Aristo Hakkında Kısaca Bilgi:

İlkçağda rasyonalizmin en büyük temsilcisi olarak kabul edilir. Akılcı anlayışının temeline mantıksal çıkarımları koymuştur. Düşünce yasaları ile varlık yasalarının aynı olduğu düşüncesinden yola çıkarak önce mantık disiplinini düzene koymuştur. Yani o, varlıklara ait olan yasaları mantık kurallarından yola çıkarak ortaya koymuştur.

Öğretmeni Platon‘un görüşlerine karşı çıkarak duyular dünyasına önem vermiş ve bu dünyayı açıklamaya yönelmiştir. Ona göre idealar içeriklerini bu duyusal dünyadan alırlar. Bu dünyadaki varlıkların içinde öz olarak bulunurlar.

Aristoteles’e göre, bir varlık hakkında doğru bir bilgiye sahip olabilmek için, onun nasıl meydana geldiğini bilmek gerekir. Her şeyden önce bir şeyin maddi nedeninin bilgisine sahip olmak, yani, onun neden yapıldığını bilmek gerekir, ikinci olarak o varlığın yapılmasındaki ilkelerin ve yasaların bilgisine sahip olmak gerekir. Buna formel neden denir.

Üçüncü olarak o varlığı meydana getiren fail nedeni bilmek gerekir. Son olarak da o varlığın ne için var olduğunu yani ereksel nedenini bilmek gerekir. Örneğin bir arabanın bilgisini elde etmeye çalıştığımız zaman, her şeyden önce o arabanın, hangi maddelerden yapılmış olduğunu bilmemiz gerekir. İkinci olarak arabanın yapılmasında kullanılan ilkelerin ya da planın bilgisine sahip olmamız gerekir. Üçüncü olarak da bu arabanın kimin tarafından yapıldığını bilmemiz gerekir. Son olarak da arabanın niçin yapılmış olduğunu bilmemiz gerekir.

Aristoteles’e göre zorunlu ve doğru olan bu bilgilere akıl yoluyla ulaşılabilir. Onun savunduğu akılcılık c anlayışı da hocası Platon’dan farklıdır. Platon aklın doğru bilgiyi naklettiğini savunuyordu. Aristoteles ise aklın bilgiyi naklettiği görüşünü reddederek, bilginin yapıcısı olduğu görüşünü benimsemiştir. Ona göre duyu organlarından gelen ham veriler, akıl tarafından işlenerek bilgi haline getirilir. Bu noktada akıl bilgiyi üretme gücüne sahiptir.