Gazneli Devleti, Afganistan’da Samanoğullarının Herat valisi Alp Tigin tarafından kurutmuştur. Devletin adı başkentleri Gazne şehrinden gelmektedir. Gazneliler İran, Horasan, Afganistan ve Kuzey Hindistan’a egemen olmuşlardır. En parlak dönemlerini Gazneli Mahmut zamanında yaşamışlardır. Türk tarihinde “Sultan” unvanını ilk kullanan hükümdardır. Abbasi Halife’sini Şii Büveyhoğullarına karşı koruduğu için halife tarafından kendisine Sultan ünvanı verilmiştir. Sultan Mahmut aynı zamanda Hindistan’a 17 sefer düzenleyerek İslamiyet’in Hindistan’da yayılmasını sağlamıştır.

Dandanakan Savaşı (1040): Sultan Mahmut 1030 yılında ölünce yerine oğlu Mesut geçti. Bu dönemde Selçuklu hükümdarı Tuğrul Bey‘in Nişabur’u alarak bağımsız hareket etmeye başlaması ve Gazneliler için giderek artan bir tehlike oluşturması üzerine Gazneli hükümdarı Mesut büyük bir ordu ile Selçuklulara saldırdı. Yapılan savaşı Selçuklular kazandı. Sonuçları:

✓ Gazneli Devleti Horasan’daki toprakların! kaybederek varlığını Hindistan ve Afganistan’da sürdürmüştür.
✓ Gaznelilerde zayıflama süreci başlamıştır.
✓ Büyük Selçuklu Devleti resmen kurulmuştur.

Dandanakan yenilgisi ile zayıflayan Gaznelilere 1187 tarihinde Afgan yerlilerinden Gurlular son vermiştir. Gaznelilerin yıkılmasında etkili olan en önemli nedenlerin bir diğeri de etnik yapısının çok uluslu olmasıdır. Türkler, İranlılar, Hindular ve Gurlulardan meydana gelen devlette, milli birlik ve beraberlik tam olarak sağlanamamıştır.

Etnik yapısındaki farklı milletlerin çokluğundan, Türkçeye ve Türk kültürüne gereken Önemi verememişlerdir. İlim dili olarak Arapça, edebiyat dili olarak da Farsçayı kullanmışlardır.