İnsanoğlu için yürümek, koşmak, oturmak, kalkmak nasıl ki doğalsa, birbirleri ile iletişim kurmak da o denli doğaldır. İnsanlar kendi arasında iletişim kurarken kullandığı en temel araç dildir. Bütün insanlar en az bir dil kullanırlar ve etrafındakilerle bunu kullanarak iletişim kurarlar.

Kısaca dil, insanların duygu ye düşüncelerini karşılıklı olarak aktarmak için kullandıkları bir iletişim aracıdır. Diğer bir deyişle bir toplumu meydana getiren insanlar arasındaki iletişimi sağlayan gizli bir akit, sistemidir, Dil bir sistemdir ve bu Sistemde yer alan öğelerin, bireylerin istek ve amaçlarına göre bireysel biçimde kullanılmaktadır. Dilin tanımı yapılırken en çok kullanılan ifadelerden birisi de dilin geçmişten günümüze bir kültür taşıyıcısı olduğudur. Peki kültür nedir ve dil ile kültür arasında nasıl bir ilişki vardır?

Kültür: Bir milletin veya bir topluluğun tarihi süreç içinde meydana getirdiği maddi ve manevi ‘ortak değerlerin hepsi kültür olarak tanımlanmaktadır. Maddi değerlere yaşanılan mekânlar, kullanılan eşya ve araçlar, yeme ve içme, giyim ve kuşam; manevi değerlere ise dil, din, gelenek, görenek, örf ve âdetler örnek gösterilebilir. Bütün bu değerler incelendiğinde her milletin kültürünün : farklı öldüğü ve o millete ait olduğu görülmektedir. Milli kültür olarak adlandırdığımız her şey dilin içinde gizlidir. Bir milleti millet yapan maddi ve manevi değerlerin bütünü olan kültürün en önemli unsuru tartışmasız: dildir. Bir milletin kültür değerlerini geçmişten geleceğe yazı veya sözle aktaran, o milleti ayakta tutan, varlığını sağlayan ve devam ettiren de dildir.

Kültürün Unsurları:

 • Dil: Kültürün temel unsurudur. Kültür dil sayesinde aktarılır ve yayılır.
 • Din: Milletlerin inanışları kültürlerine büyük ölçüde yön verir.
 • Gelenek ve Görenek: Yazılı olmayan kurallar sözlü olarak kuşaktan kuşağa aktarılır.
 • Sanat: Sanatçının duygu ve düşünceleri dönemin zihniyeti kültür olarak aktarılır.
 • Dünya görüşü: Bir milletin geneline hakim olan hayat felsefesi diğer kültür unsurlarıyla şekillenir.
 • Tarih: Millet, tarihinden beslenir, tarihine bakarak geleceğini belirler.

Dilin Kullanım Farklılığı: Gündelik hayatta kullanılan dil (ifade) ile metinlerde kullanılan dil arasında farklılıklar da bulunmaktadır. Örneğin bilimde ve bilimsel yazılarda terimler kullanılırken, felsefede kavramlar, sanatta ise imgeler kullanıl maktadır. İletişimde dilin farklı işlevleri şöyledir:

 • ileti ön plandaysa —— göndergesel işlevde
 • Alıcının uyarılması amaçlanmışsa —— alıcıyı harekete geçirme işlevinde
 • Dilin kendi kurallarım anlatmak içinse —— dil ötesi, İşlevde
 • Alıcıda coşku uyandırmak amaçlanmışsa —— şiirsel işlevde
 • Birtakım duygu ve heyecanları anlatmalk içinse —— heyecana bağlı işlevde
 • Alıcının söylenenleri anlayıp anlamadığını görmek amaçlanmışsa —— kanalı kontrol işlevinde kullanılmıştır.