Etiket: emevilerin

Emeviler Döneminde Sosyal ve Kültürel Hayat

Sosyal Hayat: Toplum, Müslümanlar, Zımmiler (gayri müslimler) ve Kölelerden oluşmakta idi. Müslümanlarda Arap Müslümanlar ve Arap olmayan Müslümanlar şeklinde ayrılmıştır. Emeviler Arap milliyetçiliği politikası izlemişlerdir. Arapları diğer milletlerden üstün görmüşlerdir. Arap olmayan Müslümanlara “Mevali” denilmiştir. Arap olmayanlara devlet kademelerinde görev vermemişlerdir. Emevilerin bu politikasından dolayı başta Türkler olmak üzere diğer milletler arasında İslamiyet’in yayılması gecikmiştir. Emevilerin Arap milliyetçiliği politikası diğer milletlerin Emevilere karşı düşmanlık beslemesine ve Emevilerin yıkılmasına neden olmuştur.

Kültürel Hayat: Emeviler döneminde geniş coğrafyalara ulaşılması farklı kültürler ile tanışılmasını sağlamıştır. İslam sanatı farklı kültür ve sanat anlayışlarının etkisi ile gelişmiştir. Özellikle mimari alanda yapılan eserler Hristiyanların yaptığı eserlerle yarışır hale geldi. Mimari eserlerde kubbe ve kemer gibi tarzlar Türklerden Araplara geçmiştir. Şam Emeviye Cami ve Kudüs’te yapılan Kubbettüs Sahra önemli eserleridir.

Kaynak:

{ Add a Comment }

Emeviler Dönemi Hakkında Bilgi (661 – 750)

Muaviye tarafından Şam merkezli olarak kurulmuştur.

Kuruluş Dönemi: İslam dünyasındaki karışıklıkları önleyip, siyasi birliği sağlamış ve fetih hareketlerini yeniden başlatmışlardır. Bu dönemde Maveraünnehir, Kuzey Afrika ve Anadolu’da fetihler yapılmış, 668 ve 674’te İstanbul İslam tarihinde iki kez kuşatılmıştır.

Kerbela Olayı (680): Muaviye’nin oğlu Yezit’i veliaht tayin etmesiyle Arabistan, İran ve Irak halkı tepki göstermiş, Kufeliler Hz. Ali’nin oğlu Hz. Hüseyin’i halife olması için Irak’a davet etmiştir. Hz. Hüseyin Irak’a giderken Yezit’in askerleri tarafından şehit edilmiştir.Kerbela Olayı, İslam dünyasındaki ayrılıkları derinleştirmiş, böylece siyasi ayrılıklar kesinleşmiştir.

Yükselme Devri: Kerbela Olayı’ndan sonra çıkan ayaklanmaları bastıran Emeviler, Buhara, Semerkant, Fergana ve Belh şehirlerini fethetmiş ve bu bölgelerde Türklerle şiddetli mücadeleler yapmışlardır. Kuzey Afrika’nın fethini tamamlayan İslam orduları Tarık Bin Ziyad komutasında Septe (Cebelitarık) Boğazı’nı geçip İspanya’nın fethine başlamıştır. (711 Kadiks Savaşı)

Emevi orduları kısa zamanda İspanya ve Portekiz’i fethetmiş, ardından Pirene dağlarını aşıp Fransa’daki Frank topraklarına girmişlerdir. Bu gelişmelerden sonra Puvatya’da yapılan savaşı Franklar kazanmışlardır. (732) Puvatya Savaşı ile Müslümanların Avrupa’daki ilerleyişi durmuştur.

Yıkılış Dönemi: Emeviler Arapları ve soylarını üstün tutan bir politika benimseyince toplumsal huzursuzluklar artmış, Horasan’da Ebu Müslim’in başlattığı büyük isyan sonucunda son Emevi halifesi II. Mervan öldürülmüş, böylece Emeviler yıkılmıştır.

Emevilerin Yıkılış Nedenleri

 • Arap ulusçuluğu yapmaları, Arap olmayan Müslümanlara değer vermemeleri
 • Yönetimde kendi soylarından olan kişilere görev vermeleri
 • Fetih hareketlerinin durması ve ekonominin bozulması
 • Hakimiyet kurdukları geniş alanda otorite sağlamakta zorlanmaları
 • Abbasi ve Şiilerin Emevi karşıtı çalışmalar yapmaları
 • Türklerin, Emevilere düşman kuruluşlara yardım etmeleri

Emevilerin Genel özellikleri

 • Arap milliyetçiliğini devlet politikası olarak benimsedikleri için İslam devletini Arap devleti haline getirmişlerdir.
 • Halifeliği saltanata dönüştürmüşlerdir. Bu durum büyük tepkilere zemin hazırlamıştır.
 • Fetih hareketlerinde başarılı olmuş ve İslam devletini en geniş sınırlarına ulaştırnışlardır.
 • İslamiyet’i, fethettikleri bölgelerin halkını Araplaştırarak yaymaya çalışmaları nedeniyle Türklerle İranlıların Müslüman olmalarını geciktirmişlerdir.
 • Arapça’yı bütün İslam ülkesinin resmi dili ilan etmişlerdir.
 • Posta teşkilatını kurarak, haberleşme, istihbarat ve ülke bütünlüğünün korunması konularında başarılı olmuşlardır.
 • Arapları ve Arap kültürünü üstün tutan uygulamaları hakimiyet kurdukları alanlardaki eski uygulamaları kaldırmış böylece Bizans ve Sasani kültürlerinin etkisini azaltmıştır.

Emeviler Zamanında Türk-Arap İlişkileri: Emevilerin sınırlarını Türkler aleyhine genişletme çalışmaları ve ulusçuluk yapmaları nedeniyle Kafkaslarda Hazarlar, Maveraünnehir’de Türgişler’le mücadeleler yaşanmıştır.

{ Add a Comment }