Etiket: güçlü devlet

Osmanlı Devletinin Büyüme Nedenleri

Osmanlı Devletinin Kısa Sürede Büyümesinin Nedenleri – Maddeler Halinde:

Osmanlı Beyliği, diğer Türk beylikleri içerisinde en küçük beyliklerden biri olmasına rağmen, kısa sürede büyüyerek bir dünya devleti haline gelmiştir. Osmanlıların bu gelişmeyi göstermelerini sağlayan bazı faktörler vardır.

  • Osmanlıların kurulduğu bölgenin coğrafi konumu gelişmeye çok uygundu. Türk yurdunun sınırında bulunmaları, önlerinde fetih yapabilecekleri bir sahanın olmasını sağlamıştır. (Böylece Avrupa’ya geçmişler ve burada ilerlemişlerdir.)
  • Osmanlılar Batı’da ilerlerken Bizans ve Balkanlar iç karışıklıklar içerisinde idi. Bu nedenle Türk ilerleyişine engel olabilecek bir güçlü devlet yoktu. Ayrıca, Avrupa’nın güçlü devletleri olan Fransa ve İngiltere, bu sıralarda kıyasıya bir mücadele içerisinde idiler. Yüzyıl Savaştan denilen, bu mücadeleden dolayı Fransa ve İngiltere Osmanlı ilerleyişiyle yeterince ilgilenemediler.
  • Osmanlılar merkeziyetçi yönetime önem vermişler, Türk veraset anlayışının aksine, ülkenin şehzadeler arasında bölünmesine asla izin vermemişlerdir.
  • Özellikle Kuruluş ve Yükselme dönemlerinde devletin başına geçen hükümdarlar yetenekli ve bilgili kişiler olmuştur.
  • Batı Anadolu’ya Türk nüfusunun yığılması ve bunlara yeni bir yurt arayışı Balkanların fethini ve Türkleşmesini kolaylaştırmıştır.
  • Osmanlılar ilk dönemlerde Bizans’a ve Balkanlara doğru genişleme siyaseti izlemişler, diğer Türk beylikleri ile iyi ilişkiler kurmuşlardır.
  • Osmanlılar adalet ve hoşgörüye dayalı bir politika izlemişler, bu nedenle, yönetimleri altına aldıkları toplumlar tarafından takdir edilmişlerdir.

{ Add a Comment }

Osmanlı Beyliğinin Kısa Sürede Güçlenmesinin Nedenleri

– Merkezi Otoritenin Güçlü Tutulması: Osmanlı Devleti egemenlik anlayışı noktasında kendisinden önceki Türk devletlerinden farklı olarak merkezi yönetimin güçlü tutulmasına özen göstermiştir.

– Anadolu’da Siyasi Birliğin Bulunmaması: Kösedağ Savaşı ve Moğol istilası Anadolu’da siyasi birliği parçalamış, çok sayıda bağımsız beylik ortaya çıkmıştır. Bu beylikler arasında siyasi egemenlik mücadelesi yaşanmış, Osmanlı Beyliği’nin bir süre Anadolu’daki diğer beyliklerle çatışmaya girmediği ve iyi geçinmeye çalıştığı gözlenmiştir.

– Bizans’ın Güçsüz Durumda Olması: Bizans Devleti, Türkler karşısında sürekli geri çekilmiştir. İç mücadeleler Bizans’ta merkezi otoriteyi sarsmış, tekfur denen valiler merkezden gelen emirleri dikkate almamaya ve kendi başlarına hareket etmeye başlamışlardır. Ekonomik açıdan giderek daha zor duruma düşen Bizans’ın askeri gücü de devletin Balkan ve Anadolu sınırlarını korumakta yetersizdi.

– Balkanlarda Güçlü Devlet Bulunmaması: XIV. yüzyıl itibariyle Balkan topraklarında güçlü bir devlet yoktu. Bölgede bulunan Bulgar, Sırp ve Macar Prenslikleri, genellikle birlikte hareket etmelerine rağmen Balkanlardaki Osmanlı fetihlerini engelleyememiştir.

– Coğrafi Konum: Osmanoğullarının yerleştiği Söğüt ve Domaniç bölgesi Bizans sınırında yer almaktadır. Bu konum Osmanlıları savaşa hazır askeri kuvvetler bulundurmaya yöneltmiş, yine bu sayede Osmanlılar Bizans yönünde yayılma imkanı bulmuştur.

– Cihan Egemenliği Anlayışı: Türk devletlerinde İslam öncesi dönemde görülen dünyaya egemen olmak düşüncesi İslam’ın benimsenmesinden sonra da sürmüştür.

– İskan Politikası izlenmesi: Osmanlılar Balkanlarda fethedilen topraklara Türk yerleştirme yoluna giderek bu bölgelerde kalıcı olmayı amaçlamıştır.

– Yetenekli Yöneticilere Sahip Olunması: Kuruluş Dönemi Osmanlı padişahları ve devlet adamları son derece iyi yetiştirilmiş ve yönetim tecrübesine sahip kişilerdi.

{ Add a Comment }