• Yakın Çağ (1784 – Günümüz) arasını kapsar.
  • Bu dönem dünyada sosyal, siyasi ve ekonomik değişikliklerin yaşandığı bir dönemdir.
  • Fransız İhtilalinin etkisiyle milliyetçilik akımı yayılmış, merkezi krallıklar ve imparatorluklar yerini ulus devletlere bırakmıştır.
  • Yönetim anlayışında da değişimler yaşanmaya başlamış, halkın yönetimde söz sahihi olduğu cumhuriyet rejimi ve demokrasi anlayışı gelişmiştir.
  • Dinin toplumlar ve devletler üzerindeki etkisi azalmaya başlamış ve laiklik anlayışı gelişmiştir. Din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması sağlanmıştır.
  • Ekonomik alanda Sanayi İnkılâbı ile birlikte, sanayi önemli bir faaliyet haline gelmiştir.
  • Bu dönemde ticaret daha da gelişmiştir. Sanayi İnkılâbı sonucunda ortaya çıkan ham madde ve üretilen malların satılacağı pazar ihtiyacı devletlerarası ekonomik rekabeti doğurmuştur. Bu durum büyük savaşların yaşanmasına neden olmuştur, (I. ve II. Dünya Savaşları gibi)
  • Özellikle XX. yüzyıl sanayinin yanında teknolojinin de gelişmeye başladığı; iletişim, haberleşme ve ulaşımda tüm dünyayı kapsayan buluşların yaşandığı bir yüzyıl olmuştur.