Türkiye Selçuklularında devlet teşkilatında Büyük Selçuklular örnek alınmıştır. Bunun sonucunda veraset anlayışı hükümdarlık alametleri hükümdarın sorumlulukları, yönetim anlayışı büyük ölçüde benzer özel tikler göstermiştir. Bu benzerliklerin yanında Büyük Selçuklularda merkezi otoriteyi daha güçlü tutma ve hükümdarların kullandıkları ünvanları ile farklılık gösterdikleri yönler de olmuştur. Türkiye Selçuklu Sultanları İran kültüründen dolayı Keyküsrev, Keykavus ve Keykubat gibi unvanlar kullanmışlardır.

Devletin, başında Selçuklu ailesinden gelen bir sultan bulunurdu. Türkiye Selçuklu sultanları şehzadeliklerinde “melik” ünvanıyla bazı merkezlere idareci olarak gönderilirdi. Buralarda “atabey” adı verilen deneyimli devlet adamı ve komutanlar tarafından yetiştirirlerdi. Devlet yönetiminde divan önemli bir yere sahiptir. Devlet işleri bu kurulda görüşülür ve karara bağlanırdı. Divana sultan veya vezir başkanlık yapardı. Türkiye Selçuklularında ana divana bağlı olarak çalışan alt divanlar da vardır. Bunlar;

  • Divan-ı Pervane: Toprakların kaydını tutarj iktaları yazar, dağıtır ve takip ederdi.
  • Divan-ı Tuğra: Devletin her türlü yazış-malarından sorumluydu.
  • Divan-ı Arz: Ordunun ihtiyaçlarını kar-şılamakla görevliydi.
  • Divan-ı İşraf: Mali yönetimle ilgili işleri denetlerdi.
  • Niyabet-i Saltanat Divanı: Hükümdar başkentte olmadığında hükümdara vekalet ederdi.
  • Divan-ı İstifa: Mali işleri yürütürdü.