Etiket: devleti’nin

Abbasiler Yıkıldıktan Sonra Kurulan Devletler

– Abbasi Halifeleri’nin güçlerini kaybetmesi ve merkezi otoritelerin zayıflaması sonucu eyaletlerdeki valiler (Emir’ül Ümera) bağımsız hareket etmeye başlamıştır. Bu eyaletler zamanla Tevaif-i Müluk denilen devletlere bölünmüştür.

Bu devletler şunlardır;

  • Maveraünnehir’de – Samanoğufları
  • Mısır’da –Tolunoğulları – Akşidler – Fatımi’ler
  • İran ve Irak’ta – Buveyhoğulları
  • Kuzey Afrika’da – Ağleboğulları – İdrisiler
  • Horosan’da – Tahinler
  • İspanya’da – Endülüs Emevileri

Bu devletlerden Büveyhoğulları’nın halifeyi Bağdat’da baskı altına alması üzerine İlk önce Gazneli Devletinin hükümdarı Sultan Mahmut daha sonra ise Büyük Selçuklu Devletinin hükümdarı Tuğrul Bey Bağdat’a sefer düzenleyerek halifeyi bu baskıdan kurtarmışlardır.

1258 tarihinde İlhanlı hükümdarı Hülagu Han, Bağdat’ta Abbasi Devletine son yermiştir. Hülagu, Bağdat’ta meydana getirilen bilim, kültür ve sanat eserlerini tahrip ederek bir çoğunun günümüze ulaşmasına engel olmuştur.

{ Add a Comment }

14. Yüzyıl Başlarında Anadolu, Avrupa ve Yakın Doğu’nun Siyasi Durumu

Anadolu: Anadolu Selçukluları Devleti, 1243 Kösedağ Savaşı’nda Moğol İlhanlılara yenilerek bu devlete bağımlı hale gelmiş ve yıkılış sürecine girmiştir. Anadolu Selçukluları Devleti’nin 1308’de yıkılması üzerine Anadolu Türk birliğini sağlayan devlet otoritesi de ortadan kalktı. Kösedağ Savaşı’ndan yıkılışa kadar olan süreçte uç bölgeleri Moğol İlhanlı baskısından uzak kaldı. Türk beyleri bulundukları yörelerde bağımsız hareket ederek beylikler kurmaya başladılar. Bu gelişmeler Anadolu’da Türk Beylikleri Dönemi’nin başlamasına ortam hazırlamıştır. XIV. yüzyılda Yakın Doğu’nun en önemli siyasi güçlerinden birisi İlhanlılardı. Moğol İmparatorluğu’nun parçalanması ile ortaya çıkan bir devlet olan İlhanlılar zamanla Moğol-Türk devleti kimliğine bürünmüştür. Hülagü tarafından İran merkezli olarak kurulan İlhanlı devleti, Anadolu Selçuklularını mağlup ederek Anadolu’yu egemenliği altına almış, 1258’de de Bağdat’ı istila ederek Abbasi Devleti’ni yıkmıştır.

Bizans imparatorluğu: VI. yüzyıl itibarıyla Anadolu, Suriye, Mısır ve Balkanları egemenliği altında bulunduran Bizans, özellikle Müslümanların saldırılarına karşı zorlanmış, XI. yüzyılda başlayan Türk akınları, Anadolu’daki Bizans egemenliğini sona erdirmiştir. Bizans, XIV. yüzyıl itibarıyla Anadolu’da Marmara Denizi’nin doğusuna sıkışmış durumdaydı. Merkezi otoritenin yeterince güçlü olmaması, Tekfur olarak bilinen valilerin bağımsız hareket etmelerine yol açtı. İmparatorun emirlerini dikkate almayan tekfurlar, halkları üzerinde baskı kurmaya ve onlardan ağır vergiler talep etmeye başladılar. Tahtı ele geçirmek amacıyla hanedanlar arasında yaşanan mücadeleler, Bizans Devleti’nin etkinliğini yıpratan bir başka unsurdu. IV. Haçlı Seferi’nden sonra kurulan Trabzon Rum İmparatorluğu ise İlhanlılara bağlı olarak yaşıyordu.

Memlükler: Mısır’da kurulan Memlükler, XIV. yüzyılda Yakın Doğu’nun önemli bir devleti durumundaydı. İlhanlıların etkinliklerinin kırılmasında önemli oynamıştır. Abbasi halifeleri, Abbasi Devleti’nin yıkılmasını takip eden dönemde Memlüklerin koruması altında yaşamışlardır.

Altın Orda Devleti: Karadeniz’in kuzeyinde kurulan Altın Orda Devleti, Moğol İmparatorluğu’nun parçalanması ile kurulan diğer bir devletti. Batu Han tarafından kurulan bu devlet, bölgenin Türkleşmesinde önemli görevler üstlenmiştir. Altın Orda Devleti, Timur’un XIV. yüzyılın sonundaki saldırıları sonucunda yıkılmıştır. Bu gelişme Altın Orda Devleti’nin egemenliği altında yaşayan Moskova Knezliği’nin (Rus Prensliği) güçlenerek Karadeniz’e inmesine yol açmıştır. Bu devlet, etrafındaki Türk hanlıklarını ortadan kaldıracak ve zamanla Osmanlı Devleti için sorun haline gelecektir.

Balkanlar: XIV. yüzyılda Balkanlar da siyasi birlikten yoksun idi. Balkanlarda bulunan devletler içinde en kuvvetlisi Sırp Krallığı idi. Bulgar Krallığı, Macar Krallığı, Bosna Beyliği, Hersek Beyliği, Eflak-Boğdan Voyvodalıkları, Arnavut Beyliği, Erdel Beyliği ve Mora Despotluğu bu dönemde Balkanlardaki diğer devletlerdi.

Avrupa: Avrupa devletleri üzerinde Papalık önemli bir etkiye sahipti. Venedik ve Ceneviz, deniz ticaretinde ileri durumda bulunan iki devletti, özellikle Venediklilerin önemli bir donanmaya sahip oldukları görülür. Karadeniz kıyılarında ve İstanbul’da Venedik ve Ceneviz ticaret kolonileri bulunmaktaydı. XIV. yüzyıl, İngiltere ve Fransa’nın Yüzyıl Savaşları ile uğraştığı bir dönemdir. İspanya’da Müslüman şehir devletleri ile Kastilya Krallığı arasındaki çatışmalar, Hıristiyanlar lehine gelişmeye başlamıştır. Kutsal Roma-Germen İmparatorluğu, bu dönemde Avrupa’daki en güçlü devlet idi. Macaristan ve Lehistan kıtada bulunan diğer önemli devletlerdi.

{ Add a Comment }