Etiket: emevi devleti

Endülüs Emevi Devleti ve Özellikleri

Endülüs Emevileri Hakkında Bilgi  (756 – 1031): Emevilerin yıkılması sonucu ülkedeki tüm kontrol İspanya’daki topraklar hariç Abbasi Devleti’nin eline geçti. Emevi ailesinden olan Abdurrahman Abbasi’lerden kaçarak İspanya’ya gelmiştir. Buradaki Müslümanların kendisini halife olarak tanımaları sonucu Endülüs Emevi Devleti 756 yılında kurulmuştur. Başkenti Kurtuba olan devlet Avrupa’da kurulan ilk İslam Devleti’dir.

Endülüs Emevi Devletinin Özellikleri

– Devlet en parlak dönemlerini, III.Abdurrahman ve II.Hakem zamanlarında yaşadım III. Abdurrahman halife unvanını da kullanınca İslam dünyasında aynı anda Abbasiler, Endülüs Emevileri ve Fatimler olmak üzere, üç ayrı yerde halife ünvanını kullanan devlet olmuştur.

– Endülüs Emevileri bilim ve sanatta devrinin önemli merkezlerinden biri haline gelmiştir. Özellikle başkent Kurtuba, yapılan bir çok cami, kütüphane ve medrese ile bu alanda Avrupa’yı etkilemiştir.

İbn-i Rüşd en ünlü bilim adamı olup, Helen kültürünün özelliklerinin Avrupa’ya taşınmasını sağladılar.

– Endülüs Emevi Devletinin farklı etnik devlet adamlarının mücadeleleri sonucu çıkan iç karışıklıklar nedeniyle zayıflaması sonucu 1031 yılında parçalanmasıyla küçük beylikler kuruldu. Bunlar içerisinde en önemlisi Beni Ahmer Devleti’dir.

{ Add a Comment }

Emevilerin Yıkılış Nedenleri Maddeler Halinde

✓ Sınırların genişlemesi ile yönetimin zorlaşması ve merkezi otoritenin zayıflaması
✓ Arap milliyetçiliği politikasının diğer milletler üzerindeki olumsuz etkisi.
✓ Abbasi’lerin Emevilere karşı yıkıcı çalışmaları
✓ Hz. Muhammed’in soyundan gelenlere iyi davranılmaması.
✓ Türklerin Emevi yönetiminden memnun olmaması ve isyanları desteklemesi.

Emevi Devleti’nin uyguladığı politikalara karşı ilk isyan Horasan’da başlamıştır. İran ve Irak’a yayılmıştır. Ebu Müslim adındaki bir Türk komutanın başlattığı bu isyan sonucu, son Emevi halifesi II. Mervan Mısır’a kaçmıştır. Orada yakalanıp öldürülmesi ile de 750 tarihinde Emevi Devleti sona ermiştir.

{ Add a Comment }