Etiket: doğal

Doğadan Nasıl Yararlanıyoruz

Barınma: Orman ve tarım alanlarının yerleşime açılarak bozulması
Beslenme: Aşırı tüketimin doğal kaynakların azalmasına neden olması
Giyinme: Aşırı tüketimin doğal kaynakların azalmasına neden olması
Ulaşım: Yol yapım çalışmalarının çevre dokusunu bozması
Sanayi kurma: Sanayi tesislerinin aşırı kirlilik üretmesi
Enerji üretme: Enerji üretiminde hava ve katı atık kirliliği oluşması
Alışveriş yapma: Aşırı tüketimin doğal kaynakların azalmasına neden olması
İletişim kurma: İletişim araçlarının zararlı dalga ve radyasyona neden olması
Aydınlanma: Geceleri ışık kirliliğinin oluşması
Eğlenme: Eğlence mekânlarının ses kirliliğine yol açması

{ Add a Comment }

İklimin Etkileri Nelerdir – Kısaca

İklim doğal çevre, insan yaşamı ve ekonomik yapı üzerinde en fazla etkili olan faktördür, iklimin etkileri aşağıda kısaca özetlenmiştir. Bunların neler olduğu üç ayrı başlık altında ve maddeler halinde aşağıda verilmiştir.

Not: Atmosferde sıcaklık değişimi her atmosfer tabakasında farklılıklar gösterir. Troposferde ve Mezosferde yükseldikçe azalma, Stratosfer ve Termosferde yükseldikçe sıcaklıkta artma eğilimi görülür.

Doğal Çevre:

– Dış kuvvetlerin oluşumunu
– Kayaçların ayrışmasını
– Toprak oluşumunu
– Bitki örtüsünü
– Akarsu debi ve rejimlerini
– Denizlerin tuzluluk oranlarını
– Canlı türlerini ve dağılımını
– Canlı yaşamının doğal sınırlar

İnsan:

– Yaşam tarzını
– Giyim alışkanlıklarını
– Karakter ve mizaç özelliklerini
– Fizyolojik yapılarını
– Ten renklerini
– Yerleşim tiplerini
– Yaşam alanlarını
– Medeniyetin gelişimini etkiler.

Ekonomik Yapı:

– Tarımsal üretimi
– Sanayi türlerinin gelişimini
– Turizm etkinlik ve türleri
– Ulaşım koşullarını
– Ormancılık ürünlerini
– Yetiştirilen hayvan türlerini etkiler.

{ 2 Comments }

Doğal Ortamın Unsurları Nelerdir

İnsan etkisinin dışında kendiliğinden var olmuş her şey doğayı oluşturur. Uzay, Dünya ve onun üzerinde yer alan okyanuslar doğal ortamın birer parçasıdır. Doğal ortam kavramıyla, insanın üzerinde yaşadığı doğal çevreden başlayarak, içinde bulunduğumuz kâinatın tümü anlaşılır, örneğin; İstanbul Boğazı doğal bir oluşumdur. Ancak onun hemen kenarında yer alan Mimar Sinan’ın muhteşem eseri Süleymaniye Camisi insan yapısı, beşeri bir unsurdur. Yani doğal ortam denildiğinde insan etkisinin dışındaki tüm olay ve faktörler anlaşılır. Güneşin doğması, yağmurun yağması, ayın tutulması gibi…

Doğal ortam insan yaşamının biçimlenişi bakımından büyük önem taşır. Soğuk iklimlerde insanların yıl boyu kalın giysiler giymesi, Ekvatoral bölge insanlarının ten renginin koyu olması, Güneydoğu Anadolu’da çatıların düz olması doğal ortamın insan yaşamına etkilerini gösteren örneklerdir.

Doğal Ortamın Dört Unsuru – Muhteşem Dörtlü

Doğal ortam dört temel öğeden meydana gelmektedir. Bunlar hava küre (atmosfer) su küre (hidrosfer), taş küre (litosfer) ve canlılar küresi’dir (biyosfer).

A) Atmosfer (Hava Küre): Atmosfer, insanın soluk almasını sağlayan çeşitli gaz ve moleküllerden oluşan, Dünyanın en dış kısmıdır. Gaz halindeki bu bölüm yerçekimi sayesinde uzay boşluğuna kaçmadan, yerkürenin dış yüzeyine bağlı kalır. Coğrafya atmosferi insan yaşamına etkisi ölçüsünde inceler. Ozon tabakasının seyrelmesi kimyasal bir reaksiyon olması bakımından kimya bilimini, oluşturduğu sıcaklık değişimi meteorolojiyi ve insan yaşamı üzerindeki olumsuz etkiler ise coğrafyayı ilgilendirir.

Klimatoloji: Sınırları belirli bir alanda yıllar boyunca yaşanan sıcaklık, nem, basınç ve rüzgârlar gibi olayları inceleyerek iklim tip ve bölgelerini, bunların özelliklerini araştıran bilim dalıdır.

Yardımcı Bilimler: Meteoroloji – Astronomi ve Jeofizik

B) Litosfer (Taş Küre): Dünyanın katı dış yüzeyi litosferi oluşturur. En üst katmanıdır. Bileşimdeki kayaç, ve minerallerden oluşan litosfer çeşitli canlıların üzerinde yaşadığı bir yapıdır. Coğrafya litosferi bir bütün olarak ele alır ve insan yaşamındaki etkilerini inceler

Jeomorfoloji: Katı yer yüzeyini oluşturan kayaç ve mineraller ile yeryüzünü şekillendiren iç ve dış kuvvetleri inceler.

Yardımcı Bilimler: Jeoloji-Jeofizik-Petrografi ve Pedoloji

C) Hidrosfer (Su Küre): Canlı yaşamının temel kaynağı olan su ve suyun bulunduğu doğal ortamlar coğrafyanın konularından birini oluşturur. Okyanus, deniz ve göller ile yer altı-yer üstü suları coğrafyanın inceleme alanlarındandır. Küresel ısınmanın başlamasıyla su kaynaklarının değeri ve önemi geçmişe göre bir kat daha artmıştır.

Hidrografya: Okyanus, göl, akarsu ve yer altı suları gibi doğal kaynakları ve bunların insan yaşamına etkilerini inceleyen bilimdir.

Yardımcı Bilimler: Hidroloji – Hidrojeoloji – Oseanografya – Limnoloji

D) Biyosfer (Canlılar Küresi): Yeryüzü, atmosfer ve suların oluşturduğu doğal ortam içindeki tüm canlılar biyosferi oluşturur. Bitkiler, hayvanlar ve insanlar biyosferin en önemli unsurlarıdır. Değişen doğal ortam ve bu ortam içindeki canlıların, insan hayatı üzerindeki etkileri de coğrafyanın ilgi alanlarından birisidir.

Biyocoğrafya: İnsan, hayvan ve bitkilerin oluşum, gelişim ve dağılışını inceler. Kendi içinde ikiye ayrılır. Hayvanları inceleyen bölümü zoocoğrafya (hayvan coğrafyası), bitkileri inceleyen bölüm fitocoğrafya (Bitki coğrafyasıdır.)

Yardımcı Bilimler: Botanik – Zooloji ve Antropoloji

{ Add a Comment }

Coğrafyanın Konusu ve Bölümleri

Coğrafya, yeryüzünü ve onun üzerinde yaşamını sürdüren insanoğlunu, karşılıklı etkileşimleriyle ele alan bir bilimdir. Yani coğrafya, öncelikle insanın yaşam alanı olan doğal ortamı, bunun üzerinde yaşayan diğer canlılarla birlikte insanı ve bu iki grubun birbirleriyle olan ilişkilerini inceleyen bir bilimdir. Coğrafya ele aldığı konularda, özellikle yaşanan süreci yani değişimi değerlendirir, örneğin; insanoğlu son iki yüz yılda büyük gelişme kaydetmiş ve Dünyanın genelinde yayılım alanını oldukça genişletmiştir. Bu gelişme süreci insanoğlu için önemli olsa da üzerinde yaşadığımız doğal ortamın bozulmasına, değişmesine ve kirlenmesine neden olmuştur. Coğrafya, burada hem insanın Dünya üzerinde dağılışında yaşanan genişlemeyi, hem de bu genişlemenin doğal çevrede yarattığı olumlu ve olumsuz sonuçları inceler.

Coğrafya insanoğlunu ve onun bir arada yaşadığı doğal ortamı inceler. Bu bakımdan coğrafya iki bilimsel gruba ayrılır. Doğal ortamı inceleyen coğrafya bilimleri fiziki coğrafya, insanı inceleyen bilimler ise Beşeri ve Ekonomik coğrafya olarak adlandırılmaktadır. Coğrafi olaylar ifade edilirken çeşitli tekniklerden yararlanılmaktadır. Bu teknikler coğrafi olayların gösteriminde yardımcı olan yan bilim dallarıdır. Coğrafya yöntemsel olarak genel ve yerel coğrafya olarak iki gruba ayrılır.

{ Add a Comment }