Etiket: felsefi düşünce

Doğa Felsefesi Nedir – Doğa Filozofları Kimlerdir

Felsefe tarihinin ilk felsefi düşünce geleneğini oluşturan İyonya’lı filozoflar, Thales, Anaksimandros ve Anaksimenes olarak sıralanır. İyonya Okulu, felsefi düşüncenin ilk okulu olarak meydana gelirken, Batı Anadolu kıyılarındaki İyonya —Milet— Yunan felsefesinin ilk merkezi olarak düşünce tarihindeki haklı konumunu almaya başlar. Thales, Anaksimandros ve Anaksimenes, her şeyden evvel, mitolojik düşünceden ayrılışı ve felsefi düşünüşe geçişi temsil etmektedir. İkinci olarak bu filozoflar, bilgiyi herhangi bir menfaat ve pratik gaye gözeterek değil salt varlığı bilmek ya da anlamak maksasıyla istemişlerdir. Onların aradıkları, şeylerin birliğiydi.

Öte yandan, her ne kadar felsefede onların yaşadıkları dönemde madde ile ruh arasında (düalist-ikici) bir ayırım yapılmamış olsa da, felsefe tarihinin ilk materyalistleri – maddeci düşünürleri- olarak kabul edilirler. Aristoteles‘e göre, İyonyalılar yalnızca anamadde -evrenin temelinde bulunan ilk unsur nedir? sorusu- üzerinde yoğunlaşmış ve var olan her şeyin kendisinden meydana geldiği arkhe’i yani anamaddeyi bildikleri zaman, varlık kavramını açıklayacaklarını düşünmüşlerdir.

Bu dönemin başlıca filozofları : Thales, Anaksimenes, Anaksimandros, Pythagoras, Xenophanes, Herakleitos, Parmenides, Elealı Zenon, Empedokles, Anaksagoras, Leukippos, Demokritos’dur.

{ Add a Comment }

Felsefe Nasıl Ortaya Çıkmıştır

Felsefe yaşam ve evren hakkındaki zor ve çözülemeyen problemlerle karşılaşmaktan ve bu problemlerle uğraşmaktan ortaya çıkmış olan düşünsel bir tavırdır. Bugün anladığımız anlamdaki felsefi düşünce biçiminin ilk MÖ. 2500 yıl kadar önce Yunanlı düşünür Thales ile başladığı kabul edilir. Çünkü Thales doğayı, bununla beraber evreni belirli bir kurgu ile açıklamak istemiştir. Doğa olaylarının kendi akışı içinde bir düzenliliğinin olduğunu fark etmiştir. O’nun bu düşüncesi aynı zamanda modern bilim anlayışının da önünü açmıştır. Aynı zamanda Thales, evrendeki çeşitliliği tek bir ilkeye indirgemiştir. Dünya’ya bakıldığında birbirinden farklı çok fazla sayıda nesnenin olduğunu görmüş, bunların hepsinin kökeninde ortak bir unsurun bulunması gerektiğini düşünmüş ve kendine göre bu konuya bir açıklama getirmiştir.

Tüm varlıkların kökenindeki ortak unsurun “su” olduğu görüşünü savunmuştur. Thales’in bu görüşü savunmasının iki temel nedeni vardır. Bunlardan birincisi mitolojik, diğeri ise akılcı (rasyonel) nedendir. Thales’in yaşadığı bölge bir su bölgesiydi ve çevredeki uygarlıklar da su üzerine kurulmuştu. O civarda anlatılan mitolojilerde su ve su ile ilgili tanrıların toplumların yaşamlarında önemli bir yeri vardı. Diğer yandan su, rasyonel olarak canlılığın temelidir, Bir ağaç kesildiğinde içinde bir sıvı görünür, bir böcek ezildiğinde sıvı çıkar, insanda da sıvılar egemendir. Su, çok değişik biçimlerde bulunabilmektedir. Thales, herşeyin ana maddesinin su olduğunu söylerken belki de, farkında olmadan çok önemli bir ilkeyi ortaya koymuştur; gördüğümüz tüm bu çokluklar birlikten oluşmuştur.

Thales’ten sonra, ana maddenin su değil ateş, hava, belirsiz bir öğe, atom, idea gibi varlıklar olduğunu savunan görüşler de ortaya atılmıştır. Yukarıdaki açıklamalardan da anlaşıldığı gibi felsefenin Yunanistan’da başladığı kabul edilmektedir. Peki, bunun nedeni nedir? Felsefenin ilk ortaya çıktığı dönemlerde Yunanistan’daki şehir devletleri gittikçe gelişen ticaret merkezleriydiler. Yunanlılar dramatik sanatları ve dünyada şansın değil zorunluluğun geçerli olduğu yolundaki inançları sayesinde gelişiyorlardı. Aynı zamanda demokrasinin temel yapısını inşa ediyorlardı. Denizlerin ötesinde birçok yere gitmişlerdi. Kesin betimlemeler yapmaya elverişli bir dilleri vardı. Mısırlılardan geometriyi, Anadolu’da yaşayanlardan da yıldızları okumayı ve takvimi öğrenmişlerdi. Dolayısıyla felsefenin ortaya çıkmasına elverişli bir ortamdı.

Bilgi Notu:  Eski Yunanistan’da felsefe ile ilgili etkinliklerin gerçekleştirildiği sıralarda Çin ve Hindistan’da da köklü bir felsefe geleneği bulunmaktaydı. Fakat bu felsefe gelenekleri bugünkü anladığımız anlamda felsefeyi yansıtmamaktaydı. Bu anlamdaki felsefi düşünce ilk olarak Yunanistan’da ortaya çıktığından, felsefenin başlangıcı da Yunanistan olarak kabul edilir.

{ Add a Comment }