Genç Osman (II. Osman) Dönemi (1618-1622):

I. Ahmet’in ölümünden sonra oğlu II. Osman padişah olmuştur.

II. Osman, daha padişahlığının ilk yılında Iran savaşları ile uğraşmış ve bu savaşlar Serav Antlaşması (1618) ile sonuçlanmıştır. Bu dönemde, Lehistan’ın Osmanlı işlerine karışması nedeniyle Lehistan Seferi’ne çıkılmış, ordunun başında sefere çıkan II. Osman, savaşta Yeniçerilerin gayretsizliğini görünce, Lehistan’ın isteği üzerine Hotin Antlaşması’nı yapmıştır. (1621)

  • Genç Osman Hotin Savaşı’nda Yeniçerilerin disiplinsizliğini görmüş ve Yeniçeri Ocağı’nı kaldırarak, Anadolu’dan eyalet askerlerinden oluşan bir ordu kurmak istemiştir.
  • Genç Osman ayrıca Osmanlı ailesini halkla kaynaştırmak düşüncesiyle halktan evlilik yapmış, böylece sosyal alanda yenilikler başlamıştır.

Genç Osman’ın girişimlerinden rahatsız olan çıkar çevreleri, Yeniçerileri kışkırtarak ayaklandırmış ve bu ayaklanma sonucunda Padişah II. Osman öldürülmüştür.

  • Genç yaşta öldürüldüğü için “Genç Osman” diye anılan II. Osman, ordunun ayaklanması sonucu öldürülen ilk Osmanlı padişahıdır. Bu olay, bundan sonraki gelişmelerde çok kötü bir örnek teşkil etmiş, Osmanlı Devleti’nin içine düştüğü kötü durumun da bir göstergesi olmuştur.