Depremlerin gerçekleştiği, yer kabuğu boyunca uzanan kırık hatlarına fay adı verilmektedir. Fay hatları genellikle levha sınırlarının bulunduğu yerlerde görülmektedir. Bazı faylar tektonik yönden aktif (depremsel), bazıları ise pasiftir (durağan).

FAY TİPLERİ

Normal Fay (Dikey Atımlı fay): Kırılan bloklardan biri çökerken diğeri yükselir. Gerilmeye bağlı olarak oluşur. Bu tip faylar 6-6.5 şiddetinde depremlere yol açar.

Ters Fay: Bir bloğun diğerinin üzerine doğru itilmesi ile oluşur. Genellikle sıkışmaya bağlı olarak ortaya çıkar. Bu tip faylarda deprem etkisi oldukça düşüktür.

Yırtılma Fayı (Yanal Atımlı Fay): Kırık boyunca blokların yer değiştirmesiyle oluşur. En şiddetli depremler bu fayların olduğu alanlarda görülür.

Doğrultu atımlı bir fay hattının kestiği vadinin bozulması görülmektedir. Fotoğrafta vadinin uzanışı dikkatlice incelendiğinde aşağı kesimin fay hattı boyunca sola doğru itildiği görülmektedir. Bu duruma ötelenme adı verilir. Doğrultu atımlı faylar en yıkıcı depremlerin oluşmasına yol açmaktadır.

Doğrultu Atım Bileşenli Normal Fay: Her iki fay türünün bir arada görüldüğü durumlarda vardır. Bu tip faylarda gerçekleşen depremler oldukça yıkıcıdır.

Açıklama: Califbmiya’daki San Andreas Fayı oluşum bakımından Kuzey Anadolu Fayına en çok benzeyen fay hattıdır. Doğrultu atımlı bir yırtılma fayı olan San Andreas fayının kimi bölümlerinde fay tepeleri de oluşmuştur.