Etiket: gelişim

6 Yaş Dönemi Çocukların Gelişim Özellikleri

6 Yaş Çocuğunun Gelişim Özellikleri:

 • Oyun çocuğundan okul çocuğuna geçiş olan bu yaş çocuk için tekrar dengesiz ve uyumsuz bir dönemdir.
 • Bedenen oldukça hareketlidir. Düşmeler ve çarpmalar sıklıkla görülür.
 • Grup oyunlarından hoşlanır, hayali roller alır.
 • Yerde top zıplatabilir. Toprak ve kumla oynamayı çukur kazmayı sever.
 • Küçük kasları daha gelişmiş olduğundan diğer yaşlara oranla el işlerinde daha da başarılıdır.
 • Adını, soyadını ve belki sözcük yazabilir.
 • Objeleri küçükten, büyüğe ve uzunluklarına göre sıralar, özelliklerine göre gruplandırabilir.
 • Nesneler arasındaki benzer ve farklı yönleri ayırt edebilir.
 • Sorduğunuz zaman kendi sağını, solunu size gösterebilir.
 • Daire, kare, üçgen, dikdörtgen gibi geometrik şekilleri tanıyabilir.
 • Çok meraklıdır pek çok konuda sorular sorar, en çok da soyut kelimelerin anlamını öğrenmek ister.
 • Cinsiyetini ve yaşını doğru söyleyebilir.
 • Kız erkek farkı belirginleşmiştir; kızlar bebekle oynarken, erkekler de top oyununda ustalaşırlar.
 • Değişken yapıları nedeniyle ev ve okul davranışları arasında farklılıklar görülebilir.

{ Add a Comment }

4 – 5 Yaş Arası Çocukların Gelişim Dönemi Özellikleri

4 – 5 Yaş Arasındaki Çocukların Gelişimi:

 • 4 yaş çocuğu isteklerinin anında yerine getirilmemesini anlayışla karşılamayı öğrenmeye başlar.
 • O artık kendi dışındaki dünyanın kuralları olduğunu, başkalarının hak ve istekleri olduğunu görür ve beklemeyi öğrenir.
 • 4 yaş çocuğu değişken bir görünüm sergiler. Genellikle yarım bırakılan bir şeye karşı duyarsızdır. Sorgu çağı 4 yaşında en yüksek düzeye ulaşır.
 • Hareketlerindeki koordinasyon artar.
 • Yeme, uyuma ve tuvalet alışkanlıkları düzenlidir.
 • Varım bırakılan şeylere karşı duyarsızdır. Her şeyi ağırdan alır. Oyalanır.
 • Çevresindekilere buyurmaya, hükmetmeye bayılır. Aşırılıklara kaçar.
 • Diğer çocuklar ile birlikte oyun oynar; fakat sürekli kendini savunur ve kollar.
 • Kavgaları kısa sürer.
 • En Pozla soru sorulan dönemdir.
 • Cümleleri artık daha düzgündür.
 • 4 yaşında baş ve gövdesi olan adamlar çizebilirken 5 yaşında artık baş, gövde, kol ve bacakları olan adamlar çizmeye başlayabilir.
 • Hikayeler anlatır ve abartır. Hayal gücü etkindir.
 • Şaka ve fıkralardan zevk alır, gülmeye bayılır. Sözcükler uydurur.
 • Oyunlarında gerçek yaşamı yansıtan konular işlerler. (Evcilik, doktorculuk)

{ Add a Comment }

3 – 4 Yaş Arası Çocukların Gelişim Dönemi Özellikleri

3 – 4 Yaş Arasındaki Çocukların Gelişimi:

 • Çocukluğun en renkli dönemlerinden biridir.
 • Çocuk durmadan soru sorar. Neden? Niçin? Baba bunun adı ne?
 • Kendi işini kendi görmeye bayılır.
 • Yaptıkları işlerdeki hızları ve hareketleri artmıştır.
 • Durmadan konuşup sordukları gibi, gün boyu yorulmadan usanmadan oynarlar.
 • Bağımsızlıkları artmıştır. Kendi kendilerine yemek yiyebilir, fincandan içebilirler.
 • Yaptığı davranışın onay görmediğini belirten ifadeleri anlarlar.
 • ‘Ben de…….’dönemidir. Her şeyin içinde yer almak isterler.
 • Masallara, öykülere, çizgi filmlerine ilgi başlar.
 • Masallardan hele korkulu öykülerden hemen etkilenir. Karanlıktan ve hayvanlardan korkabilirler.
 • Olmamış şeyleri olmuş gibi anlatmaya bayılırlar.
 • Hayal gücü kuvvetlidir. Hayali arkadaşları olabilir ve gerçekte varmış gibi onlarla konuşur.
 • Kendi kendine gayet iyi oynar; fakat grup oyunlarında problemle karşılaşılabilir.
 • Kız çocuklar babaya, erkek çocuklar anneye daha çok yakınlık duyar.
 • Kıskançtır. Özellikle yeni bir bebeği çok kıskanır.
 • Parmak emerek, tırnak yiyerek vb. davranışlarla gerginliğini azaltmaya çalışabilir.
 • Suçluluk duygusu gelişir.
 • Kitaptaki resimleri ve hayal gücünü birleştirerek hikayeler anlatabilirler.

{ Add a Comment }

Gelişim Nedir – Gelişim ve Büyüme Arasındaki Fark

Gelişim ve Büyümenin Farkları:

Çocuğun doğumdan, hatta doğum öncesinden itibaren çeşitli aşamalarda gelişim sürecine ilişkin görüş sahibi olabilmek için “gelişim” kavramını doğru olarak bilmek gerekmektedir. Gelişim kavramı, genellikle büyüme ve olgunlaşma kavramları ile karıştırılmaktadır. Büyüme, vücudun boy ve ağırlıkça artış göstermesidir. Bu nedenle, fiziksel özellikler için kullanılır. Gelişim ise fiziksel özelliklerle birlikte diğer (zihin, dil, sosyal, duygusal, cinsel) özellikler için de kullanılır. Olgunlaşma, kişinin herhangi bir çaba harcamaksızın, doğuştan getirdiği özelliklerin zaman içinde kendiliğinden ortaya çıkmasını ifade etmektedir. Gelişim, olgunlaşmayı da içine alan bir kavramdır.

Doğum öncesinden başlayarak, yaşamın sonuna kadar kişinin geçirmiş olduğu değişiklikleri açıklayan bir süreçtir. Bu değişiklikler, çocuğun önceki durumu ile karşılaştırıldığında sonuç üç şekilde açıklanabilir: Karşılaştırma yapıldığında daha kötü bir duruma geçiş gözleniyorsa “gerileme”, herhangi bir değişiklik gerçekleşmemiş ise “duraklama”, daha iyi bir duruma geçiş söz konusu ise “gelişme” kavramları, çocuğun mevcut durumunu açıklamaktadır.

Bu nedenle, anne babaların çocuğun gelişim özelliklerini ifade eden olası değişikliklerin neler olduğu, sırası, ne şekilde gerçekleştiği, nelerden etkilendiği ve yapılması gerekenler konularında bilinçlenmeleri, çocuklarının gelecekleri açısından büyük Önem taşımaktadır. Gelişimde, çocuktan çocuğa farklılıklar bulunmaktadır. Ancak burada önemli olan, bütün çocuklardan beklenen, gelişime ilişkin ortak özelliklerin neler olduğunun bilinmesidir. Gelişimde farklılık yaratan durumlar; çocuğun doğuştan getirdiği genetik özellikler ve onu etkileyen çevresel (anne baba ve çocukla ilgili diğer kişilerin tutum ve davranışları, çocuğun yaşadığı ortamın koşulları, temel gereksinimlerinin karşılanma durumu, çocuğa sunulan eğitim materyalleri, okul, öğretmen ve arkadaş çevresiyle etkileşimi vb.) özelliklerdir.

Çocuklarda gelişim farklılıkları başlangıçta büyük ölçüde genetik etmenlere bağlı olmakla birlikte, daha sonraları dış çevrenin etkileri giderek daha büyük önem kazanmaktadır. Çevresel etmenlerin etkisiyle çocukların öğrenme, düşünme, hissetme ve davranma biçimlerinde Önemli değişiklikler yaratmak mümkündür.

Her çocuk, kendisini etkileyen çok çeşitli etmenlere bağlı olarak kendine özgü bir gelişme biçimi göstermektedir. Anne babalar, çocuklarının iyi gelişmesi Fiziksel ve Motor Gelişim ve yeteneklerini en iyi şekilde kullanabilmeleri için en önemli sorumluluğu üstlenmektedirler. Bununla birlikte, çocuğun büyük ölçüde yaşamın çok küçük yaşlarında belirlenen gelişme seyrini değiştirmek için yapılabilecekler sınırlı kalabilmektedir. Bu nedenle, yaşamın ilk yıllan, kritik yıllar olarak adlandırılmaktadır. Özellikle, 0-6 yaşlardaki gelişim ve bu süreci etkileyen etmenler, gerek çocuk, gerek anne babalar, gerekse toplum için son derece önemli görülmektedir.

{ Add a Comment }

Ergenlik Dönemindeki Yaygın Sorunlar

Ergenlikte Görülen Sorunlar:

1- Hızlı büyümenin etkisi ile sık sık baş ağrısı, bel ağrısı, sindirim bozuklukları gibi bedensel rahatsızlıklar gösterirler.
2- Kalabalıktan kaçarak, yalnız kalabilecekleri köşe bucaklara çekilirler. Yalnız kalmayı arzularlar.
3- Son çocukluk evresinde yorulmadan yaptıkları işlerden çok çabuk yorulurlar.
4- Hareketlerinde beceriksizlik ve organlar arasında eşgüdümsüzlük görülür.
5- Çabuk sıkılırlar, uzun çalışmaya, işlere ve oyuna karşı isteksizdirler.
6- Sık sık başkalarını çekememe, kıskanma davranışları gösterirler.
7- Kendilerine yapılan baskıya karşı koymaya, âdeta “yap” denileni yapmayıp, “yapma” denileni yapmaya başlarlar.
8- Karşı cinse karşı kinci davranır, onları kızdıracak şekilde hareket ederler.
9- Coşkularını denetlemekte yeteneksizleşirler, sık sık öfkelenirler, kavga eder, ağız kavgalarına girerler; korkuları ve üzüntüleri oldukça artar.
10- Kendilerine güvenleri azalır. Daha önce başarıyla yaptıkları işlere girişmekte cesaretsizleşirler.
11- Kendilerini sürekli eleştirirler. Beğenmedikleri yönleriyle daha fazla, ilgilenmeye başlarlar.
12- Sık sık huysuzlaşır, huysuzluklarını denetleyemezler.
13- Hayal kurmaya oldukça yüksek eğilim gösterirler.

Erinin gösterdiği bu davranışlar hoşgörü ile karşılanmadığında ve iyi bir rehberlik yapılmadığında onu yıkıma uğratabilir ve onda yerleşebilir. Ergenlik (ergenlik sonrası) döneminde de bu özellikler gözlenir ancak gelişim ve büyüme hızı yavaşlar. Erinlik sonrası (ergenliğin ortaları ile sonları) ise, 14-15 yaşlarında başlayıp 17- 21 yaşları arasında sona erer. Erinlikle birlikte başlayan ergenlik dönemi boyunca süren bedensel gelişmeyi (büyümeyi) psikolojik gelişim izler. Psikolojik gelişim ergenliğin ortasında ve sonlarında kendini daha fazla belli eder.

 

{ Add a Comment }