Etiket: fransa

Fransız İhtilaline Tepkiler – Fransız Devrimine Tepkiler

Fransız İhtilali Karşısındaki Tepkiler:

Fransa’da İhtilal sonucu yaşanan gelişmeler, özellikle Avrupa’da imparatorlukları ve mutlak krallıkları endişelendirmiştir. Avrupa’nın monarşik devletleri (Avusturya, Prusya, Rusya gibi), Fransa’da ihtilal sonrası kurulan yeni yönetimi tanımadılar. Fransa’da Napolyon’un yönetime gelmesi ile birlikte yeni bir dönem başlamış, yayılmacı bir siyaset izleyen Napolyon, Avrupa’yı ele geçirmeye çalışmıştır.

Bu durum Fransa’ya karşı Avrupa’da milli duyguların ön plana çıkmasına ve Napolyon’un yenilmesine neden olmuştur. Avrupa devletleri Fransa’ya karşı ortak hareket etmek ve Napolyon’un bozduğu Avrupa sınırlarını yeniden belirlemek amacıyla Viyana Kongresi’ni toplamışlardır. (1815)

Viyana Kongresi’nde Avrupa’nın siyasi haritası yeniden çizilmiş, bozulan sınırların düzenlendiği, krallıkların durumlarını gözden geçirdiği bu döneme “Restorasyon (Yeniden Yapılanma) Dönemi” denilmiştir.

{ Add a Comment }

Fransız İhtilalini Hazırlayan Nedenler

Fransız İhtilali Neden ve Nasıl Ortaya Çıktı:

Avrupa’nın düşünce yapısında Rönesans ve Reform Hareketleri sonucunda meydana gelen değişiklikler. Avrupa Devletleri arasında başlayan mezhep savaşları (Otuz Yıl Savaşları) Westfalya Antlaşması (1648) ile sonuçlanmış, bundan sonra Avrupa’da Aydınlanma Devri denilen bir dönem başlamıştı.

Aydınlanma dönemi özellikle Fransa’da etkili olmuş, toplumun düşüncelerinde, görüşlerinde aklın ön plana çıkmasını sağlamıştı. Monteskiyo, Jan Jak Russo, Volter gibi düşünürler insani değerlerin üstün tutulduğu, insan haklannı, eşitlik, adalet, özgürlük, laiklik gibi ilkeleri yaymışlardır.

SOSYAL SINIFLAŞMA: Avrupa’da asiller ve rahipler Ortaçağ’ın egemen sınıflarıydı. Devletin yönetimi bunların elindeydi. Coğrafi Keşiflerden sonra zenginleşip, ekonomik gücü artan burjuvalar, şimdi yönetimde de söz sahibi olmak istiyorlardı. Burjuvaların, devlet yönetiminde etkili olmak için giriştikleri mücadele ihtilalin önemli bir gelişmesi olmuştur.

MUTLAKİYET İDARESİ: Fransa’da kral, keyfi bir idare sürdürüyor, halk ise yoksulluk içinde bulunuyordu. Asillerin sürdüğü yaşayış ile halkın yaşayışı arasında büyük bir fark vardı.

FRANSA’NIN EKONOMİSİNİN BOZULMASI: Fransa, özellikle Ingiltere ile sürdürdüğü savaşlar nedeniyle oldukça zor durumda kalmış, ekonomik yönden büyük bir çöküş yaşamıştı. Son olarak Amerikan bağımsızlık savaşlarında, kolonilere yapılan yardımlar Fransa maliyesini iyice bozmuştu. Yönetim, bozulan maliyesini düzeltmek amacıyla halka ağır vergiler koymuştu. Zor durumda olan halk bu vergiler karşısında iyice sıkıntıya düşmüştü.

AMERİKAN BAĞIMSIZLIK SAVAŞLARININ ETKİSİ: Amerika’da kolonilerin başlattıkları özgürlük hareketi, Fransa tarafından da desteklendiği için, bu olaya Fransa halkı da ilgili olmuştu. Fransa’nın kendi siyaseti açısından, İngiltere’ye karşı desteklediği bu hareket, Fransız halkını özgürlük duygularının kabarması açısından etkilediği için ihtilale zemin hazırlamış, böylece Fransız yönetimine olumsuz etkisi olmuştur.

Amerika’da bağımsızlık savaştan sırasında yayınlanan İnsan Haklan Bildirisi, Fransız İhtilali’nin oluşmasında rol oynamıştır.

{ Add a Comment }

Tunus’un Fransızlar Tarafından İşgali

Fransa’nın Tunus’u İşgali (1881):

Kuzey Afrika’da yayılmacı bir siyaset izleyen Fransa, 1798’de Mısır’ı işgal etmiş, ancak kalıcı olamamıştı.

Daha sonra ise, Osmanlı Devletinin Balkanlardaki karışıklıklar ve Rusya ile savaşmasından yararlanarak Cezayir’i işgal etmiştir. (1830) Yine Osmanlı Devleti’nin güçsüzlüğünden yararlanarak, bu bölgede varlığını kuvvetlendirmek için harekete geçen Fransa, Tunus’u işgal etmiştir. (1881)

{ Add a Comment }

Kırım Savaşı Nedenleri ve Sonuçları

Kırım Savaşı Sebepleri ve Sonucu (1853-1856):

İngiltere ve Fransa’nın Osmanlı’dan yana hareket etmeleri ve İngiltere’nin Osmanlı Devleti’ni paylaşma teklifini kabul etmemesi üzerine Rusya, ortaya yeni bir sorun çıkarmıştır.

Hıristiyanlık dinince önemli bir merkez olan Kudüs’te bulunan kutsal yerlerin, kendi kontrolüne verilmesini isteyen Rusya, böylece Ortodoksların himayesini üstleniyordu. Ancak, Katolikler tarafından da aynı kutsallığa sahip bu yerlerle ilgili olarak, Osmanlı Devleti daha önce Fransa’ya bazı ayrıcalıklar tanımıştı.

Kutsal Yerler Sorunu’nu ortaya atmış olan Rusya’nın amacı Ortodoksların lideri olmaktı. Osmanlı Devleti’ne yaptığı baskılar sonucu, Kudüs Ortodoks kilisesini, İstanbul Fener Ortodoks kilisesinden ayırmış, Kudüs’te bazı haklar elde etmiştir.

Bu durum, Kudüs’te ayrıcalığı olan Fransa ile Rusya’yı karşı karşıya getirmiştir.

Rusya, Osmanlı Devleti’ne; Kudüs’te kendilerinin söz sahibi olmasını, bütün Ortodoksların himayesinin kendilerine verilmesini isteyen bir ültimatom vermiş, Osmanlı Devleti tarafından reddedilince Rusya, Osmanlı Devleti’ne savaş açmıştır.

Bir Rus donanması, Sinop’ta bulunan Osmanlı donanmasını yakmıştır. (1853)

 • Sinop Baskını, olaya Avrupalı devletlerin de karışmasına yol açmıştır. İngiltere ve Fransa, Rusya’ya, Osmanlı Devleti ile yaptığı savaşa son vermesini, Ortodoksların liderliği isteklerinden vazgeçmesini kapsayan bir ültimatom vermiştir. Rusya bunu kabul etmeyince İngiltere ve Fransa da Rusya’ya savaş açmıştır. (1854)
 • Bu durum, kendi çıkarlarına göre Avrupalı devletlerin tutumlarını nasıl değiştirdiklerinin de bir göstergesidir.

İngiltere, Fransa ve Osmanlı kuvvetlerinden oluşan bir orduya, Piyemonte Krallığı da asker göndermiştir.

 • Piyemonte Krallığı, İtalya siyasi birliğini kendi etrafında sağlamak istiyordu. Bu mücadelede İngiltere ve Fransa’nın desteğini sağlamak için Kırım’a asker göndermiştir.

Bu birleşik ordu, Kırım’a çıkarak Sivastopol’ü ele geçirmiş ve Rus orduları ağır bir yenilgi almıştır.

Zor durumda kalan Rusya, barış istemiş ve bunun sonucunda Paris Konferansı toplanmıştır. (1856)

Paris Konferansı’nda imzalanan antlaşma ile Kırım Savaşı sona ermiştir.

{ Add a Comment }

1830 – 1848 İhtilalleri Sebepleri ve Sonuçları

1830 – 1848 İhtilalleri Nedenleri ve Sonuçları:

1830 İHTİLALLERİ: Viyana Kongresi‘nin getirdiği düzene ilk tepki hareketi Fransa’da başlamıştır. Viyana Kongresinden sonra Fransa Kralı, ülkede asıl gücü elinde bulunduruyordu. Bu arada iktidardaki krallık taraftarı muhafazakârlar, basın ve düşünce özgürlüğüne sınırlama getirdiler. Anayasanın tanıdığı haklarda kısıtlamaların olması muhafazakârlarla liberaller arasında tartışmaları başlattı.

Sonuçları:

 • Fransa Kralı Şarl meclisi dağıtınca yapılan yeni seçimi muhalifler kazanmıştır.
 • Kral bunun üzerine meclisi tekrar kapatıp basına sansür uygulayınca halk ayaklanarak kralı tahttan indirmiştir.
 • Daha liberal düşünceleri benimseyen Lui Filip tahta çıkarılmıştır.
 • Fransa’da meşruti krallık yeniden kurulmuştur.

İhtilal Fransa’dan sonra Belçika, Lehistan, İtalya ve Almanya‘da da görülmüştür. Belçika, Hollanda’dan bağımsızlığını kazanarak ayrı bir devlet kurmuştur.

1848 İHTİLALLERİ: 1848 ihtilalleri de ilk önce Fransa’da başlamıştır. 1848 ihtilallerinin en önemli iki nedeni:

 • Sanayi İnkılabı‘ndan sonra ortaya çıkan işçi sınıfının haklarını savunmak üzere kurulan sendikaların güçlenmiş olması,
 • Bazı Avrupa ülkelerinde milliyetçi hareketlerin güç kazanmasıdır.

Fransa ile birlikte Avusturya, Polonya, İngiltere , İtalya, Belçika ve Hollanda’da görüldü.

Sonuçları:

 • Fransa’da ölüm cezası kaldırıldı.
 • Avusturya’da toprak köleliği yasaklandı.
 • Avrupa’da sosyalist akımlar öne çıkarken, işçi hakları düzelmeye başladı.
 • 1848 İhtilalleri Almanya ve İtalya’nın siyasi birliklerini sağlamalarına zemin hazırladı.
 • Avrupa ülkelerinde sosyal ve hukuk devleti anlayışı güçlenmeye başladı.
 • Fransa’da cumhuriyet ilan edildi ve sosyal demokrasi anlayışı benimsenmeye başlanırken, siyasi haklar konusunda eşitlik kabul edildi.

BİLGİ NOTU 1:

Liberalizm: Kişisel özgürlüklerin her alanda mümkün olduğu ölçüde az sınırlanmasıdır.

BİLGİ NOTU 2:

Sosyalizm: Sömüren sınıf ya da sınıflar tasfiye edilerek, insanın insan tarafından istismar edilmesinin engelleyebilmek ve toplumda fertler arasında karşılıklı bir iş birliği ve yardımlaşmayı kurmayı amaçlayan sistemdir.

{ Add a Comment }

Fransız İhtilali’nin Başlaması ve Gelişmesi

Fransız İhtilali’nin Genişlemesi:

 • Ekonomik sıkıntılar yaşayan Fransa’da kral Lui, Eta Jenera Meclisini topladı. Meclisin toplanma sebebi yeni vergiler belirlemektir.Mecliste soylular, rahipler ye halk temsilcileri arasında anlaşmazlık çıkınca kral meclisi kapattı. Halk bu olay sonrasında ayaklandı.
 • 13Temmuz 1789’da Basti Hapishanesi ele geçirildi ve tüm tutuktular serbest bırakıldı.
 • Halk temsilcileri yeni bir anayasa yapmak için kurucu meclisi oluşturdular. Kurucu meclis, soylu ve rahiplerin taşıdığı imtiyazlara son vererek İnsan ve Vatandaşlık Hakları Bildirisi‘ni ilan etti.
 • Bildiride; yeni anayasa ile kralın yetkileri sınırlandırıldı ve meşruti yönetime geçilmesi kararı alındı. Kral XVI. Lui 1792 yılında bu kararları kabul etmediği için idam edildi.
 • Fransa’da karışıklıklar 1804 yılına kadar devam etti. Bu tarihte Napolyon Bonapart karışıklıkları sona erdirerek imparator seçildi.

Fransız İhtilali şu dönemleri yaşamıştır:

 • 1789 – 1792 Meşrutiyet Dönemi
 • 1792 – 1795 Cumhuriyet Dönemi
 • 1715 – 1799 Direktuvar Hükümeti
 • 1799 – 1804 Konsül Hükümeti

Fransa’da 1804 yılında Napolyon Bonopart kendisini ömür boyu konsül seçtirmiştir. Bu tarihten sonra Fransa’da imparatorluk idaresi başlamıştır.

{ Add a Comment }

Fransız İhtilali Öncesi Fransa’nın Durumu – Kısaca

Fransız İhtilali’nden Önce Fransa:

İhtilal Öncesi Fransa’da mutlakiyet yönetimi vardı. Kral, nüfusun çoğunluğunu oluşturan köylü ve burjuva sınıfını hiçe sayıyor azınlıkta olan soylu ve ruhban sınıfına ise ayrıcalıklar veriyordu.

Ekonomik gücü elinde tutan, ticaretle uğraşan burjuva ve üretimi sağlayan köylü sınıflarının yönetimde hiçbir hakları yoktu. Buna rağmen bu sınıflar vergi veriyor ve savaş için askere gidiyorlardı. Sonuçta ihtilal öncesinde kralın baskıcı ve beceriksiz yönetimi vardır.

{ Add a Comment }

3. Haçlı Seferi Nedenleri ve Sonuçları

Büyük hükümdar ve Eyyubi Devletinin hükümdarı Selahattin Eyyubi, Kudüs’ü Haçlılardan geri almış ve Latin Krallığını ortadan kaldırmıştır. Kudüs’ün yeniden Müslümanların eline geçmesi Avrupa’da büyük bir tepkilerin oluşmasına neden olmuştur. Bu sefer de Alman imparatoru, Fransa ve İngiltere krallarının başkanlığında yeni bir Haçlı ordusu göndermiştir. Ancak Haçlılar bu düzenledikleri seferde de başarılı olamamışlardır.

{ Add a Comment }

2. Haçlı Seferi Nedenleri ve Sonuçları

Musul Atabeyinin Urfa’yı Haçlılardan geri alması 2. Haçlı Seferlerine zemin hazırlamıştır.  Alman ve Fransa krallarının teşvikleri ve destekleri ile oluşturulmuş bu Haçlı ordusu, Anadolu’da Sultan Mesud’un üstün direnişiyle karşılaşmıştır. Haçlı Seferleri sırasında İslam dünyasının koruyuculuğunu üstlenmiş olan Anadolu Türkleri, kralların yönetimindeki bu orduya ağır kayıplar verdirmişlerdir.

Anadolu’dan geçmenin ne kadar zor olduğunu anlayan Alman ve Fransa kralları, Antalya’dan gemilerle Filistin’e geçmişler fakat; Anadolu topraklarında çok büyük kayıplar verdikleri için başarılı olamayarak, ülkelerine geri dönmek zorunda kalmışlardır.

{ 1 Comment }