Muaviye’nin halifeliği ile İslam tarihinde yeni bir dönem başlamış oldu. Emevi ailesinin saltanatı şekline dönüşen bu dönemde, Müslümanlar arasındaki iç karışıklıklar devam etti. Daha önceden Şam valiliği yapmakta olan Muaviye, Medine’ye dönmeyerek devlet merkezini Şam’a taşıdı. Muaviye’nin ölümünden sonra oğlu Yezit Halife oldu.

 • Böylece halifelik, babadan oğula geçen “Saltanat” haline getirildi.

Yezit’in Halifeliği’ne karşı çıkanlar, Hz. Ali’nin oğlu Hüseyin’in halifeliğini desteklediler. Mekke’den Kufe’ye gitmek üzere yola çıkan Hz. Hüseyin, Kerbela denilen yerde Yezit’in ordusu tarafından katledildi. İslam Tarihine “Kerbela Olayı” (680) olarak geçen bu katliam, Müslümanlar arasındaki ayrılığı kesinleştirdi. Bu olaydan sonra Müslümanlar;

 • Şii
 • Sünni

olmak üzere kesin olarak ikiye ayrılmıştır.

Bütün Müslümanlar arasında çok büyük üzüntüye sebep olan Kerbela Olayı’nı unutturmak için, Emeviler fetihlere ağırlık verdiler. Türkistan bölgesini ele geçirmek amacıyla Türgişlere yoğun savaşlar yapıldı. Bizans ile mücadeleye devam edilerek, Anadolu içlerine akınlar başlatıldı. En önemlisi Kuzey Afrika’nın fethi tamamlandı. İslam Devletinin sınırlan Atlas Okyanusu’na kadar uzandı. Halife Abdülmelik zamanında çok geniş sınırlara ulaşan Emeviler, aynı zamanda tam bir Arap devleti haline geldiler.

 • Arapça resmi devlet dili haline getirildi.
 • İlk defa Arap İslam parası bastırılarak kullanılmaya başlandı.

Abdülmelik’ten sonra halife olan oğlu Velid zamanında:

 • Tarık Bin Ziyad komutasında bir İslam ordusu Cebeli Tarık Boğazı’nı geçerek İspanya’ya çıktı. Burada Vizigotlarla yapılan “Kadiks Savaşı” (711) Müslümanların zaferiyle sonuçlanınca, İspanya, İslam devletinin sınırları içine alınmış oldu.

İspanya’ya “Endülüs” ismini veren Müslümanlar Avrupa içlerine ilerlemelerine devam ettiler. Franklarla yapılan “Puvatya Savaşı” (732), Müslümanların yenilgisiyle sonuçlanınca, Avrupa’daki İslam ilerleyişi durdu. Bundan sonra sadece, İspanya bölgesinde İslam egemenliği devam etti.

 • Emeviler, kendi soylarını ön planda tuttular.
 • Arap olmayan Müslümanları ikinci sınıf görerek, devlet görevlerine getirmediler, ağır vergiler uyguladılar.
 • Irkçı bir politika izleyerek, İslamiyet’i kılıç zoruyla yaymaya kalktılar. Bu da özellikle Türklerin, İslamiyet’e uzak kalmalarının en önemli nedeni oldu. İslamiyet’i tam anlayamayan Kuzey. Afrika kavimleri (Berberiler) sık sık ayaklandılar.
 • Sınırlar çok genişlediğinden dolayı, merkezi yönetim güçleşti. Bu ise vilayetlerde keyfi uygulamaların ve ayaklanmaların görülmesinde etkili oldu. Bazı valiler merkeze karşı ayaklandılar.
 • Ali taraftarlarına ve ailesine karşı girişilen katliamlar, Emevilere karşı tepkileri arttırdı.

Bütün bu nedenlerden dolayı zor durumda kalan Emeviler güçlerini kaybettiler. Ülkede iç karışıklıklar iyice arttı.

 • Emevi ailesinin saltanatına karşı olanlar “Halifenin, Peygamber soyundan gelmesi gerektiği” iddiasını ortaya attılar ve Hz. Muhammet’in amcası Ebul Abbas’ın soyundan gelen “Abbasiler”i desteklediler.

Emevilere karşı ayaklanan Horasan valisi Ebu Müslüm, Abbasilerden Ebul Abbas Abdullah’ı halifeliğe getirdi. Böylece İslam tarihinde Emeviler Devri sona ererek, Abbasiler Devri başlamış oldu.

 • Ancak Emevi ailesinden Abdurrahman, Endülüs’e kaçarak halifeliğini ilan etti. Böylece Emevi ailesinin halifeliği Ispanya’da (Endülüs) devam etti.
 • Endülüs Emevi Devleti, İspanya bölgesinde siyasi varlığını uzun süre devam ettirmiş, askeri ve siyasi gücünden daha çok kültürel zenginliği ile bulunduğu coğrafyaya damgasını vurmuştur. Endülüs, bu dönemde tam bir bilim kültür merkezi olmuş, Avrupa’dan gelen öğrenciler burada yetişerek, Avrupa’da Rönesans’ın yaşanmasına büyük katkı sağlamışlardır.
 • Siyasi kargaşalar yaşayan Endülüs Emevi Devleti bölgede egemenliği kaybedince, siyasi parçalanmalar yaşanmış, Beni Ahmer, gibi küçük devletçikler ortaya çıkmış, ancak bu dönemde de kültürel canlılık bütün görkemiyle sürmüştür. Endülüs, bu dönemdeki uygarlık merkezi olma özelliğini, Müslümanların siyasi egemenliği sona erince kaybetmiştir.
 • Endülüs’te Müslüman egemenliği sona erince burada yaşayan Yahudiler de baskı ve zulüm yaşamışlar, hatta buradan ayrılarak Osmanlı Devleti’ne sığınmışlardır.