İslamiyet 610 tarihinden itibaren Arap Yarımadasında Hz. Muhammed (S.A.V) tarafından tebliğ edilmeye başlanmıştır. Bu tarihte Arap Yarımadasının çevresindeki dünyanın durumu şu şekildedir.

AVRUPA: İslamiyet’in doğduğu yıllarda Avrupa siyasi ve sosyal karışıklıklar içerisinde bulunmaktaydı. 375 tarihindeki Kavimler Göçü’nün etkisiyle Roma İmparatorluğu zayıflamıştır. 476 tarihinde Batı Roma İmparatorluğunun yıkılması ile Avrupa’da merkezi krallıklar zayıflamış ve Feodalite Rejimi Avrupa’ya hakim olmaya bulamıştır. Avrupa’da karışıklığa neden olan bir diğer konuda, kilise ve papalık kurumunun toplum ve devletler üzerindeki olumsuz etkisi olmuştur. Hıristiyanlığın Katolik mezhebinin yaygın olduğu Avrupa’da kilise ve din adamları zamanla güç sahibi olmuşlardır.

ASYA: İslamiyet’in doğduğu yıllarda Asya’da merkezi otorite ile yönetilen devletler olduğu görülmektedir. Bunların başlıcaları şunlardır:

Bizans İmparatorluğu: İslamiyet’in doğuşu sırasındaki en güçlü devletlerden birisidir. Başkenti İstanbul, bu devirde önemli bir ticaret, kültür ve sanat merkezidir. Avrupa’daki Katolik mezhebine karşılık Bizans’ta Hristiyanlığın Ortodoks mezhebi hakimdir. Bu dönemde devletin başında Herakliyus bulunmaktadır. Hz. Muhammed Herakliyus’a İslamiyet’e davet için mektup göndermiştir.

Sasani Devleti: İslamiyet’in doğduğu yıllarda İran ve Irak’a hakimdirler. Başkentleri Medain şehri olan Sasaniler Zerdüşt dinine inanmaktaydılar. Özellikle İpek Yolu ticaretine hakim olmak için Bizans ve Kök Türklerle mücadele içindeydiler.

Kök Türkler: İslamiyet’in doğuşu sırasında Kök Türk Devleti’nde iç karışıklıklar yaşanmaktadır. Çin saldırıları sonucu Doğu ve Batı olmak üzere ikiye ayrılmışlardır. Kök Türkler arasında dök Tanrı inanışı hakimdir.

İslamiyet’in doğduğu yıllarda Araplar ve Türk kavimleri arasındaki ilişkiler İpek Yolu ticareti ile sınırlıydı. Ticaret hem Cahiliye Araplarında hem de İpek Yolu’na egemen olma politikasına sahip Türklerde önem arzetmekteydi.

Çinliler: Tarihin, en eski medeniyetlerinden olan Çinliler İslamiyet’in doğduğu yıllarda Orta Asya’ya hakim olma ve İpek Yolu ticaretini ele geçirme adına Türklerle mücadele içindeydiler. Çinliler arasında Konfiçyus, Budizm ve Taoizim dinleri yaygındır.

AFRİKA: İslamiyet’in doğuşu sırasında Afrika’da güçlü krallıklar ve devletler yoktur. Kıtanın kuzeyindeki Akdeniz sahillerine Bizans İmparatorluğu hakimdir. Bir diğer önemli siyasi güç de Habeşistan Krallığı’dır. Afrika’da Hristiyanlık ve puta tapıcılık yaygındır.