Devletçilik İlkesinin Özellikleri:

Atatürk İlkelerinin biri olan “Devletçilik” bir ekonomi tercihi ve siyasetidir. Bu liberalizmden ayrı bir ekonomik rejim olduğu gibi, bütün üretim araçlarını devletin elinde bulunduran sosyalizmden de ayrı bir rejimdir. Bu devletçilik anlayışı komünizm rejiminin devletçilik anlayışına asla benzemez. Milli özelliklerimize uyan, Türk ulusunun yararını doğrudan ilgilendiren, iktisadi ve sosyal kalkınmasını öngören konularda devleti ilgili kılan, ayrıca özel mülkiyete de yer veren, teşebbüs hürriyetini savunan, gerekli kalkınmayı amaçlayan bir ekonomik modeldir.

O günün ihtiyaçlarından doğmuştur. Türkiye’mizin ekonomik rejimi, devlet ağırlıklı karma ekonomik sistem olarak belirlenmiştir. Diğer bir deyimle, devletimizin ekonomik hayatımızın içerisine ağırlıklı olarak girmesi demektir. Devlet yerine göre teşvik edici, yerine göre piyasanın düzenleyicisi, yerine göre yatırımcısı olarak ekonomik görevler üstlenmiştir. Özel teşebbüsün, devletçe belirlenen iş sahalarında yatırım yapmasını kolaylaştırıcı tedbirlerini alır. Böylece devletçiliğimiz, ekonomik yönden kalkınmada tutulacak yolu ve yöntemi belirleyen esaslardan en önemlisi olmuştur. Bu anlayışın zamanla ortaya çıkan yeni durumlara göre esneklik kazanması da kaçınılmazdır.

Devletçilik İlkesinin Amacı;

Türk toplumunun uygarlık, mutluluk ve refah düzeyini yükseltmektir. Bu amaca yönelirken, gelişmiş ülkelerin, bilim ve teknolojik gelişmelerinden yararlanılması da esas fikir olarak benimsenmiştir.

Devletçilik, aynı zamanda diğer ilkelerin gerçekleşmesinin garantisidir. Devletçilik, devletin otoritesini, disiplinini benimsemek demektir. Devlet otoritesindeki boşluk, gevşeklik, diğer ilkelerin uygulanmasını güçleştirir. Devletçilik ilkesi, ayrıca sosyal devlet anlayışının açık ve belirgin bir ifadesidir.

Devletçilik ilkesi Atatürk’te şöyle ifadesini bulmuştur: “Bizim takip ettiğimiz devletçilik, şahsi çalışma ve müessiriyeti esas almakla birlikte, olabildiği kadar az zamanda, milleti refaha ve milleti bayındırlığa eriştirebilmek için, milletin umum ve yüksek menfaatlerinin gerektirdiği işlerine, devleti doğrudan doğruya ilgili kılmaktır”. Yine Atatürk bir başka sözünde de şöyle der: “Şurasını unutmamalı ki bu yönetim biçimi, bir “Bolşevik” sistemi değildir. Çünkü biz ne Bolşevik’iz, ne de komünist, ne biri, ne diğeri olamayız. Çünkü biz milliyetperver ve dinimize karşı saygılıyız. Sözün kısası hükümet biçimimiz tam bir demokrat hükümettir. Dilimizde bu hükümet “Halk Hükümeti” diye anılır”. Atatürk’ün bu sözleri, devletçilik ilkesinin O’nun ağzından çok güzel bir şekilde ifadesidir.