Etiket: daha

Sanayi İnkılabının Nedenleri ve Sonuçları

üretimde kol gücünün yerini makinenin almasıdır. Önce İngiltere’de başlamış, daha sonra Fransa ve diğer Batı Avrupa ülkelerinde etkisini göstermiştir.

Sanayi İnkılabının Nedenleri:

 • Coğrafi Keşifler ve sömürgecilikle ele geçen zenginlik kaynakları ve sermaye birikimi
 • Rönesans ve Aydınlanma sürecinde ortaya çıkan bilgi birikimi
 • Avrupa’daki teknik ve bilimsel gelişmelerin sermaye
  ile birleşmesi sonucu buhar ile çalışan makineler ve endüstri doğması.

Sanayi İnkılabının Sonuçları:

 • Üretim artmış, ucuz ve kaliteli mallar pazarlara sürülmeye başlamıştır.
 • Halkın refah seviyesi artmıştır. Hayat standartlarının iyileşmedi ölüm oranlarını azalttığı gibi buna paralel olarak nüfus artışı hızlanmıştır.
 • Sanayileşme tarımsal üretimin artmasına ve
  tarımda çalışan iş gücü fazlasının fabrikalara kaymasına neden olmuştur.
 • Ekonomide sanayinin önem kazanması iç göçe neden ol muş ve şehirlerin nüfusu artmıştır. Bunun sonucunda büyük kentler ortaya çıkmıştır.
 • İşçi sınıfı ve işçi hakları kavramları ortaya çıkmıştır.
 • Sömürge elde etme yarışı hız kazanmıştır. gelişmiş büyük devletlerin geri kalmış ülke ve milletleri ekonomik ve siyasi olarak kontrollerine alıp bu ülkelerin tüm kaynaklarını istedikleri gibi kullanmaları olan sömürgecilik sayesinde birçok zenginlik Avrupa‘ya taşınmıştır.

Sanayi İnkılabı, Avrupalı gelişmiş devletleri (İngiltere, Fransa gibi) sömürgecilik yarışında daha da hırslandırmıştır. Bu devletler dünya politikasında ağırlık kazanırken Almanya, Libya ve İtalya siyasi birliklerini kuramadıkları için sömürgecilik yarısında geç kalmışlardır. Daha sonra siyasi birliklerini tamamlayan bu devletlerin gelişen sanayileri için sömürgeler sağlamaya çalışmaları Avrupa’daki dengeleri değiştirmiştir. Özellikle Almanya ve İngiltere büyük bir rekabete girmişlerdir.

{ Add a Comment }

Felsefenin Diğer Alanlarla İlişkisi

Felsefe – Bilim İlişkisi:

Felsefe ve Bilimin Bazı Ortak Yönleri: İkisi de mantık ilkelerine uygun, tutarlı bir biçimde dünyayı anlamaya ve açıklamaya çalışırlar. Her ikisi de kuşku, merak ve hayret ile başlamakta; sonrasında yöntemli ve sistemli bir araştırma etkinliği gerçekleştirilmektedir. Her ikisi de yöneldikleri konulara ilişkin kavramlar ve soyutlamaları kullanarak genellemeler elde etme amacı güderler.

Her ikisi de yöneldikleri konulara ilişkin araştırmalar yaparken, gerektiğinde birbirlerinin verilerinden yararlanırlar. Her ikisi de insanlar tarafından elde edilen bilgilerden oluşmaktadır.

Felsefe ve Bilimin Birbirlerinden Ayrılan Yönleri: Bilim duyusal alanın sınırları içinde kalan olay ve olgulardan hareket ederek deneysel yöntem kullanır. Felsefenin ise olgulara dayanma zorunluluğu yoktur; sonuçlara akıl yürütmelerle varır. Felsefe varlığın özünü bilmek ister. Bilim varlığın özü ile ilgilenmez. Olgular arasındaki nedensellik ilişkisini ele alır. Bilimde ulaşılan sonuçlar nesneldir. Bu bakımdan doğruluğu denetlenebilir. Bilimde bir kuram yanlışlanırsa zamanla değerini kaybeder. Felsefede ise düşünceler eskidikçe değer kaybetmez. Sonuçları mantıksal olduğundan doğruluğu test edilemez.

Felsefe – Din İlişkisi:

Felsefe ve Dinin Bazı Ortak Yönleri: Felsefe ve din amaç bakımından birbirlerine benzer. İkisi de evreni ve insanı anlamak, açıklamak için yola çıkar. Bu bakımdan felsefenin konuları içinde olan şeylerin büyük çoğunluğu aynı zamanda dinin de konuları arasında yer alır. Her ikisinde de varlık ve yaşam bir bütün içinde açıklanmaya çalışılır; ikisi de hakikati tanımak ve tanıtmak ister.

Felsefe ve Dinin Birbirlerinden Ayrılan Yönleri: Diğer yandan felsefe insan düşüncesinin ürünü iken, din, tanrısal kaynaklıdır. Dinin doğruları insanlara vahiy ya da Tanrı’nın elçileri aracılığıyla gelir. Felsefede ise doğrulara yalnızca akıl yürütme ile ulaşılır. Felsefenin ifadelerinin daha esnek olmasına karşılık, dinin ifadeleri daha kesindir. Felsefede her şeyden kuşku duymak esas iken, dinde kuşku yoktur. Din pratik yaşama yönelik iken, felsefe daha çok kuramsaldır.

Felsefe – Sanat İlişkisi:

Felsefe ve Sanatın Bazı Ortak Yönleri: Sanat da felsefe gibi insan eseridir. İkisinde de doğa ve insan varlığı konu olarak alınır. Yöneldikleri varlığı filozof ve sanatçıların anlayışlarına göre yansıtma vardır. Bu bakımdan ikisi de özneldir ve yaratıcılık gerektirir. Her ikisinde de uyulmak zorunda olunan birtakım ilkeler ve kurallar söz konusu değildir.

Felsefe ve Sanatın Birbirlerinden Ayrılan Yönleri: Felsefede akıl ilkeleri ileri derecede kullanılırken, sanatta daha çok, sezgiler, duygular, coşkular ve hayal gücü ön plandadır. Felsefe düşünce dünyamıza zenginlik katarken, sanat daha çok duygusal yönümüzü geliştirir. Felsefede bilgi ve eylemle ilgili “doğru”lar aranırken, sanatta “güzel” olan aranır.

{ Add a Comment }