiydi. Çünkü o, sözüyle davranışları uyum içinde olan bir insandı. Bu sebeple Hz. Peygamberi iyi tanıyabilmek ve örnek alabilmek için onun hayatını okuyup öğrenmek gerekmektedir. Rabb’imiz, onun örnekliğini anlatan bir ayette şöyle buyurur: “… Andolsun ki Resulullah sizin için Allah’a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah’ı çok zikredenler için güzel bir örnektir…”

{ Add a Comment }

Sanat ve Bilim Arasındaki Fark – İlişki

İnsanların duygu, düşünce ve hayallerini kişisel bir üslup ve yorumla renk, çizgi, biçim, ses, ritim, söz gibi unsurlarla güzel ve etkili bir biçimde ifade etmesine güzel sanatlar denir. Sanat “güzel sanatlar” adı altında çeşitli kollara ayrılmıştır. Evrenin veya olayların bir bölümünü konu olarak seçen, deneye dayanan yöntemler ve gerçeklikten yararlanarak sonuç çıkarmaya çalışan düzenli bilgiye “bilim” denir. (TDK, Türkçe Sözlük) Bilim, neden-sonuç ilkesine dayanır ve nesneldir. Bilim deneysel yöntemler vasıtasıyla doğruyu, gerçeği, iyiyi ve yararlıyı bulmak için kullanılırken sanatın tek amacı güzelliktir. Sanat, insanın “varlık” şartlarından biridir ve insanın olduğu her yerde sanat etkinliği de görülmüştür.

Güzel Sanat Eserlerinin Özellikleri

 • Sanatçının yorumunu taşır ve özneldir,
 • Etkileyicidir, kişinin bayatını, duygu ve düşünce dünyasını değiştirir,
 • Asıl amacı güzeli yaratmaktır,
 • Özgündür ve her biri farklı özellikler barındırır,
 • Evrenseldir, kişinin kilometreleri aşmasını sağlan
 • İçinde yaşadığı toplumun ve çağın özelliklerini yansıtır.

{ Add a Comment }